Publicatie besluit ambtshalve uitschrijving uit de BRP.

 

 

Besluit ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP)

 

Uit onderzoek van gemeente Valkenburg aan de Geul is gebleken dat onderstaande personen niet meer woonachtig zijn op het adres waar zij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) staan ingeschreven. Het college van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul maakt bekend dat zij heeft besloten onderstaande personen ambtshalve uit te schrijven wegens vertrek uit Nederland. Op grond van artikel 2.22 Wet basisregistratie personen (BRP) zijn de adresgegevens van de onderstaande personen ambtshalve gewijzigd in 'Onbekend':

Naam:

Geboortedatum:

Uitschrijving per:

S. Sanchez Montero

05-06-1995

16-12-2022

J.J.D.E. ter Linde

17-12-2002

16-12-2022

J.T.M. Smeets

05-08-2002

16-12-2022

 

Niet mee eens?

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van dit besluit (zie datumstempel) bezwaar maken. Als verzenddatum van uw bezwaar geldt de poststempel op uw bezwaarschrift.

Stuur uw bezwaarschrift naar:

Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Valkenburg aan de Geul Postbus 998 6300 AZ Valkenburg

Vermeld in uw bezwaarschrift altijd:

  • uw naam, adres en telefoonnummer;

  • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft en uw handtekening;

  • het besluit waartegen u bezwaar maakt, met datum en referentienummer van het besluit;

  • waarom u bezwaar maakt.

Het is ook mogelijk het bezwaarschrift digitaal in te dienen. Meer informatie en het formulier is te vinden via www.valkenburg.nl/bezwaar. Voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift heeft u een DigiD nodig.

Na ontvangst informeert de gemeente u over de manier waarop uw bezwaarschrift wordt behandeld.

Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in? Stuur dan een machtiging mee.

Schorsende werking

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat wil zeggen: het besluit waartegen u bezwaar maakt, blijft geldig totdat over uw bezwaar is beslist.

Spoed? Voorlopige voorziening

Bij grote spoed kunt u (tegen kosten) een zogeheten voorlopige voorzieningen aanvragen. Dat is een spoedprocedure waarmee het genomen besluit tijdelijk kan worden ingetrokken en/of andere maatregelen kunnen worden getroffen. Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij:

De voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg,

Sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde website voor de precieze voorwaarden.

Informele oplossing

Weet u niet zeker of u deze bezwaarschriftenprocedure wilt volgen of wilt u met ons overleggen over een oplossing voor uw probleem? De mogelijkheid bestaat om uw bezwaar informeel te behandelen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van mediation.

Naar boven