Kennisgeving ontwerp besluiten Windturbines Haringvlietdam Hellevoetsluis

Burgemeester en wethouders van de gemeente Voorne aan Zee maken bekend dat het college van burgemeester en wethouders van de (op 1 januari 2023 gefuseerde) gemeente Hellevoetsluis in haar vergadering van 28 december 2022 heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Windturbines Haringvlietdam Hellevoetsluis. 

Inhoud in het kort

Dit plan maakt de bouw van twee nieuwe windturbines op de Haringvlietdam in de gemeente Voorne aan Zee mogelijk. De twee nieuwe windturbines vervangen de bestaande zes windturbines op de Haringvlietdam.

Coördinatieregeling

Artikel 3.31 van de Wet ruimtelijke ordening en de coördinatieregeling 2014 maken het mogelijk dat diverse besluiten gezamenlijk worden voorbereid en procedures gezamenlijk kunnen worden doorlopen. De voorbereiding en de bekendmaking van verschillende besluiten worden dan tegelijk behandeld. Omdat voor de realisatie van het plan meerdere besluiten nodig zijn worden deze gecoördineerd behandeld.

De gemeenteraad van Hellevoetsluis besloot op 28 april 2021 tot coördinatie van een aantal besluiten. De coördinatie wordt verzorgd door het college van burgemeester en wethouders van Hellevoetsluis en haar rechtsopvolgers in de gemeente Voorne aan Zee. De coördinatie zal gefaseerd plaatsvinden in twee ‘coördinatiemandjes’.

De hieronder genoemde ontwerpbesluiten zijn onderdeel van de eerste fase (1e mandje) van de gecoördineerde procedure en deze worden nu ter inzage gelegd.

  • Het bestemmingsplan en de daarop berustende besluiten voor ontheffing, uitwerking of wijziging zoals bedoeld in artikel 3.1 en artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening.

  • De omgevingsvergunning zoals bedoeld in artikel 2.1 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

  • De vergunning als bedoeld in artikel 6.5 van de Waterwet.

  • De vergunning als bedoeld in artikel 2 van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken (Wbr).

In de tweede fase (2e mandje) van de gecoördineerde procedure zullen de volgende ontwerpbesluiten ter inzage worden gelegd:

  • De vergunning gebiedsbescherming als bedoeld in artikel 2.7 van de Wet natuurbescherming (Wnb).

  • De ontheffing soortenbescherming als bedoeld in artikel 3.3, 3.8 en 3.10 Wnb.

Dit ‘mandje’ zal over enkele maanden ter inzage worden gelegd.

Een m.e.r. beoordeling maakt geen onderdeel uit van de te coördineren besluiten omdat er geen m.e.r.-beoordeling nodig is aangezien het project bestaat uit slechts twee windturbines.

Zienswijzen

De hiervoor genoemde ontwerpbesluiten liggen met bijbehorende stukken ter inzage van donderdag 19 januari tot en met woensdag 1 maart 2023 bij het klantcontactcentrum (KCC) in het gemeentehuis aan de Oostzanddijk 26 te Hellevoetsluis. Het bestemmingsplan is ook digitaal te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

In de periode dat de genoemde besluiten ter inzage liggen, kunt u een schriftelijke of mondelinge zienswijze kenbaar maken.

Schriftelijke zienswijzen op alle genoemde ontwerpbesluiten kunnen per brief worden gestuurd naar Gemeente Voorne aan Zee, Postbus 13, 3220 AA te Hellevoetsluis of per e-mail naar het e-mailadres gemeente@voorneaanzee.nl onder vermelding van “zienswijze bestemmingsplan Windturbines Haringvlietdam Hellevoetsluis.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch contact opnemen met de heer Herbert Faber van de gemeente Voorne aan Zee via het algemene nummer van de gemeente Voorne aan Zee 14 0181. Er zal dan een afspraak met u worden gemaakt.

U wordt verzocht in uw zienswijze aan te geven op welk(e) ontwerpbesluit(en) uw zienswijze(n) zich richt(en).

Hoe gaat de procedure verder verlopen

Na de zienswijzenperiode worden de zienswijzen samengevat en voorzien van een reactie namens het bevoegd gezag van het betreffende besluit. Vervolgens neemt het bevoegd gezag van het betreffende besluit een besluit over respectievelijk vaststelling van het bestemmingsplan dan wel verlening van de betreffende vergunning.

Hellevoetsluis, woensdag 18 januari 2023

burgemeester en wethouders van Voorne aan Zee

Naar boven