Subsidieregeling dorpsraden gemeente Borsele 2024

Burgemeester en Wethouders van Borsele besluiten vast te stellen de volgende regeling:

Subsidieregeling dorpsraden gemeente Borsele 2024.

Het is immers gewenst regels vast te stellen ten behoeve van de subsidiëring van dorpsraden. Dit besluit is gebaseerd op artikel 2, en artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Borsele 2016.

Artikel 1 Begrip- en taakomschrijving

In deze regeling wordt verstaan onder dorpsraad:

Een raad die is samengesteld uit inwoners van het dorp. De raad heeft als taak om de algemene belangen uit het dorp naar de gemeente te vertalen. De raad stimuleert en activeert ook de bewonersparticipatie.

Artikel 2 Doelgroep

Op grond van deze regeling kan slechts één raad per dorpskern subsidie ontvangen.

Artikel 3 Procedurebepalingen

 • 1.

  Organisaties die op grond van deze uitvoeringregeling voor subsidie in aanmerking willen komen, dienen hiertoe eenmaal per vier jaar een aanvraag in. Op basis hiervan wordt gedurende de betreffende periode van vier jaar elk jaar hetzelfde bedrag beschikbaar gesteld.

 • 2.

  Ontstaat in enig jaar van de periode genoemd in lid 1 een afwijking van meer dan 25% ten opzichte van het voor de betreffende periode berekende subsidiebedrag? In dat geval kan de betrokken organisatie een tussentijds verzoek tot aanpassing indienen.

Artikel 4 Berekening van de subsidie

De subsidie bedraagt per jaar per dorpskern:

 • 1.

  een vast bedrag van € 1250,- per raad;

 • 2.

  een bedrag van € 0,20 per inwoner van het dorp waarin men actief is.

Artikel 5 Verplichtingen

Om voor subsidie op basis van deze regeling in aanmerking te komen dient een dorpsraad:

 • 1.

  Naar het idee van het college voldoende representatief en democratisch te zijn.

 • 2.

  Tenminste een keer per jaar een openbare (jaar)vergadering te houden. Deze moet in het dorp worden aangekondigd.

 • 3.

  Een exemplaar van het verslag van de jaarvergadering, dan wel het jaarverslag aan het college te sturen.

 • 4.

  Jaarlijks verantwoording af te leggen van de besteding van de middelen middels een jaarrekening.

Artikel 6 Wijziging subsidieregel

Wijzigingen in deze uitvoeringregeling kunnen pas worden doorgevoerd, nadat de dorpsraden van de gemeente Borsele zijn gehoord.

Artikel 7 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2024.

 • 2.

  De regeling wordt aangehaald als subsidieregels dorpsraden.

Heinkenszand, 11-04-2023

Burgemeester en wethouders van Borsele

de secretaris,

J.M. Jansen

de burgemeester,

G.M. Dijksterhuis

Toelichting op Subsidieregeling dorpsraden.

 

Daar waar in de regeling wordt gesproken over het aantal inwoners van een dorp wordt gedoeld op het aantal inwoners op 1 januari van het jaar voorafgaand aan de periode waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

 

Voor het aanvragen van subsidie dient gebruikt te worden gemaakt van een door de gemeente verstrekt aanvraagformulier.

 

Om het gemeentelijke adressenbestand actueel te houden zal wel jaarlijks een controle formulier van de adresgegevens aan de organisaties verzonden worden.

 

Subsidie wordt in principe voor een periode van vier jaar verleend onder het voorbehoud dat de gemeenteraad voldoende middelen beschikbaar stelt. Het is dus mogelijk dat het subsidieplafond in de loop van die periode wordt aangepast.

Naar boven