Subsidieregeling tegemoetkoming Energielasten MKB en Maatschappelijke organisaties Gemeente Brummen

Het college van burgemeester en wethouders van Brummen:

Gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 2, tweede lid en artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Brummen:

Gezien het besluit van 4 april 2023 Z083624/D404272;

BESLUIT

Vast te stellen ‘Subsidieregeling tegemoetkoming Energielasten MKB en Maatschappelijke Organisaties”:

 

Artikel 1 Algemene bepalingen en begripsomschrijvingen

 

 • 1.

  Tenzij in deze regeling uitdrukkelijk anders wordt vermeld, gelden de voorwaarden en bepalingen in de Algemene Subsidieverordening gemeente Brummen.

 • 2.

  In deze regeling wordt de volgende begrippenlijst gehanteerd:

 • 1.

  Asv: Algemene subsidieverordening gemeente Brummen;

 • 2.

  College: het college van burgemeester en wethouders van Brummen;

 • 3.

  De-minimisverordening: uitzonderingsbepaling volgens de Europese regelgeving voor het geven van staatssteun;

 • 4.

  Energielasten: kosten voor elektriciteit en gas

 • 5.

  Maatschappelijke organisatie: organisatie zijnde een stichting of een vereniging, zonder winstoogmerk, die activiteiten op het gebied van sport, bewegen, cultuur, welzijn en/of ontmoeting, die gevestigd is in de gemeente Brummen of aldaar haar activiteiten uitvoert;

 • 6.

  Onderneming/Ondernemer: bedrijf welke staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) met één of meer vestigingen in de gemeente Brummen waarin totaal per onderneming twee tot vijftig personen – inclusief eigena(a)r(en) werkzaam zijn;

 • 7.

  Staatssteun: het direct of indirect verstrekken van financiële steun aan ondernemingen door overheden;

 • 8.

  Voorschotnota: de maandelijkse nota die de ondernemer of maatschappelijke organisatie van haar energieleverancier(s) ontvangt.

Artikel 2 Reikwijdte regeling

 • 1.

  Het bepaalde in deze regeling is enkel van toepassing op de verstrekking van een subsidie op aanvraag door het college voor activiteiten vallend onder het in artikel 3 beschreven doel.

 • 2.

  Op de subsidieverstrekking op grond van deze regeling zijn de bepalingen van de Asv van toepassing.

Artikel 3 Doel

Deze subsidieregeling heeft als doel om ondernemers en maatschappelijke organisaties met een hoge energierekening op korte termijn te ondersteunen door het inrichten van een regeling omtrent tegemoetkoming in de energiekosten. Deze regeling dient om de gestegen energielasten eenmalig te compenseren voor de periode november 2022 t/m maart 2023 voor ondernemers en maatschappelijk organisaties die in acute financiële problemen zitten, als overbrugging tot de landelijke regelingen die in 2023 van kracht worden.

Artikel 4 Subsidieaanvrager

De subsidie kan worden aangevraagd door een subsidieaanvrager die;

 • 1.

   

 • 1.

  Een maatschappelijke organisatie is die activiteiten op het gebied van sport en bewegen, cultuur, welzijn en/of ontmoeting organiseert in de gemeente Brummen;

 • 2.

  Staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel: én

 • 3.

  Activiteiten organiseert op een locatie in de gemeente Brummen. De activiteiten zijn in de toekomst in principe levensvatbaar, maar de maatschappelijke organisatie komt in de problemen door de gestegen energiekosten (of in het verlengde daarvan gestegen huurprijzen). Zonder overbruggingssteun tot aan landelijke regelingen in 2023 zulle de activiteiten voor inwoners per direct of op korte termijn stoppen;

 • 4.

  In de komende jaren haar pand of organisatie (verder) wil verduurzamen.

Of

 • 1.

   

 • 1.

  Een onderneming waarin minimaal twee personen en maximaal vijftig personen – inclusief eigena(a)r(en)- werkzaam zijn;

 • 2.

  Staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel: én

 • 3.

  haar bedrijfsactiviteiten in één of meerder bedrijfspand(en) uitoefent, welke gevestigd zijn inde gemeente Brummen. De bedrijfsactiviteiten zijn in de toekomst levensvatbaar, maar de onderneming komt in de problemen door de gestegen energiekosten (of in het verlengde daarvan gestegen huurprijzen). Zonder overbruggingssteun tot aan landelijke regelingen in 2023 zulle de activiteiten voor inwoners per direct of op korte termijn stoppen;

 • 4.

  In de komende jaren haar pand of organisatie (verder) wil verduurzamen.

Artikel 5 Subsidiabele activiteiten 

De volgende activiteit komt voor subsidie in aanmerking:

Eenmalige subsidie voor energielasten berekend over de winterperiode november 2022 t/m maart 2023.

Het subsidiebedrag wordt als volgt berekend:

Bij energiecontract op naam: het verschil tussen:

 • 1.

  De voorschotnota van de maand met laagste energielasten in de periode november 2021 t/m maart 2022; en

 • 2.

  De voorschotnota van de maand met de hoogste energielasten

Bij huurovereenkomst, het verschil tussen:

 • 1.

  De maand met de laagste huurkosten in de periode november 2021 t/m maart 2022

 • 2.

  De maand met de hoogste huurkosten in de periode november 2022 t/m maart 2023

Dit verschil wordt vermenigvuldig met het aantal maanden waarop de verhoging van energielasten of huurkosten van toepassing is, tot een maximum van vijf maanden (november 2022 tot en met maart 2023) Van dit bedrag wordt 75% gesubsidieerd met een maximum van € 5.000,- per aanvraag. Voor maatschappelijke organisaties worden de notabedragen inclusief BTW gebruikt in de berekening. Voor ondernemingen wordt gerekend met notabedragen exclusief BTW.

Artikel 6 Subsidieaanvraag

Voor de subsidieaanvraag gelden de volgende eisen:

 • 1.

  De subsidieaanvraag wordt ingediend via een (online) aanvraagformulier:

 • 2.

  De subsidie aanvraag gaat over één pand waarin de aanvraag zijn (bedrijfs)activiteiten uitoefent. Als de subsidieaanvrager meerdere panden heeft waarin hij zijn onderneming uitoefent dient hij voor ieder pand een separate subsidieaanvraag in;

 • 3.

  Op grond van artikel 6 Asv, bepaalt het college dat de aanvrager bij de aanvraag van subsidie de volgende gegevens overlegt:

  • 1.

   Een kopie van de inschrijving bij de KvK. Voor ondernemers geldt dat op de inschrijving het aantal werkzame personen herkenbaar moet zijn en moet blijken dat het pand waarvoor de subsidie wordt aangevraagd gelegen is binnen de gemeente Brummen.

  • 2.

   Een duidelijk leesbare kopie van de voorschotnota van:

   • 1.

    De maand met de laagste energielasten in de periode november 2021 t/m maart 2022

   • 2.

    De maand met de hoogste energielasten in de periode november 2022 t/m 2023

Of

 • 1.

  Een duidelijk leesbare kopie van de huurnota van:

  • 1.

   De maand met de laagste huurkosten in de periode november 2021 t/m maart 2022

  • 2.

   De maand met de hoogste huurkosten in de periode november 2022 t/m 2023

  • 3.

   Wanneer aanvrager een leverancier heeft voor gas en een andere leverancier voor elektriciteit, overlegt aanvrager van beide leveranciers de gevraagde voorschotnota’s. in geval van twee leveranciers worden de kosten bij elkaar opgeteld;

  • 4.

   Een toelichting waarom de gestegen energiekosten voor de aanvrager leidt tot acute problemen en de (bedrijfs)activiteiten daardoor per direct of op korte termijn dreigen te stoppen;

  • 5.

   Voor ondernemingen; een naar waarheid ingevulde de-minimisverklaring;

  • 6.

   Korte beschrijving van welke verduurzamende maatregelen zijn genomen of van plan zijn te gaan nemen.

Artikel 7 WeigeringsgrondenOnverminderd het bepaalde in artikel 5 en artikel 9 in de Asv wordt de subsidie in ieder geval geweigerd als;

 • 1.

  De activiteiten niet binnen de doelstelling en reikwijdte van deze regeling passen;

 • 2.

  Het subsidieplafond is bereikt, zoals bedoeld in artikel 12 van deze regeling;

 • 3.

  De aanvraag wordt ingediend door een individu die geen maatschappelijke organisatie of onderneming vertegenwoordigt;

 • 4.

  Als de aanvrager haar (bedrijfs)activiteiten (tijdelijk) stil legt of heeft gelegd (om energie te besparen)

 • 5.

  Subsidieverstrekking in strijd is met de de-minimisverordening van de Europese Unie.

Artikel 8 Indieningstermijn

De aanvraag voor de subsidietermijn kan worden ingediend vanaf de dag na bekendmaking van deze regeling tot en met 31 mei 2023. Aanvragen die na 31 mei 2023 worden ingediend, worden niet meer in behandeling genomen.

Artikel 9 Maximaal subsidiebedrag per aanvraag.

Per aanvraag wordt maximaal € 5.000,- subsidie verleend

Artikel 10 Beoordelen subsidieaanvraag

De aanvragen worden in behandeling genomen op volgorde van datum van ontvangst van de volledige aanvraag, totdat het subsidieplafond is bereikt.

Artikel 11 Besluitvorming

Bij de besluitvorming geldt de volgende procedure:

 • 1.

  Wanneer aanvragen voldoen aan de eisten uit de Algemene wet bestuursrecht, de Asv en deze subsidieregeling wordt de subsidie direct vastgesteld. Er vindt geen verantwoording achteraf plaats.

 • 2.

  Wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvraag volledig is aangevuld.

Artikel 12 subsidieplafond

 • 1.

  Het subsidieplafond voor deze regeling wordt vastgesteld op: € 50.000,- voor maatschappelijke organisaties en € 50.000,- voor MKB-ondernemingen.

 • 2.

  Als het college op de dag dat het subsidieplafond is bereikt, meer dan één aanvraag ontvangt stelt het college de onderlinge rangschikking van die aanvragen vast door middel van loting.

 • 3.

  Van de verdeling van het subsidieplafond per doelgroep zoals bedoeld in het eerste lid kan worden afgeweken: dit is toegestaan wanneer:

  • 1.

   Het totale subsidieplafond nog niet is bereikt, maar alle aanvragen voor een van de doelgroepen reeds zijn toegekend; het resterende bedrag kan worden gebruikt voor de andere doelgroep of;

  • 2.

   het college hierover een gemotiveerd besluit neemt.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt met terugwerkende kracht in werking op de dag van bekendmaking en vervalt van rechtswege op 31 mei 2023.

Artikel 14 Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, een artikel of artikelen van deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing gelet op het belang van de aanvrager of subsidieontvanger leidt tot onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 15 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling tegemoetkoming energielasten MKB en Maatschappelijke organisaties gemeente Brummen.

Aldus vastgesteld op 4 april 2023

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris, de burgemeester,

H.A.J. van de Vliert A. J. van Hedel

Z083624/D404271

 

Naar boven