Wijzigingsverordening eerste wijziging van de Verordening doelgroepen sociale woningbouw gemeente Gemert-Bakel 2020

De raad van de gemeente Gemert-Bakel,

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 maart 2023;

 

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

 

Besluit

 

 

Besluit

 

Vast te stellen:

 

de Wijzigingsverordening eerste wijziging van de Verordening doelgroepen sociale woningbouw gemeente Gemert-Bakel 2020 (citeertitel).

Artikel I:  

De Verordening doelgroepen sociale woningbouw gemeente Gemert-Bakel 2020 wordt als volgt gewijzigd:

 

 • A.

   

Artikel 1 sub c komt te vervallen

 

 • B.

   

Artikel 1 sub d tot en met sub h wordt vernummerd naar Artikel 1 sub c tot en met g.

 

 • C.

   

Artikel 5 eerste lid komt te vervallen

 

 • D.

   

Artikel 5 eerste lid, de instandhoudingstermijn voor sociale huurwoningen wordt als categorie toegevoegd aan artikel 5 waarbij de instandhoudingstermijn bepaald wordt op 30 jaar

 

en

 

Artikel 5 eerste lid komt te luiden:

 

Sociale huurwoningen dienen gedurende een termijn van tenminste 30 jaar na ingebruikname voor de doelgroep beschikbaar te blijven

 

 • E.

   

Artikel 5 derde lid komt te luiden:

 

De verhuur van sociale huurwoningen door een niet toegelaten instelling waarop deze verordening van toepassing is, dient gedurende de in artikel 5 eerste lid van deze verordening gestelde instandhoudingstermijn, door of namens de eigenaar uiterlijk binnen vier weken na het tekenen van de huurovereenkomst gemeld te worden aan het college van de gemeente Gemert-Bakel door middel van het toezenden van een kopie van de gesloten huurovereenkomst en aangifte vermelding hoogte huursom.

Artikel II:  

Deze verordening treedt de dag na bekendmaking in werking.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering 13 april 2023.

de raad van de gemeente Gemert-Bakel,

de griffier,

MCP Laurenssen

de voorzitter,

ing. M.S. van Veen

Naar boven