Wro-coördinatieregeling, bestemmingsplan IGVO, besluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder en omgevingsvergunning

Met het bestemmingsplan IGVO wordt voorzien in de realisatie van een nieuw schoolgebouw dat zal dienen voor de permanente huisvesting van 440 leerlingen van de International School Delft Secondary ofwel lnternationaal Georiënteerd Voortgezet Onderwijs van Stichting Lucas Onderwijs (hierna: IGVO). De locatie aan de aan de Prins Bernhardlaan 6 is gelegen tegenover basisschool ‘International School Delft Primary’ op de TU Campus. Voor de realisatie van IGVO wordt gebruik gemaakt van de coördinatieprocedure, als bedoeld in de ‘Coördinatieverordening gemeente Delft 2018’. Dit maakt een gebundelde ruimtelijke procedure mogelijk voor het bestemmingsplan IGVO, het besluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder en de omgevingsvergunning activiteit bouwen.

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan IGVO

De gemeenteraad van Delft heeft in zijn vergadering van 4 april 2023 het bestemmingsplan IGVO gewijzigd vastgesteld. De juridische wijzigingen hebben betrekking op de navolgende aanpassingen van de verbeelding en de planregels:

 • 1.

  de dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie II’ wordt uit de verbeelding en de planregels verwijderd op basis van resultaten uit het archeologisch onderzoek;

   

 • 2.

  aanpassing van de planregels voor wat betreft de voorwaardelijke verplichting klimaatadaptieve waterberging, als bedoeld in artikel 4.2.1, door te bepalen dat de vereiste waterbergende voorzieningen gerealiseerd dienen te zijn ten tijde van ingebruikname van onderwijsvoorzieningen in plaats van 3 jaar na het onherroepelijk worden van dit bestemmingsplan;

 • 3.

  aanpassing van de planregels voor wat betreft de voorwaardelijke verplichting natuurinclusieve bouw, als bedoeld in artikel 4.2.2, door te bepalen dat de vereiste natuurinclusieve maatregelen gerealiseerd dienen te zijn uiterlijk 1 jaar na ingebruikname van onderwijsvoorzieningen in plaats van 3 jaar na het onherroepelijk worden van dit bestemmingsplan;

Daarnaast zijn bij gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan enkele actualisaties en aanvullingen doorgevoerd. Het betreft de beschrijvingen in de toelichting en de bijlagen bij de toelichting.

Besluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder

Aangezien op een deel van IGVO de geluidsbelasting hoger is dan de voorkeursgrenswaarde, dient voor het onderwijsgebouw een hogere grenswaarde te worden vastgesteld vanwege de Michiel de Ruyterweg/ Mekelweg en Jaffalaan. Op 20 februari 2023 is in dit verband namens het college van burgemeester en wethouders het besluit genomen tot vaststelling van hogere grenswaarde Wet geluidhinder ten behoeve van de realisatie van IGVO.

Omgevingsvergunning

Op 21 april 2023 is namens het college van burgemeester en wethouders een omgevingsvergunning verleend. Met dit besluit wordt toestemming gegeven voor de realisatie van IGVO. De omgevingsvergunning heeft betrekking op de activiteit bouwen en het binnenplans afwijken van de regels, zoals bedoeld in artikel 8.4 van het bestemmingplan, in verband met het parkeren.

Bestemmingsplan, besluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder en omgevingsvergunning inzien

Vanaf maandag 1 mei 2023 kunt u het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan inclusiefhet bijbehorende raadsbesluit, besluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder en de verleende omgevingsvergunning bekijken:

 • Op afspraak bij het stadskantoor aan het Stationsplein 1. U kunt bij het gemeentekantoor ook een exemplaar van het vastgestelde bestemmingsplan kopen. De verleende omgevingsvergunning is uitsluitend op deze wijze te bekijken.

 • Het bestemmingsplan en het in de bijlagen bij de plantoelichting opgenomen hogere grenswaardebesluit kunt u opvragen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Selecteer “plannen zoeken”. Bij “plannaam” kan daarna de naam van het bestemmingsplan (exact) worden ingevoerd.

 • Via www.delft.nl/bestemmingsplannen en klik door naar Plannen ter inzage voor raadpleging van het bestemmingsplan.

In beroep gaan

Bent u belanghebbende bij dit bestemmingsplan, het besluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder of de omgevingsvergunning of heeft u eerder een zienswijze ingediend? Dan kunt u vanaf dinsdag 2 mei 2023 tot en met maandag 12 juni 2023 beroep instellen tegen het besluit van de gemeente om het bestemmingsplan vast te stellen en tegen het besluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder en de omgevingsvergunning. Stuur hiervoor een brief met uw beroepschrift naar:

Raad van State Afdeling bestuursrechtspraak Postbus 20019 2500 EA Den Haag

U kunt ook in beroep gaan tegen delen van het bestemmingsplan die zijn gewijzigd bij de vaststelling. Op welke punten het bestemmingsplan is gewijzigd vindt u in het raadsbesluit. Als u een beroepschrift hebt ingediend, kunt u bovendien vragen om een voorlopige voorziening. Hiervoor stuurt u een brief aan de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het bestemmingsplan of de procedure? Kijk dan op http://www.delft.nl/bestemmingsplannen of neem contact op met de gemeente via telefoonnummer 14015.

 

Naar boven