Verordening ‘Wijziging Algemene plaatselijke verordening 2019, 5e wijziging’

Besluit van de raad van de gemeente Hengelo tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening 2019,

 

De raad van de gemeente Hengelo;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 maart 2023;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 25e van de Alcoholwet;

besluit:

Artikel I

De Algemene plaatselijke verordening 2019 wordt als volgt gewijzigd:

 

A

 

Aan artikel 1:1 wordt een definitie toegevoegd:

 

Deelvoertuig: een publiek toegankelijk (elektrisch) voertuig, niet zijnde een (elektrische) auto, dat tegen betaling op een openbare plaats wordt aangeboden door een commerciële aanbieder.

 

B

 

Aan artikel 1:2 wordt een vierde lid toegevoegd:

 

 • 4.

  In afwijking van het eerste lid is artikel 2:25 B van deze verordening van toepassing als beslist wordt op een aanvraag zoals bedoeld in artikel 2:25 lid 1.

C

 

Artikel 2:12 eerste lid, onder b komt te luiden:

 

 • b.

  verandering te brengen aan een bestaande uitweg;

D

 

Artikel 2:12 A komt te vervallen.

 

E

 

Artikel 2:19 aanhef komt te luiden:

 

Artikel 2:19 Gevaarlijk of hinderlijk voorwerp

 

F

 

Artikel 2:24 komt te luiden:

 

Artikel 2:24 Definities

 • 1.

  In deze afdeling wordt onder evenement verstaan: elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak, met uitzondering van:

  • a.

   bioscoop- en theatervoorstellingen;

  • b.

   markten als bedoeld in artikel 160, eerste lid, aanhef en onder g, van de Gemeentewet en artikel 5:22 van deze verordening (snuffelmarkt);

  • c.

   kansspelen als bedoeld in de Wet op de kansspelen;

  • d.

   het in een inrichting in de zin van de Alcoholwet gelegenheid geven tot dansen;

  • e.

   betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties;

  • f.

   activiteiten als bedoeld in 2:39 van deze verordening (speelgelegenheden);

  • g.

   reguliere sportactiviteiten in en op sportaccommodaties en sportwedstrijden, niet zijnde vechtsportevenementen of –gala’s.

 • 2.

  Onder evenement wordt mede verstaan:

  • a.

   een herdenkingsplechtigheid;

  • b.

   een braderie;

  • c.

   een optocht op de weg, niet zijnde een betoging als bedoeld in artikel 2:3 van deze verordening;

  • d.

   een feest, muziekvoorstelling of wedstrijd op of aan de weg;

  • e.

   een straatfeest of buurtbarbecue;

 • 3.

  Onder organisator wordt verstaan: de rechtspersoon of meerderjarige natuurlijke persoon die het evenement organiseert en/of meldt en/of houder is van de daarvoor verleende evenementenvergunning.

 • 4.

  In deze afdeling wordt onder een klein evenement verstaan een evenement waarbij:

  • a.

   het aantal aanwezigen niet meer bedraagt dan 100 personen;

  • b.

   de activiteiten plaatsvinden op maandag t/m zaterdag tussen 09.00 en 24.00 uur of op zon- of feestdag tussen 13.00 en 23.00 uur;

  • c.

   omwonenden die niet aan het evenement deelnemen daarvan geen onevenredige hinder en/of overlast ondervinden;

  • d.

   direct omwonenden en andere belanghebbende uiterlijk één week voordat het evenement plaatsvindt worden geïnformeerd over begin- en eindtijd, plaats en aard en omvang van het evenement, inclusief naam en telefoonnummer van de organisator;

  • e.

   het niet plaatsvindt op het Burgermeester Jansenplein of het door het college aangewezen gebied voor de warenmarkt op de woensdag en zaterdag;

  • f.

   geen (versterkte) muziek ten gehore wordt gebracht op maandag t/m zaterdag voor 09.00 uur of na 23.00 uur, tenzij een ontheffing geluid is verleend of melding incidentele festiviteit is gedaan;

  • g.

   bij gebruik van een gebouw wordt er voldaan aan de gebruiksvoorwaarden voortvloeiende uit de gebruiksmelding behorend bij het gebouw;

  • h.

   geen gebruiksmelding of afwijking van de gebruiksmelding nodig is in de zin van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (Bbgbop);

  • i.

   slechts kleine objecten worden geplaatst met een verblijfsruimte die niet groter is dan 50m²;

  • j.

   een podium met een maximale hoogte van 1 meter wordt geplaatst;

  • k.

   bij het plaatsen van objecten een minimale vrije doorloop (looppad) tussen de objecten van 2 meter wordt gerealiseerd;

  • l.

   de toegang voor hulpverleningsvoertuigen wordt gewaarborgd en eventueel te plaatsen objecten ten behoeve van de activiteiten onmiddellijk verwijderd kunnen worden;

  • m.

   brandkranen, brandputten en nooduitgangen worden vrijgehouden;

  • n.

   geen vuurwerk wordt afgestoken;

  • o.

   er geen open vuur is, met uitzondering van vuurkorven, mits zij zodanig gebruikt worden dat zij geen gevaar voor de omgeving opleveren en voldoende blusmiddelen aanwezig zijn;

  • p.

   de deelnemers aan een wandel en/of fietsactiviteit reguliere verkeersdeelnemers zijn en niet afwijken van de bestaande wegen en paden;

  • q.

   ter begeleiding van een optocht of stoet verkeersregelaars worden aangesteld en ingezet;

  • r.

   alleen 30-km straten worden afgesloten indien het geen doorgaande weg of busroute betreft;

  • s.

   geen verkeersomleidingen noodzakelijk zijn;

  • t.

   toestemming is gegeven door de rechthebbende/eigenaar van de gebruikte ruimte c.q. grond;

  • u.

   de noodzakelijke maatregelen genomen zijn om te voorkomen dat de gemeente Hengelo, dan wel een derde, ten gevolge van het evenement schade lijdt;

  • v.

   er aan aanwezige bomen of beplantingen geen beschadiging wordt toegebracht;

  • w.

   na afloop van het evenement de openbare ruimte geheel schoon en in de oorspronkelijke staat wordt opgeleverd (eventuele beschadigingen en/of vernielingen zullen voor rekening van de organisator worden hersteld);

  • x.

   eventuele bevelen en/of aanwijzingen van ambtenaren, politie, brandweer en/of gemeente stipt worden opgevolgd.

 • 5.

  Onder evenemententerrein wordt verstaan: de ruimte die in de evenementenvergunning is aangegeven om de activiteiten te laten plaatsvinden en het publiek in staat te stellen daarnaar te kijken en/of eraan deel te nemen.

G

 

Artikel 2:25 Evenementenvergunning

 • 1.

  Het is verboden zonder of in afwijking van een vergunning van de burgemeester een evenement te organiseren.

 • 2.

  Geen vergunning is vereist voor een klein evenement.

 • 3.

  De burgemeester kan besluiten een klein evenement te verbieden, als er aanleiding is te vermoeden dat daardoor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt.

 • 4.

  De aanvraag om een evenementenvergunning bevat ten minste:

  • a.

   een volledig ingevuld door de burgemeester vastgesteld (elektronisch) aanvraagformulier met bijlagen voor evenementen;

  • b.

   een volledig ingevuld door de burgemeester vastgesteld (elektronisch) aanvraagformulier met bijlagen en een calamiteitenplan voor evenementen met een verhoogd risico voor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid en/of het woon-en leefklimaat.

 • 5.

  Bij de indiening van de vergunningaanvraag worden de gegevens, bedoeld in artikel 2.3 van het Bbgbop, aangeleverd voor zover voor het evenement een gebruiksmelding zou moeten worden gedaan op grond van artikel 2:1, eerste lid, van het Bbgbop.

 • 6.

  Risico verhogende feiten of omstandigheden waarvan pas na indiening van de aanvraag is gebleken, worden door de organisator onverwijld aan de burgemeester gemeld.

 • 7.

  Het verbod in het eerste lid is niet van toepassing op een wedstrijd op of aan de weg, voor zover in het geregelde onderwerp wordt voorzien door artikel 10 juncto 148, van de Wegenverkeerswet 1994.

 • 8.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 kan de burgemeester een vergunning voor een vechtsportevenement of –gala weigeren als de organisator of de aanvrager van de vergunning in enig opzicht van slecht levensgedrag is.

 • 9.

  Op de aanvraag om een vergunning als bedoeld in het eerste lid is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

H

 

Artikel 2:25 A komt te vervallen

 

I

 

Na artikel 2:25 B wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

 

Artikel 2:25 C Evenementenkalender

 • 1.

  De burgemeester stelt jaarlijks vóór 1 december een evenementenkalender vast voor het volgende kalenderjaar.

 • 2.

  Degene die voornemens is een evenement te organiseren kan de burgemeester jaarlijks vóór 1 november verzoeken een evenement te plaatsen op de evenementenkalender van het volgende jaar. Een dergelijk verzoek is geen aanvraag om vergunning als bedoeld in deze verordening.

J

 

Artikel 2:26 komt te luiden:

 

Artikel 2:26 Ordeverstoring

Het is verboden bij een evenement de orde te verstoren.

 

K

 

Artikel 2:28 komt te vervallen.

 

L

 

Na artikel 2:28 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

 

Artikel 2:28A Aanwezigheid leidinggevende en/of barvrijwilliger

 • 1.

  Het is verboden de openbare inrichting voor bezoekers geopend te hebben, zonder dat de op de vergunning vermelde leidinggevende in de openbare inrichting aanwezig is.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid is het verboden een para commerciële inrichting voor het publiek geopend te houden indien in de inrichting geen barvrijwilliger aanwezig is.

M

 

Na artikel 2:34n wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

 

Artikel 2:34o Proeverijen in slijtlokaliteiten

 • 1.

  Slijtersbedrijven zijn vrijgesteld van het in artikel 3, eerste lid, en het in artikel 14, eerste lid, van de Alcoholwet vervatte verbod, ten behoeve van het tegen betaling organiseren van een proeverij in hun slijtlokaliteit.

 • 2.

  De vrijstelling geldt buiten de dagen en tijden dat de slijtlokaliteit bij of krachtens de Winkeltijdenwet regulier is opengesteld.

N

 

Artikel 2:47A vervalt.

 

O

 

Artikel 2:50A vervalt.

 

P

 

In artikel 2:60, eerste lid, artikel 4:13, eerste lid, en artikel 5:12, eerste lid, wordt ‘opheffing’ vervangen door ‘beëindiging’.

 

Q

 

Artikel 2:65 komt te luiden:

 

Artikel 2:65 Bedelarij

Het is verboden op een openbare plaats te bedelen om geld of andere zaken in door het college ter voorkoming of beëindiging van overlast aangewezen gebieden.

 

R

 

Artikel 2:77 komt te luiden:

 

Artikel 2:77 Bij zich hebben van carbid

 • 1.

  Het is verboden op of aan de weg carbid bij zich te hebben op andere dagen dan op 31 december tussen 10.00 en 24.00 uur en op 1 januari tussen 00.00 en 02.00 uur.

 • 2.

  Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op degenen aan wie carbid is afgeleverd, gedurende de tijd die nodig is om thuis te komen, noch op degene die aannemelijk maakt dat hij het carbid nodig heeft in de uitoefening van beroep of bedrijf.

S

 

Artikel 4:3 Melding incidentele festiviteiten

 • 1.

  Het is een inrichting toegestaan om maximaal zes dagen per kalenderjaar incidentele festiviteiten te houden waarbij de geluidsnormen als bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 van het Besluit en artikel 4:5 van deze verordening niet van toepassing zijn, mits de houder van de inrichting ten minste twee weken voor de aanvang van de festiviteit het college daarvan in kennis heeft gesteld.

 • 2.

  Het is een inrichting toegestaan om tijdens maximaal 12 dagen per kalenderjaar de verlichting langer aan te houden ten behoeve van sportactiviteiten waarbij artikel 3.148, eerste lid van het Besluit niet van toepassing is, mits de houder van de inrichting ten minste twee weken voor de aanvang van de festiviteit het college daarvan in kennis heeft gesteld.

 • 3.

  Het college stelt een formulier vast voor het doen van een kennisgeving.

 • 4.

  De kennisgeving wordt geacht te zijn gedaan wanneer het formulier, volledig en naar waarheid ingevuld, tijdig is ingeleverd op de plaats op dat formulier vermeld.

 • 5.

  De kennisgeving wordt tevens geacht te zijn gedaan wanneer het college op verzoek van de houder van een inrichting een incidentele festiviteit, die redelijkerwijs niet te voorzien was, terstond toestaat.

 • 6.

  Het college stelt in het gemeentelijk geluidbeleid voor festiviteiten als bedoeld in het eerste lid voorwaarden ter beperking van de geluidbelasting van geluidgevoelige gebouwen.

 • 7.

  De geluidsnormen als bedoeld in het zesde lid gelden voor het bebouwde gedeelte van de inrichting en niet voor de buitenruimte.

 • 8.

  Bij het ten gehore brengen van muziekgeluid in het bebouwde gedeelte blijven ramen en deuren gesloten, behoudens voor het onmiddellijk doorlaten van personen of goederen.

T

 

De aanhef van afdeling 1 van hoofdstuk 5 komt te luiden:

 

Afdeling 1. Parkeerexcessen en deelmobiliteit

 

U

 

Artikel 5:1 komt te luiden:

 

Artikel 5:1 Ter gebruik aanbieden van voertuigen op of aan de weg (deelvoertuigen)

 • 1.

  Het is verboden voertuigen die op of aan de weg staan zonder vergunning tegen betaling of anderszins met commerciële doeleinden ter gebruik aan derden aan te bieden.

 • 2.

  Het in het eerste lid bedoelde verbod is niet van toepassing op door het college aangewezen categorieën voertuigen

 • 3.

  Het college stelt nadere regels vast voor het aanbieden van deelvoertuigen als bedoeld in dit artikel.

 • 4.

  Het college kan de vergunning weigeren als:

  • a.

   het ter gebruik aanbieden van de voertuigen:

   • 1.

    gevaar oplevert voor de veiligheid van de gebruikers, de verkeersveiligheid of de doorstroming van het verkeer;

   • 2.

    hinder veroorzaakt voor het woon- of leefklimaat;

   • 3.

    een nadelige invloed heeft op het milieu;

   • 4.

    onevenredig beslag legt op de openbare ruimte;

   • 5.

    afbreuk doet aan het uiterlijk aanzien van de openbare ruimte of;

   • 6.

    niet voldaan wordt aan de gestelde nadere regels.

  • b.

   een kwantitatieve of territoriale beperking als gevolg van bijzondere omstandigheden in de gemeente of een deel van de gemeente noodzakelijk is in verband met een dwingende reden van algemeen belang. Hierbij kunnen ook beperkingen worden gesteld aan het maximum aantal vergunningen en aantal voertuigen.

 • 4.

  Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

 • 5.

  In afwijking van het eerste lid geldt het verbod voor de exploitant die op het moment van inwerkingtreding van dit artikel reeds vergunningplichtige activiteiten verricht, voor die bestaande activiteiten pas vanaf 1 januari 2024.

V

 

Artikel 5:6 komt te luiden:

 

Artikel 5:6 Kampeermiddelen en andere voertuigen

 • 1.

  Het is verboden een voertuig dat voor recreatie of anderszins voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt:

  • a.

   langer dan gedurende drie achtereenvolgende dagen op de weg te plaatsen of te hebben;

  • b.

   op een door het college aangewezen plaats te parkeren, waar dit naar zijn oordeel schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente.

 • 2.

  Het college kan ontheffing verlenen van het verbod, bedoeld in het eerste lid, aanhef en onder a.

 • 3.

  Het verbod in het eerste lid is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door het Provinciaal wegenreglement of de Provinciale landschapsverordening.

 • 4.

  Op de aanvraag om een ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) van toepassing.

W

 

Artikel 5:18 komt te luiden:

 

Artikel 5:18 Standplaatsvergunning en weigeringsgronden

 • 1.

  Het is verboden zonder vergunning van het college een standplaats in te nemen of te hebben.

 • 2.

  Het college weigert de vergunning wegens strijd met een geldend bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit.

 • 3.

  Een standplaatsvergunning wordt tevens geweigerd indien en voor zover het een andere locatie betreft dan die is aangewezen op grond van de vastgestelde beleidsregels.

 • 4.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 kan de vergunning worden geweigerd als:

  • a.

   de standplaats hetzij op zichzelf, hetzij in verband met de omgeving niet voldoet aan redelijke eisen van welstand; of

  • b.

   een kwantitatieve of territoriale beperking als gevolg van bijzondere omstandigheden in de gemeente of in een deel van de gemeente noodzakelijk is in verband met een dwingende reden van algemeen belang.

 • 5.

  Op de aanvraag om een vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

X

 

Artikel 6:1 komt te luiden:

 

Artikel 6:1 Sanctiebepaling

 • 1.

  Overtreding van het bij of krachtens de volgende artikelen bepaalde en de op grond van artikel 1:4 daarbij gegeven voorschriften en beperkingen wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of een geldboete van de tweede categorie en kan bovendien worden gestraft met openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak: artikel 2:1, 2:10 A, 2:11, 2:12, 2:15, 2:16, 2:19, 2:22, 2:23, 2:25, 2:26, 2:28A, 2:29, 2:31, 2:32, 2:34e, 2:34f, 2:34g, 2:34h, 2:34i, 2:34j, 2:34k, 2:39, 2:41, 2:42, 2:43, 2:44, 2:45, 2:46, 2:47, 2:47A, 2:47B, 2:48, 2:49, 2:50, 2:51, 2:52, 2:57, 2:58, 2:59, 2:60, 2:60A, 2:61A, 2:65, 2:67, 2:68, 2:72, 2:73, 2:75, 2:77, 2:81, 2:82, 2:86, 2:87, 3:4, 3:6, 3:8, 3:9, 3:10, 3:11, 4:6, 4:7, 4:8, 4:13, 4:15, 4:18, 5:1, 5:2, 5:3, 5:4, 5:5, 5:6, 5:7, 5:8, 5:9, 5:11, 5:12, 5:13, 5:15, 5:18, 5:19, 5:23, 5:32, 5:33, 5:34, 5:36, 5:37.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid is artikel 1a van de Wet op de economische delicten van toepassing op overtreding van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 2:11 lid 1 als sprake is van een omgevingsvergunningplichtige activiteit, 2:12 lid 1 en 2:12 A lid 1.

Y

 

De aanhef van artikel 2:47 komt te luiden:

 

Hinderlijk gedrag en straatintimidatie op openbare plaatsen

Artikel II

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking ervan.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 19 april 2023.

De voorzitter,

De griffier,

Naar boven