Ontwerp-omgevingsvisie gemeente Vijfheerenlanden ter inzage

Op donderdag 20 april 2023 heeft de gemeenteraad van Vijfheerenlanden ingestemd met het ontwerp van de omgevingsvisie. De omgevingsvisie is opgesteld voor het grondgebied van de gemeente Vijfheerenlanden. De visie beschrijft de hoofdlijnen en toekomstrichting voor het beheer, het gebruik en de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving in de gemeente Vijfheerenlanden. Eén verhaal voor de ruimtelijke toekomst van Vijfheerenlanden over mogelijkheden om te wonen, werken, recreëren, ondernemen, maar ook op een gezond, duurzaam en veilig leefklimaat. De omgevingsvisie vormt het kader voor toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen, toekomstig beleid en het omgevingsplan. Ten behoeve van de omgevingsvisie is een (plan)Omgevingseffectrapportage opgesteld.

 

Inzien en reageren

De ontwerp omgevingsvisie en de plan-Omgevingseffectrapportage liggen vanaf 11 mei 2023 tot en met 22 juni 2023 ter inzage. Deze zijn als bijlage bij deze publicatie gevoegd. Indien u dat wenst kunt u de papieren versie van de ontwerp Omgevingsvisie op afspraak inzien tijdens openingstijden van het gemeentehuis in Leerdam, Vianen of Meerkerk. Hiervoor kunt u contact opnemen met mevrouw A. Tuinier, tel. 088 599 7512.

Tijdens de periode van de terinzagelegging kan eenieder een zienswijze indienen. Deze richt u aan burgemeester en wethouders van gemeente Vijfheerenlanden, Postbus 11 4140 AA Leerdam en kunt u per post of per mail (info@vijfheerenlanden.nl) indienen. Wilt u mondeling een zienswijze indienen, dan kunt u hiervoor een afspraak maken via mevrouw A. Tuinier, tel. 088 599 7512. Tegen een ontwerpvisie kan geen beroep worden aangetekend.

Naar boven