Vergunning voor oprichten van 4 zonnevelden op het Energielandgoed Wells Meer in Well L.

 

De Gemeente Bergen (L) heeft een omgevingsvergunning verleend. Hiermee wordt toestemming gegeven voor de oprichting van 4 zonnevelden op het Energielandgoed Wells Meer in Well L. (sectie N, nr. 908). De stukken liggen van 20 april t/m 31 mei 2023 ter inzage.

Waarom dit bericht?

Een omgevingsvergunning wordt aangevraagd om toestemming te krijgen om iets te bouwen, verbouwen, slopen, kappen of aan te leggen. Met dit bericht laat de Gemeente Bergen (L) u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving. Dan kunt u op tijd reageren als u het hier niet mee eens bent.

Bent u het niet eens met de vergunning?

U kunt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State tot uiterlijk 31 mei 2023 laten weten dat u het niet eens bent met de vergunning. Dit heet in beroep gaan. U kunt in beroep gaan als de vergunning tegen uw belangen ingaat en u heeft gereageerd op het ontwerp van de vergunning.

 

Uit het arrest van het Europese Hof van Justitie van 14 januari 2021, zaak C-826/18, leiden wij af dat in tegenstelling tot het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht voor milieuaangelegenheden tevens beroep kan worden ingesteld door:

  • Niet-belanghebbenden die een zienswijze naar voren hebben gebracht.

  • Belanghebbenden die geen zienswijze naar voren hebben gebracht.

 

Het beroepschrift moet naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. In het ondertekende beroepschrift staat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht en de gronden van het beroep.

 

U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen via https://www.raadvanstate.nl/bestuursrechtspraak/hoger-beroep/. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Inzien stukken

U kunt na het maken van een afspraak, de documenten bekijken met informatie over het besluit in het Gemeentehuis, Raadhuisstraat 2 in Nieuw Bergen. Bezoek voor de openingstijden, het maken van een afspraak en de contactgegevens de volgende website: https://www.bergen.nl/contact-en-openingstijden.

Wilt u de start van de activiteiten tegenhouden?

Wanneer een activiteit niet kan worden teruggedraaid en sprake is van spoed, dan kunt u bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Zowel voor het indienen van een beroep als voor een verzoek om voorlopige voorziening worden griffierechten geheven.

Heeft u vragen over het besluit?

Voor vragen of opmerkingen kunt u bellen met de Gemeente Bergen (L). Dit kan via het telefoonnummer 0485 34 83 83.

Naar boven