AANWIJZINGSBESLUIT CAMERATOEZICHT KONINGSNACHT EN – DAG 2023

DE BURGEMEESTER VAN ARNHEM;

 

Overwegende dat de veiligheidssituatie met Koningsnacht en -dag 2023 zodanig is, dat het noodzakelijk is het bestaande cameratoezicht in de binnenstad uit te breiden om voldoende zicht te houden op alle evenementterreinen waar grote mensenmassa's bijeen zijn en waar er risico bestaat op een verstoring van de openbare orde en veiligheid.

 

Overwegende dat het cameratoezicht onderdeel uitmaakt van een keten van maatregelen voor crowdcontrol en ter handhaving van de openbare orde.

 

Overwegende dat de waarnemingen van de beelden tijdens de operatie mede doorslaggevend zijn om andere maatregelen te nemen, zoals het inzetten van de lichtkranten/hikers of eventueel afsluiten van terreinen.

 

Overwegende dat wanneer er een schakel in deze keten niet aanwezig is, dit onaanvaardbare risico's oplevert.

 

Overwegende dat de integrale aanpak is besproken in de lokale driehoek d.d. 30-03-2023.

 

Gelet op artikel 2.9.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor Arnhem (APV) en artikel 151c van de Gemeentewet:

 

AANWIJZINGSBESLUIT CAMERATOEZICHT KONINGSNACHT EN -DAG 2023

 

 

 

I. Aanwijzingsbesluit

Te bepalen dat in de aanloop naar tot en met kort na de Koningsnacht en -dag mobiel, flexibel cameratoezicht wordt ingezet op de volgende locatie:

 • 1.

  Eusebiuskerk (2 x zuid en westzijde)

 • 2.

  Podium Markt (lichtmast westzijde)

 • 3.

  Weerdjesstraat/Trans (lichtmast zuidzijde)

 • 4.

  Roermondsplein (lichtmast rozet)

 • 5.

  Hoek Korenmarkt/Pauwstraat

 • 6.

  Jansstraat/Jansplaats (Burger King)

 • 7.

  Hoek Jansstraat/Jansplein

 

II. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking en geldt voor de periode van 25-04-2023 tot 29-04-2023.

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als: AANWIJZINGSBESLUIT CAMERATOEZICHT KONINGSNACHT EN -DAG 2023.

 

 

 

Arnhem, 3 april 2023

De burgemeester van Arnhem,

A. Marcouch

Bezwaar en voorlopige voorziening

Indien een belanghebbende het niet eens is met dit besluit, kan hij binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt, bij de burgemeester een bezwaarschrift indienen (Postbus 9029, 6800EL Arnhem).

Tevens kan, nadat bezwaar is gemaakt, op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Arnhem (postadres: Sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem). Daarbij dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Hiervoor is men griffierecht verschuldigd. De rechtbank kan hierover verder informatie verstrekken.

Naar boven