Kennisgeving terinzagelegging ontwerpomgevingsvergunning, ontwerpbesluit hogere waarde en ontwerpbesluit vvgb voor project Terrazza

Burgemeester en wethouders van Purmerend maken bekend dat zij voornemens zijn om met toepassing van artikel 2.12 lid 1 onder a onder 30 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning te verlenen voor de herontwikkeling op het perceel Waterlandlaan 1-57 te Purmerend en hiermee gecoördineerde ontwerpbesluiten ter inzage te leggen.

Het project behelst het realiseren van 291 appartementen, 6 bedrijfsunits in de plint en een parkeergarage op maaiveld-niveau. Het is een van de eerste, grote herontwikkelingsprojecten in het Waterlandkwartier, waarbij leegstaande bebouwing wordt gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw.

Op 14 maart 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om voor het project Terrazza toepassing te geven aan de coördinatieregeling (in de zin van Afdeling 3.5 Awb). Deze coördinatieregeling biedt de mogelijkheid om voor een project de procedures voor samenhangende besluiten voor de omgevingsvergunning voor afwijken van het bestemmingsplan en voor bouwen op grond van de Wabo, en het besluit hogere waarde op grond van de Wet geluidhinder, samen te voegen.

Op 20 april 2023 heeft de gemeenteraad verklaard geen bedenkingen te hebben tegen het afwijken van het bestemmingsplan “De Gors e.o. 2010” ten behoeve van het project Terrazza.

De ontwerpbesluiten voor de omgevingsvergunning, hogere waarde en verklaring van geen bedenkingen liggen met ingang van maandag 1 mei tot en met maandag 12 juni 2023 ter inzage.

U kunt deze opvragen via vergunning@purmerend.nl  of via telefoonnummer 0299-452452, onder vermelding van het locatieadres. De stukken worden u dan toegezonden. Deze zijn ook als bijlage gevoegd bij de kennisgeving op www.officielebekendmakingen.nl. Bijlagen zoals tekeningen en berekeningen zijn in te zien op het stadhuis. Alle stukken kunnen daarnaast in aanwezigheid van een betrokken ambtenaar op het stadhuis digitaal worden ingezien na het maken van een afspraak via vergunning@purmerend.nl of telefonisch via 0299-452452.

U kunt gedurende de periode van terinzagelegging zienswijzen indienen. Schriftelijke zienswijzen over het ontwerpbesluit voor de omgevingsvergunning of het ontwerpbesluit hogere waarde kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Purmerend, Postbus 15, 1440 AA Purmerend. Zienswijzen over de verklaring van geen bedenkingen moeten worden gericht aan de gemeenteraad van Purmerend op hetzelfde adres. U kunt uw zienswijze ook langs digitale weg indienen, via www.purmerend.nl/zienswijze-indienen. U dient hiervoor over een DigiD-account te beschikken. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u een afspraak te maken. Daarvoor kunt u contact opnemen met het team Ontwikkeling, de heer E. van Dijk , via telefoonnummer 0299-452452. De tijdig ingediende schriftelijke en mondelinge reacties worden betrokken bij de verdere besluitvorming.

Op deze gecoördineerde behandeling van het ontwerpbesluit voor de omgevingsvergunning en het ontwerpbesluit hogere grenswaarde is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dat betekent onder meer dat bijzondere procedurele bepalingen gelden voor de beroepsprocedure. Die bepalingen gelden niet voor het indienen van zienswijzen.

 

Naar boven