Verleende omgevingsvergunning, het bouwen van een woonhuis, Kantstraat 46a Haaren

Kantstraat 46a Haaren, het bouwen van een woonhuis. Zaaknummer 1000852, verzonden aan aanvrager 05-04-2023 (Activiteit; Bouwen; Strijdig gebruik bestemmingsplan)

 

Bent u het niet eens met het besluit?

Dan kunt u als belanghebbende bezwaar maken tegen dit besluit. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken en start met ingang van de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt (dit is de dag waarop het besluit aan de aanvrager is verzonden).

 

Bezwaar maken kan op twee manieren:

 

Online: ga naar https://www.oisterwijk.nl/bestuur-en-politiek/klachten-en-bezwaar en gebruik uw DigiD.

 

Op papier: stuur uw bezwaarschrift naar het college van Oisterwijk, postbus 10101, 5060 GA in Oisterwijk.

 

Zet in het bezwaarschrift in elk geval

 

• Uw naam en adres

• De datum van uw bezwaarschrift

• Om welk besluit het gaat (bijvoorbeeld het onderwerp of het zaaknummer noemen)

• De redenen van uw bezwaar

• Uw handtekening. Als u uw bezwaar online indient, is uw DigiD uw handtekening.

 

Daarnaast vragen wij u om uw telefoonnummer in het bezwaarschrift te zetten. Zo kunnen wij u beter van dienst zijn.

 

Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dag waarop het besluit aan de aanvrager is verzonden. Een ingediend bezwaarschrift schorst in principe niet de werking van het besluit. Daarvoor moet u namelijk ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen.

 

Voorlopige voorziening

Als u bezwaar heeft gemaakt, kunt u tegelijkertijd een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit kan alleen als er sprake is van een spoedeisende zaak. Een dergelijk verzoek richt u aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West Brabant, team Bestuursrecht, postbus 90006, 4800 PA Breda. Het verzoek kan overigens ook online worden ingediend via https://mijn.rechtspraak.nl/start/burger . Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Meer informatie over een voorlopige voorziening vindt u op https://www.rechtspraak.nl/Naar-de-rechter/rechtszaak-beginnen-overheidsorganisatie onder het kopje “Niet eens met een besluit van een overheidsorganisatie, wat nu?”.

 

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u terecht bij de behandelend ambtenaar, te bereiken via telefoonnummer (013)-529 13 11.

Naar boven