Bekendmaking verkoop percelen grond (snippergroen) grenzend aan de achtertuinen van de percelen Jan Dorrekenskade-West 2B tot en met 8B te Waddinxveen

Gemeente Waddinxveen is van plan te verkopen:

Zeven (7) percelen grond (snippergroen) grenzend aan de achtertuinen van de percelen Jan Dorrekenskade-West 2B tot en met 8B te Waddinxveen, de afmeting van de percelen varieert van ongeveer 92 tot 208 m2. De zeven percelen maken thans (voor kadastrale uitmeting en splitsing) deel uit van het perceel kadastraal bekend gemeente Waddinxveen sectie C, nummer 1785 (ged.). De grond grenzend aan het perceel 8B maakt thans ook deel uit van de percelen kadastraal bekend sectie C, nummers 4314 (ged.) en 4315 (ged.).

De zeven te verkopen percelen zijn aangegeven op het bij deze publicatie behorende kaartje.

De percelen mogen uitsluitend gebruikt worden in overeenstemming met de regels van het bestemmingsplan en in aansluiting op de bestaande eigendom van de betreffende koper.

Uitleg over de verkoop

Op basis van objectieve, redelijke en toetsbare criteria is de gemeente van oordeel dat slechts zeven serieuze gegadigden voor de aankoop in aanmerking komen. De gemeente verkoopt snippergroen, conform haar beleid, uitsluitend aan aangrenzende particuliere woningeigenaren. Ten aanzien van de te verkopen percelen is er sprake van zeven aangrenzende particuliere woningeigenaren. Voormelde woningeigenaren hebben aangeven voormelde percelen te willen kopen, waardoor de woningeigenaren zich kwalificeren als enige potentiële en serieuze gegadigden voor voormelde percelen.

Bezwaar tegen de verkoop

Als u het niet eens bent met de genoemde verkoop, omdat u van mening bent dat u zelf ook als kandidaat in aanmerking komt voor een (gedeelte van het) perceel, dan dient u dit binnen 20 dagen na de datum van deze publicatie deugdelijk gemotiveerd (met redenen) bij de gemeente kenbaar te maken. Dit doet u door uw bezwaar en redenen waaruit blijkt dat u ook aan de door de gemeente gestelde criteria voor deze verkoop kan voldoen te sturen, per aangetekende brief, aan de gemeente Waddinxveen t.a.v. mevrouw C. Johannes en mevrouw M. Berghout, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen en tevens per e-mail aan c.johannes@waddinxveen.nl en m.berghout@waddinxveen.nl.

Berichten die niet zowel per aangetekende brief als e-mail tijdig door de Gemeente zijn ontvangen, worden niet-ontvankelijk verklaard.

Als de Gemeente concludeert dat eventuele gegadigden, die zich tijdig binnen de voormelde termijn hebben gemeld, mede op grond van de hierboven omschreven criteria, niet als serieuze gegadigden kunnen worden aangemerkt dan worden die gegadigden door de Gemeente in de gelegenheid gesteld om binnen een termijn van 20 kalenderdagen nadat de Gemeente dit aan de betreffende gegadigden kenbaar heeft gemaakt, de zaak ter beslechting aan de voorzieningenrechter voor te leggen.

Vervaltermijn

De hiervoor vermelde termijnen zijn vervaltermijnen. Dat houdt in dat als u dat u niet op tijd (gemotiveerd) kenbaar maakt dat u het niet eens bent met de verkoop en een kort geding start, vervalt het recht om tegen de genoemde verkoop in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak in welke vorm of hoedanigheid dan ook op te baseren. De Gemeente en de zeven potentiele kopers zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijnen alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) zou worden opgekomen. Na afloop van de hiervoor gestelde termijnen zullen de gegadigden derhalve niet meer ontvankelijk zijn in hun verzoeken c.q. vorderingen.

Vragen

Heeft u vragen over de voorgenomen verkoop, dan kunt u contact opnemen met mevrouw Johannes, e-mailadres: c.johannes@waddinxveen.nl of per post naar Beukenhof 1, 2741 HS Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen onder vermelding van “verkoop percelen gemeentegrond grenzend aan de achtertuinen van de percelen Jan Dorrekenskade-West 2B tot en met 8B”.

Naar boven