Ingetrokken toestemming wegens beëindiging van de activiteiten aan Parallelweg 6 te Woudenberg

Burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg hebben de milieuvergunningen ingetrokken die verleend waren aan Holding A.J. van Appeldoorn B.V. en Van Appeldoorn Chemical Logistics B.V. voor de locatie aan de Parallelweg 6 te Woudenberg in het kader van Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Op 22 augustus 2022 heeft vergunninghouder Van Appeldoorn Transport & Logistics BV en Van Appeldoorn Chemical Logistics BV ons verzocht deze vergunningen, wegens beëindiging van de activiteiten, in te trekken.

Het definitieve besluit heeft zaakkenmerk Z/22/724233.

Beroep aantekenen

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u beroep aantekenen. U heeft hiervoor 6 weken de tijd. Deze termijn begint op de dag na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd.

Het beroep kan worden ingesteld door een:

  • o

    belanghebbende in de zin van artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht;

  • o

    niet-belanghebbende die tijdig een zienswijze als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht

  • op het ontwerpbesluit heeft ingediend;

  • o

    niet-belanghebbende die verschoonbaar geen of te laat een zienswijze als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht heeft ingebracht tegen het ontwerpbesluit.

De mogelijkheid tot het instellen van beroep laat onverlet dat de bestuursrechter de beroepsgronden zal toetsen aan het relativiteitsvereiste in de zin van artikel 8:69a van de Algemene wet bestuursrecht.

Richt uw beroepschrift aan de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Houd u er rekening mee dat u griffierecht moet betalen als u beroep aantekent.

Voorlopige voorziening

Het besluit treedt na de termijn van 6 weken in werking. Dit betekent dat de houder van het besluit hiervan gebruik kan maken. Zijn er volgens u zwaarwegende belangen om de werking van het besluit te schorsen, dan kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit kan alleen als u ook bezwaar heeft gemaakt.

Wanneer u een voorlopige voorziening hebt aangevraagd, treedt het besluit pas in werking nadat hierop een beslissing is genomen. U vraagt een voorlopige voorziening aan bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland: afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorziening, postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Stuur bij uw verzoek om een voorlopige voorziening een kopie van uw bezwaarschrift en een afschrift van het besluit mee. Ook moet u vermelden wat de reden is om de vergunning te schorsen. Houd u er rekening mee dat u griffierecht moet betalen als u een voorlopige voorziening aanvraagt.

U kunt het besluit en de bijbehorende stukken opvragen bij de RUD Utrecht via info@rudutrecht.nl of 030-7023300. Vermeld u hierbij het kenmerk Z/22/724233. U kunt de stukken ook inzien bij de RUD Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA in Utrecht of bij gemeente Woudenberg.

Meer informatie

Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met de RUD Utrecht via telefoonnummer 030-7023300 of info@rudutrecht.nl. Vermeldt u hierbij het hierboven genoemde zaakkenmerk. Wilt u op de hoogte blijven van publicaties van de overheid over uw omgeving? Abonneert u zich dan via www.overheid.nl op de e-mailservice. U krijgt dan bericht als er een melding of besluit wordt gepubliceerd over een locatie in uw buurt.

Naar boven