Besluitenlijst college 20 december 2022 gemeente Oisterwijk

Het college heeft in de vergadering van 20 december 2022 de volgende besluiten genomen:

 

Beslissing op bezwaar tegen een afwijzing subsidieaanvraag van Epic Youth

Het college heeft besloten het bezwaar tegen de afwijzing subsidieaanvraag van Epic Youth gegrond te verklaren. Het primaire besluit wordt in stand gehouden onder aanvulling van de motivering.

 

Mandaatregeling Oisterwijk 2023 en bijbehorend mandaatregister

Het college en de burgemeester hebben besloten de Mandaatregeling Oisterwijk 2023 en bijbehorend mandaatregister vast te stellen en te publiceren onder gelijktijdige intrekking van de Mandaatregeling Oisterwijk 2021 en het Mandaatregister/bevoegdhedenregister Oisterwijk 2021. Een mandaatregeling met mandaatregister geeft een overzicht van wie de bevoegdheid heeft om in naam van het college en/of de burgemeester besluiten te nemen

 

Regeling vakantie en verlof gemeente Oisterwijk 2022

Het college heeft besloten de regeling vakantie en verlof gemeente Oisterwijk 2022 vast te stellen. De regeling leeftijdsdagen en de regeling verkoop bovenwettelijke vakantie-uren heeft het college ingetrokken.

 

Verlenging overeenkomst gemeente Vught Milieustraat Haaren 2023-2025

Het college heeft besloten een nieuwe 'Dienstverleningsovereenkomst Milieustraat Haaren' met de gemeente Vught aan te gaan. Hiermee mogen inwoners uit de gemeente Vught de milieustraat in Haaren gebruiken.

 

Intrekking collegebesluit Taxandria Atletiek

Het college heeft besloten dat Taxandria Atletiek haar activiteiten op de huidige locatie aan de Vennelaan in Oisterwijk in de toekomst daar wel kan voortzetten. Het collegebesluit van 14 december 2021 wordt daarom ingetrokken.

 

Verwachte budgetoverschrijdingen en financiële ontwikkelingen in de jaarstukken 2022

Het college heeft besloten de raad te informeren over de verwachte budgetoverschrijdingen en financiële ontwikkelingen in de jaarstukken 2022 met een raadsinformatiebrief.

 

Afbouwregeling Preper Audiovisueel 2023-2024

Het college heeft een afbouwregeling voor de voorheen gesubsidieerde activiteit van Preper Audiovisueel, Durf te Zorgen, vastgesteld.

 

Dienstverleningsovereenkomst Wmo-Begeleiding

In het kader van regionale samenwerking in Hart van Brabant op het gebied van inkoop van maatwerkvoorzieningen Wmo-Begeleiding heeft het college besloten de dienstverleningsovereenkomst Wmo-Begeleiding van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023 te ondertekenen.

 

Mandaatregeling en gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheden Beschermd Wonen

Het college heeft besloten om in te stemmen met de mandaatregeling en verwerkersverantwoordelijkheden Beschermd Wonen en deze per 1 januari 2023 in werking te laten treden. Hierdoor gaat het mandaat voor deze verantwoordelijkheid naar de gemeente Tilburg.

 

Regionaal traject woonzorgvisie

Het college heeft besloten in te stemmen met de raadsinformatiebrief over het regionale traject woonzorgvisie.

 

Meerjarige overeenkomst Staalbergven 2023-2052

Het college heeft besloten de meerjarige overeenkomst Staalbergven 2023-2052 met Natuurmonumenten vast te stellen, het Staalbergven met alleen het ven te openen voor een toegangsprijs van € 1, - totdat een duurzame zwembadtechniek is gerealiseerd en de gemeenteraad over dit besluit te informeren door middel van een raadsinformatie brief.

 

Ex.art.42 vragen fractie Algemeen Belang inzake openheid proces Staalbergven

Het college heeft de beantwoording vastgesteld op de vragen die Algemeen Belang heeft gesteld betreffende openheid proces Staalbergven.

Naar boven