Wijziging Beleidsregels toetsen melding uitweg gemeente Roosendaal

Burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal;

 

overwegende dat:

  • -

    de huidige criteria voor de maximale breedte van een uitweg geen onderscheid maken tussen woonwijken en bedrijventerreinen;

  • -

    het gewenst is deze criteria aan te passen zodat maatwerk geleverd kan worden;

  • -

    het gewenst is om te bepalen dat de toestemming voor het aanleggen van een uitweg kan worden ingetrokken.

 

BESLUITEN

 

vast te stellen de wijziging van de Beleidsregels toetsen melding uitweg gemeente Roosendaal

 

 

Artikel I Wijziging regeling

De Beleidsregels toetsen melden uitweg gemeente Roosendaal wordt gewijzigd als volgt:

 

Onderstaande artikelen worden als volgt gewijzigd:

 

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Artikel 3: Breedte en herkenbaarheid van de uitrit.

De uitrit in woonwijken heeft een breedte van maximaal vier meter.

De uitrit op bedrijventerreinen heeft een breedte van maximaal vijftien meter.

Alleen in zeer bijzondere situaties kan van deze maatvoering worden afgeweken.

In uitzonderlijke situaties, buiten de bebouwde kom waarbij de rijbaan niet breed genoeg is, kan tegenover de uitweg de berm plaatselijk worden verhard op kosten van de aanvrager.

De uitweg moet voldoende herkenbaar zijn als eigen niet openbare oprit. In situaties waarbij het niet duidelijk is hoe de voorrang is geregeld, kan aanvullende bebording en markering in de openbare ruimte worden geëist op kosten van de aanvrager.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 10. Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op dezelfde dag dat de wijzigingsverordening van de APV 2021 in werking treedt.

Artikel 11: intrekking “spelregels voor het verlenen van een uitwegvergunning”

Deze beleidsregels vervangen de “spelregels voor het verlenen van een uitwegvergunning”” zoals vastgesteld op 5 januari 2016.

Artikel 12 Citeertitel

Deze beleidsregel kan worden aangehaald als: “Beleidsregels toetsen melding uitweg gemeente Roosendaal”.

 

Artikel 3: Breedte en herkenbaarheid van de uitrit.

De uitrit van particulieren binnen de bebouwde kom heeft een breedte van maximaal vier meter.

De uitrit van bedrijven en instellingen binnen de bebouwde kom, niet zijnde aan huis gebonden beroepen, heeft een breedte van maximaal vijftien meter.

De uitrit buiten de bebouwde kom heeft een breedte van maximaal vijftien meter.

Alleen in zeer bijzondere situaties kan van deze maatvoering worden afgeweken.

In uitzonderlijke situaties, buiten de bebouwde kom waarbij de rijbaan niet breed genoeg is, kan tegenover de uitweg de berm plaatselijk worden verhard op kosten van de aanvrager.

De uitweg moet voldoende herkenbaar zijn als eigen niet openbare oprit. In situaties waarbij het niet duidelijk is hoe de voorrang is geregeld, kan aanvullende bebording en markering in de openbare ruimte worden geëist op kosten van de aanvrager.

 

Artikel 10: Intrekken toestemming

Indien de uitweg nog niet is aangelegd en artikel 2:12 van de Algemene plaatselijke verordening, deze beleidsregel of de inrichting van het openbaar gebied wijzigt, kunnen burgemeester en wethouders de toestemming intrekken.

 

 

Artikel 11. Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op dezelfde dag dat de wijzigingsverordening van de APV 2021 in werking treedt.

Artikel 12: intrekking “spelregels voor het verlenen van een uitwegvergunning”

Deze beleidsregels vervangen de “spelregels voor het verlenen van een uitwegvergunning”” zoals vastgesteld op 5 januari 2016.

Artikel 13 Citeertitel

Deze beleidsregel kan worden aangehaald als: “Beleidsregels toetsen melding uitweg gemeente Roosendaal”.

 

Artikel II Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de derde dag na bekendmaking in het Gemeenteblad.

 

Aldus besloten door burgemeester en wethouders van Roosendaal op 28 maart 2023,

de secretaris, de burgemeester,

Naar boven