Inspraakbesluit ten behoeve van het voornemen om te komen tot een “Gemeentelijk Streefbeeld Oosterduinen”

Inleiding:

In de visie Expeditie Norgerduinen is een (gedeeltelijke) transformatie van de Oosterduinen opgenomen. De Provinciale Omgevingsverordening (POV) staat alleen transformatie van recreatie naar een andere functie toe als er een proces onder Vitale Vakantieparken doorlopen wordt. Dit proces bestaat uit vier stappen;

1. verkenning;

2. streefbeeld;

3. transformatieplan;

4. bestemmings-/omgevingsplan.

Het Gemeentelijk Streefbeeld Oosterduinen is bedoeld als formeel vertrekpunt voor stappen 3 en 4. In het streefbeeld wordt opgeschreven waar het park over een aantal jaar moet staan.

Beleidsvoornemen waarop inspraak wordt verleend:

Het beleidsvoornemen waarop inspraak wordt verleend betreft het ontwerp voor een “Gemeentelijk Streefbeeld Oosterduinen”.

Aan wie wordt inspraak verleend:

De gemeenteraad verleent inspraak aan ingezetenen en aan natuurlijke en rechtspersonen die in de gemeente Noordenveld een belang hebben.

De wijze waarop deelnemers aan de inspraakprocedure in staat worden gesteld hun zienswijzen over het beleidsvoornemen kenbaar te maken en daarover met het gemeentebestuur van gedachten te wisselen:

Het ontwerp voor een “Gemeentelijk Streefbeeld Oosterduinen” wordt met ingang van 20 april 2023 gedurende zes weken ter inzage gelegd in het gemeentehuis te Roden en de Brinkhof in Norg. Daarnaast wordt het ontwerp gepubliceerd op de website van de gemeente Noordenveld.

Gedurende de hiervoor genoemde termijn van zes weken bestaat de gelegenheid om schriftelijk zienswijzen kenbaar te maken ten aanzien van het ontwerp. Uw zienswijzen kunt u richten aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld, Postbus 109, 9300 AC Roden. Degenen die over een internetaansluiting beschikken kunnen hun zienswijze naar wens eveneens via e-mail gedurende de hiervoor genoemde termijn van vier weken kenbaar maken. Het e-mailadres van de gemeente Noordenveld is postbus@noordenveld.nl.

Horen

Er bestaat de gelegenheid om met een vertegenwoordiger van het gemeentebestuur van gedachten te wisselen over het ontwerp voor een “Gemeentelijk Streefbeeld Oosterduinen”, waarbij ook mondeling zienswijzen kenbaar worden gemaakt. Hiervan wordt een schriftelijk verslag gemaakt.

Het horen kan via een digitale meeting, telefonisch of fysiek op het gemeentehuis plaatsvinden. Indien u hier gebruik van wilt maken kunt u zich aanmelden bij het bestuurssecretariaat. Zij zijn te bereiken via 088 0508210 of bestuurssecretariaat@noordenveld.nl. Er zal dan een afspraak met u worden ingepland.

Overeenkomstig het bepaalde in de Inspraakverordening gemeente Noordenveld 2012 wordt de uitvoering van de inspraak opgedragen aan het college.

Rapportage:

Ter afronding van de inspraakprocedure wordt door het college een eindverslag gemaakt en vastgesteld. Dit verslag bevat een weergave van de zienswijzen die tijdens de inspraakperiode zowel schriftelijk als mondeling naar voren zijn gebracht. Tevens bevat het eindverslag een reactie op de zienswijzen, waarbij ten aanzien van de tijdig naar voren gebrachte zienswijzen gemotiveerd wordt aangegeven op welke punten door de raad al dan niet tot aanpassing van het ontwerp voor een Gemeentelijk Streefbeeld Oosterduinen zou kunnen worden overgegaan.

Het eindverslag wordt vervolgens door de raad betrokken bij het besluit omtrent het al dan niet vaststellen van het Gemeentelijk Streefbeeld Oosterduinen van de gemeente Noordenveld.

Degenen die een zienswijze kenbaar hebben gemaakt worden na het besluit omtrent de vaststelling van het eindverslag op de hoogte gebracht van de standpuntbepaling van de gemeente ten aanzien van hun zienswijze.

 

Roden, 12 april 2023

Naar boven