Beleidsregels van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam over de bevoegdheid tot ontheffingverlening parkeerschijfzones (Beleidsregels ontheffingverlening parkeerschijfzones Edam-Volendam 2023)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam;

 

gelet op de Parkeernota Edam-Volendam, de Parkeerverordening Edam-Volendam 2020, het Aanwijsbesluit parkeerschijfzones Edam-Volendam 2023 en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

overwegende dat de gemeenteraad op 10 oktober 2019 kennis heeft genomen van de Evaluatienota parkeren Edam-Volendam van 27 augustus 2019 en dat de raad de aanbevelingen heeft overgenomen;

 

B E S L U I T:

 

vast te stellen de Beleidsregels ontheffingverlening parkeerschijfzones Edam-Volendam 2023.

Artikel 1 Parkeerschijfzone Edam

 • 1.

  Volgens artikel 3, tweede lid van de parkeerverordening Edam-Volendam 2020 wordt voor de parkeerschijfzones in Edam per adres ten hoogste één ontheffing verleend.

 • 2.

  Voor Baandervesting 10 t/m 25 en ’t Marken 1, 4, 6 t/m 8, 11, 12, 14 t/m 16, 19 t/m 25 wordt geen ontheffing verleend.

Artikel 2 Parkeerschijfzone Volendam

Volgens artikel 3, tweede lid van de Parkeerverordening Edam-Volendam 2020 wordt voor de parkeerschijfzone in Volendam per adres ten hoogste één ontheffing verleend.

Artikel 3 Overgangsrecht

 • 1.

  Het aantal verleende tweede parkeerontheffingen per adres binnen de parkeerschijfzone in Volendam wordt bevroren per 1 januari 2020.

 • 2.

  Voor de parkeerschijfzones in Volendam worden ten hoogste twee ontheffingen verleend op één adres indien in 2019 al twee parkeerontheffingen op dat adres zijn verleend.

 • 3.

  Nieuwe aanvragen voor een tweede ontheffing op één adres worden afgewezen, uitgezonderd kentekenwijzigingen van reeds verleende ontheffingen.

Artikel 4 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit kan worden aangehaald als Beleidsregels ontheffingverlening parkeerschijfzones Edam-Volendam 2023.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na haar bekendmaking.

 

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam van 20 december 2022.

De secretaris,

H. van der Woude.

De burgemeester,

L.J. Sievers.

Naar boven