Tijdelijke subsidieregeling impuls cultuur

 

 

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Papendrecht,

gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Papendrecht,

overwegende dat de coronacrisis negatieve impact heeft gehad op het leden- en bezoekersaantal van culturele aanbieders;

ten einde een impuls te geven aan het herstel van culturele aanbieders in gemeente Papendrecht, met een structureel toekomstig effect;

besluit de volgende regeling vast te stellen:

 

Tijdelijke subsidieregeling impuls cultuur gemeente Papendrecht

 

 

Artikel 1. Begripsomschrijving

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  C ollege: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Papendrecht;

 • 2.

  Culturele aanbieder; een organisatie in Papendrecht die haar kernactiviteiten ontleent aan één of meerdere kunst- en cultuurdisciplines, zoals bijvoorbeeld zang-, toneel- en muziek, die ten goede komen aan inwoners in Papendrecht;

 • 3.

  Culturele zzp'er: een zelfstandige zonder personeel die gedurende twee jaar gevestigd is in Papendrecht en culturele activiteiten verzorgt die toegankelijk zijn voor inwoners van Papendrecht;

 • 4.

  Culturele activiteiten; Activiteiten zoals lessen en repetities die gerelateerd zijn aan kunst en cultuur.

 • 5.

  I nvestering: een investering die het uitvoeren van culturele activiteiten tijdens of na de coronaperiode mogelijk maakt en ervoor zorgt dat de organisatie wendbaarder is in de beroepsuitoefening;

 • 6.

  Wendbaar: het flexibel kunnen inspelen op snel veranderende maatschappelijke omstandigheden die van negatieve invloed zijn op de organisatie en/of de beroepsuitoefening.

 

Artikel 2. Doel

Culturele aanbieders ondersteunen zodat Papendrecht een divers cultuuraanbod behoudt en cultuurparticipatie toeneemt.

 

Hierbij worden culturele aanbieders gestimuleerd een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke doelstellingen uit het bestuursakkoord

 

Artikel 3. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Subsidie wordt verstrekt voor:

 • a.

  Activiteiten die cultuurparticipatie in Papendrecht verhogen.

 • b.

  Activiteiten die een bijdrage leveren aan de maatschappelijke doelstelling van het bestuursakkoord van gemeente Papendrecht. 

 • c.

  Duurzame investeringen om de uitvoering van culturele activiteiten mogelijk te maken, met een structureel toekomstig effect.

Hierbij geldt dat de activiteit voor 1 februari 2024 start.

 

Artikel 4. Kosten die niet voor subsidie in aanmerking komen

 • a.

  dekking van schulden.

 • b.

  Kosten die uit een andere (zoals bijvoorbeeld een algemene) subsidieregeling worden gedekt.

 • c.

  Investeringen die alleen ten goede komen aan vaste leden.

 • d.

  Personeelskosten worden alleen vergoed als dit onderdeel is van de te subsidiëren activiteit.

 

Artikel 5. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan culturele aanbieders en ZZP'ers zoals beschreven in artikel 1.

 

Artikel 6. Verdeelregels

 • 1.

  Het subsidieplafond is vastgesteld op €36.000,-

 • 2.

  De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal €4.000,- per culturele aanbieder die aannemelijk kan maken dat er jaarlijks meer dan 100 bezoekers of leden zijn.

 • 3.

  Voor culturele aanbieders met minder dan 100 bezoekers per jaar of minder dan 100 leden en voor ZZP'ers geldt een maximaal subsidiebedrag van €2.000,-

 • 4.

  Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld, totdat het vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 5.

  Uiterlijk 8 weken na de volledige aanvraag wordt op de aanvraag beslist.

 

Artikel 7. Aanvraag en verantwoording

 • 1.

  Subsidies kunnen worden aangevraagd door culturele aanbieders en ZZP'ers zoals gedefinieerd in artikel 1.

 • 2.

  Een culturele aanbieder of ZZP'er kan één of meerdere aanvragen indienen. Bij meerdere aanvragen wordt er totaal nooit meer subsidie verleend dan het maximumbedrag in art.6.2 en 6.3

 • 3.

  Aanvragen kunnen tot 1 januari 2024 worden ingediend.

 • 4.

  Een aanvraag voor subsidie wordt ingediend door middel van het daarvoor bestemde aanvraagformulier en is voorzien van een plan (maximaal 2 A4) met beschrijving welke activiteiten en/of welke investeringen worden voorgesteld om de uitvoering van culturele activiteiten mogelijk te maken.

 

Artikel 8. Weigerings- en intrekkingsgronden

 • 1.

  Voor subsidies die worden aangevraagd op basis van deze subsidieregeling geldt dat een aanvraag daartoe geheel of gedeeltelijk geweigerd kan worden indien:

 • a.

  De aanvraag niet voldoet aan het bepaalde in deze regeling;

 • b.

  De kosten van de activiteit of investering niet in redelijke verhouding staan tot de geleverde resultaten;

 • c.

  Het plafond zoals genoemd in artikel 6 wordt overschreden.

 

Artikel 9. Hardheidsclausule

Van een of meerdere artikelen of artikelleden van deze regeling kan worden afgeweken als toepassing van deze regeling voor een subsidieaanvrager of -ontvanger gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zouden zijn tot de daarmee te dienen belangen.

 

Artikel 10. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling wordt na vaststelling door het college bekendgemaakt via Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties (DROP).

 • 2.

  Deze regeling treedt een dag na publicatie in werking en eindigt op 1 januari 2024.

 • 3.

  Deze regeling wordt aangehaald als ‘Subsidieregeling impuls cultuur.'

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Papendrecht van 11-04-2023,

 

de secretaris, de burgemeester,

J.M. Ansems, M.J.M. van Driel

 

Naar boven