Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Grote Straat 20, 6129CP Urmond

De gemeente heeft op11 januari 2023 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer 2022-065384 voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan een monument op locatie Grote Straat 20, 6129CP Urmond. De vergunning is verleend. Het besluit betreft de volgende activiteiten:

  • onderhouden, restaureren, van een monument

  • bouwen

 

Rechtsbescherming

Het voorgenoemde besluit is genomen volgens de reguliere procedure. Tegen dit besluit kan met ingang van 12 januari 2023 gedurende 6 weken bezwaar worden ingediend bij het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Stein. (Stadhouderslaan 200 Postbus 15, 6170 AA te Stein). In dit bezwaarschrift dient tenminste uw naam en adres te staan, een omschrijving van het besluit, de reden(en) waarom u bezwaar heeft en uw handtekening. Het ingediende bezwaarschrift schorst de werking van het besluit echter niet. Indien onverwijlde spoed dit vereist, kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg (sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond).

 

Terinzagelegging

Gedurende de bovengenoemde bezwaartermijn zal het besluit met de aanvraag en de bijbehorende stukken tijdens reguliere openingstijden in het gemeentehuis, Stadhouderlaan 200 te Stein ter inzage liggen. Voor nadere informatie of het inzien van het dossier kunt u een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 046-4359393 met de Afdeling Dienstverlening, team Vergunning, Toezicht en Handhaving.

Naar boven