Vestiging Wet voorkeursrecht gemeenten Gemeente Duiven

Aanwijzing 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Duiven maken ingevolge artikel 7 lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten bekend, dat zij bij besluit van 9 mei 2023 diverse percelen kadastraal bekend als gemeente Duiven, sectie C, nummers 837, 838, 839, 840, 841, 1339,1341 voorlopig hebben aangewezen als gronden waarop de artikelen 10 tot en met 24 en 26 van de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing zijn. De aangewezen percelen zijn globaal aangegeven gelegen aan de Kastanjelaan 20 en 20a en de belendende bijbehorende percelen. De voorlopige aanwijzing heeft als planologische basis de ruimtelijke visie en de toegedachte woonbestemming voor deze percelen. De percelen zijn nader aangegeven op het bij ons besluit behorend kadastraal overzicht en de lijst van aangewezen percelen. Het besluit van 9 mei 2023 treedt in werking een dag na deze publicatie in het Gemeenteblad, en geldt voor een termijn van drie maanden. Binnen deze drie maanden dient de gemeenteraad deze voorlopige aanwijzing te bekrachtigen, anders vervalt de voorlopige aanwijzing van rechtswege.

Aanbiedingsplicht

Door het besluit tot voorlopige aanwijzing van de genoemde percelen als gronden waarop een voorkeursrecht is gevestigd en de publicatie in het Gemeenteblad wordt onder andere de aanbiedingsplicht als bedoeld in artikel 10 lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing verklaard. Die aanbiedingsplicht houdt in dat de eigenaren en/of zakelijk gerechtigden van de in het besluit aangewezen gronden, wanneer zij hun eigendom of hun recht willen verkopen en leveren, dit eerst aan de gemeente Duiven te koop moeten aanbieden alvorens verkoop aan anderen mogelijk is.

Zienswijzen

Ter voorbereiding van het besluit van de raad worden belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om vanaf 11 mei 2023 tot en met 21 juni 2023 schriftelijk en/of mondeling zienswijzen naar voren te brengen. Uitsluitend eigenaren en beperkt gerechtigden van de aangewezen percelen zijn te kwalificeren als belanghebbenden in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Dit betekent dat indieners die geen eigenaar of beperkt gerechtigde van aangewezen percelen zijn, niet ontvankelijk zijn in hun zienswijze.

Schriftelijk kunnen zienswijzen worden ingediend bij de raad van de gemeente Duiven, Postbus 6, 6920 AA te Duiven. Wilt u van de mogelijkheid gebruik maken om zienswijzen mondeling naar voren te brengen dan dient u zich uiterlijk op 14 juni 2023 bij behandelend ambtenaar T. Kleingeld via het telefoonnummer 088-695 3000 te melden.

Bezwaar en voorlopige voorziening

Belanghebbenden kunnen gedurende zes weken na dagtekening van deze publicatie in het Gemeenteblad tegen dit besluit tot voorlopige aanwijzing een bezwaarschrift indienen. In het ondertekende bezwaarschrift moet worden opgenomen: de naam en het adres van de belanghebbende, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar (de motivering). Het bezwaarschrift dient gericht te worden aan burgemeester en wethouders van de gemeente Duiven, Postbus 6, 6920 AA te Duiven.

Indien bezwaar wordt gemaakt tegen het besluit tot voorlopige aanwijzing, bestaat tevens de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland te verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. De voorzieningenrechter zal de verzoeker alleen ontvankelijk verklaren, indien daarbij een spoedeisend belang kan worden aangetoond.

Ter Inzage

Het besluit op basis waarvan het voorkeursrecht is gevestigd en de daarbij behorende stukken (de lijst van aangewezen percelen en het kadastraal overzicht) liggen van 11 mei 2023 tot en met 21 juni 2023 ter inzage in het gemeentehuis bij het Loket Omgevingsvergunning, Koning Willem-Alexanderplein 1 te Duiven. Voor inzage van de stukken kunt u een afspraak maken met het Loket Omgevingsvergunning via omgevingsvergunning@1stroom.nl of via telefoonnummer 088-695 3000.

Het college besluit:

  • 1.

    Op basis van artikel 6 van de Wet voorkeursrecht gemeenten over te gaan tot voorlopige aanwijzing van percelen kadastraal bekend als gemeente Duiven, sectie C, nummers 837, 838, 839, 840, 841, 1341, 1342 waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing zijn, één en ander zoals aangegeven op het bij dit besluit behorende en daarvan deel uit makende kadastraal overzicht en de perceelslijst, vermeldende de kadastrale aanduiding van de in de aanwijzing opgenomen percelen, hun grootte alsmede de naam en woonplaats van de zakelijk gerechtigden;

  • 2.

    Aan de gemeenteraad voor te stellen om de percelen kadastraal bekend als gemeente Duiven, sectie C, nummers 837, 838, 839, 840, 841, 1341, 1342 uiterlijk binnen drie maanden na dagtekening van dit besluit aan te wijzen als bedoeld in artikel 2 juncto 5 van de Wet voorkeursrecht gemeenten volgens het bijgaande concept-raadsvoorstel en concept-raadsbesluit.

Kadastrale kaart voorlopige aanwijzing gronden Wvg Kastanjelaan d.d. 04-05-2023

LIJST VAN AANGEWEZEN PERCELEN EX. ART. 6 WVG

Deze lijst behoort bij het besluit van burgemeester en wethouders (ex artikel 6 van de Wet voorkeursrecht gemeenten) d.d. 9 mei 2023 tot vestiging van het voorkeursrecht op de hieronder aangeduide percelen. De aangewezen percelen zijn eveneens aangegeven op het bij het besluit behorend kadastraal overzicht.

De gegevens zoals die in de lijst zijn opgenomen zijn ontleend aan de Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland, d.d. 4 mei 2023 kadastrale recherche.

Gemeentelijk nummer

kadastraal bekend als gemeente Duiven sectie C

grootte perceel

grootte van het ingevolge de Wvg aangewezen perceelsgedeelte

eigenaar/beperkt gerechtigde +

woonplaats/vestigingsplaats

nummer

ha.a.ca

ha.a.ca

1

837

00.00.46

00.00.46

 

2

838

00.02.27

00.02.27

3

839

00.04.10

00.04.10

 

4

840

00.07.65

00.07.65

5

841

00.02.20

00.02.20

6

1339

00.00.61

00.00.61

7

1341

00.00.67

00.00.67

 

Duiven, 9 mei 2013.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Duiven

mr. drs. R.J. (Rutger) den Haan

Secretaris

mr. H.B. (Huub) Hieltjes

Burgemeester

Naar boven