Besluitenlijst 10 januari 2023 gemeente Oisterwijk

 

Het college heeft in de vergadering van 10 januari 2023 de volgende besluiten genomen:

 

Verlenging uitvoeringsovereenkomst jeugd Regio Hart van Brabant

Het college heeft besloten tot het sluiten van het ADDENDUM Uitvoeringsovereenkomst jeugdhulptaken Hart van Brabant, waarmee de Uitvoeringsovereenkomst Regionale Jeugdhulptaken Regio Hart van Brabant voor de duur van twee jaar wordt verlengd.

 

Principeverzoek Kloosterlaan 51

Het college heeft besloten om principemedewerking te verlenen aan het opstellen van een wijzigingsplan om de bedrijfsfunctie te wijzigen naar de functie wonen en daarmee drie levensloopbestendige woningen aan de Kloosterlaan 51 te Moergestel mogelijk te maken.

 

Benoeming loco-secretarissen

Het college heeft ingestemd met de benoeming van loco-secretarissen.

 

Werkprogramma OMWB 2023

Het college heeft besloten het werkprogramma Omgevingsdienst Midden- en WestBrabant (OMWB) 2023 vast te stellen. In dit werkprogramma staan de door de OMWB voor de gemeente Oisterwijk uit te voeren milieuwerkzaamheden in 2023. De raad wordt hierover geïnformeerd met een raadsinformatiebrief.

 

 

 

Naar boven