Ontwerp partiële herziening bestemmingsplan Leeuwarden – Recreatiegebied Groene Ster t.b.v. evenementen, inclusief het bijbehorende planMER

Van 30 maart 2023 tot en met 11 mei 2023 ligt de ontwerp partiële herziening van het bestemmingsplan met bijbehorende stukken, waaronder het planMER (milieueffectrapport), ter inzage.

Plangebied

De partiële herziening heeft betrekking op een gedeelte van het recreatiegebied De Groene Ster aan de oostzijde van de stad Leeuwarden. Het plangebied omvat het noordwestelijk deel van het recreatiegebied, grofweg begrensd door de Groningerstraatweg (noordzijde), AquaZoo en de golfbaan (oostzijde), Woelwijk (zuidzijde) en Alddiel (westzijde).

Een partiële herziening om evenementen mogelijk te maken

Met deze partiële herziening wordt de basis gelegd voor het gebruik van het plangebied als evenemententerrein. De partiële herziening voorziet in een gedeeltelijke aanpassing van het geldende bestemmingsplan ‘Leeuwarden – Recreatiegebied Groene Ster’. Dit bestemmingsplan blijft bestaan, waarbij de partiële herziening aanvullend geldt voor het hiervoor beschreven plangebied.

De partiële herziening heeft betrekking op twee soorten evenementen:

 • muziekevenementen (waarbij versterkt muziekgeluid een belangrijke rol speelt);

 • overige evenementen (waarbij versterkt muziekgebied geen belangrijke rol speelt zoals survivalruns, wielerwedstrijden, hardloopwedstrijden, goederenmarkten en hiermee vergelijkbare evenementen).

Het vastleggen van een regeling voor evenementen in een partiële herziening biedt bescherming voor omwonenden en andere gebruikers van De Groene Ster. Ook zorgt de partiële herziening er voor dat organisatoren van evenementen weten aan welke regels zij zich moeten houden.

Voorontwerpbestemmingsplan

In 2018 is met het proces begonnen om tot een partiële herziening van het geldende bestemmingsplan te komen. Naar aanleiding van inbreng van diverse betrokkenen is er een voorontwerp partiële herziening gemaakt. Dit voorontwerp heeft in de periode van 26 juli 2018 tot en met 19 september 2018 ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn was het mogelijk hierop te reageren.

De binnengekomen reacties zijn samengevat en voorzien van een gemeentelijke reactie. Dit is opgenomen in de ‘Reactienota inspraak voorontwerp partiële herziening bestemmingsplan Leeuwarden – Recreatiegebied Groene Ster t.b.v. evenementen’. De reactienota is opgenomen in de Bijlagen bij de toelichting van de partiële herziening (bijlage 10). 

Inhoud partiële herziening

Op basis van ervaringen met evenementen in het gebied, ontvangen inspraakreacties op het voorontwerp, uitkomsten van gerechtelijke uitspraken en de conclusies van diverse (milieu)onderzoeken zijn in de partiële herziening de mogelijkheden voor evenementen nader uitgewerkt in regels en voorwaarden. Hierbij is onderscheid gemaakt in:

 • muziekevenementen met een klein ruimtegebruik;

 • muziekevenementen met een groot ruimtegebruik;

 • overige evenementen.

De regels en voorwaarden zijn er met name op gericht om de evenementen zo goed als mogelijk samen te laten gaan met het andere gebruik van het gebied. Zo zijn er beperkingen gesteld aan de periode waarin evenementen mogen plaatsvinden, is een maximum gesteld aan het aantal dagen waarop evenementen mogen plaatsvinden en zijn er gebiedsbeperkingen opgenomen. Daarbij is het van belang dat de muziekevenementen geen onduldbare hinder veroorzaken bij omwonenden. Ook hiervoor zijn in de regels voorwaarden opgenomen om dit te voorkomen. Hetzelfde geldt voor het beschermen van aanwezige natuurwaarden.

PlanMER

Voor het opstellen van deze partiële herziening is ook het opstellen van een planMER (milieueffectrapport) verplicht. De reden hiervan is dat voor het plan een passende beoordeling nodig is, in verband met de mogelijk significante gevolgen voor een Natura 2000-gebied als bedoeld in de Wet natuurbescherming.

Het planMER bevat een onderzoek naar de milieueffecten als gevolg van de voorgenomen ontwikkeling. Het doel van het planMER is het milieubelang een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming. De resultaten van het planMER zijn gebruikt als onderbouwing van de partiële herziening.

In 2020 is het voornemen tot het opstellen van een planMER en de terinzagelegging van de ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor de Partiële herziening bestemmingsplan Leeuwarden – Recreatiegebied Groene Ster t.b.v. evenementen’ kenbaar gemaakt. Deze notitie biedt inzage in de wijze waarop het planMER is opgesteld, welke milieucomponenten zijn beoordeeld en welke boordelingscriteria zijn gehanteerd. Op de notitie zijn reacties binnengekomen. Deze zijn samengevat en voorzien van een gemeentelijke reactie in de ‘Reactienota inspraak Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor de Partiële herziening bestemmingsplan Leeuwarden – Recreatiegebied Groene Ster t.b.v. evenementen’. De reactienota is opgenomen in de Bijlagen bij de toelichting van de partiële herziening (bijlage 11).

Inzage

De ontwerp partiële herziening met bijbehorende stukken (inclusief het planMER) kunt u inzien:

Inloopavond

In het kader van de inspraak zal er op 20 april 2023 een inloopavond worden gehouden in Kerkelijk centrum De Schakel, Havingastate 7 (Camminghaburen) in Leeuwarden. De inloopavond vindt plaats van 19.30 uur tot 21.00 uur. U kunt hier de ontwerp partiële herziening met bijbehorende stukken (inclusief het planMER) inzien en eventuele vragen stellen.

Reageren

In de periode waarin de partiële herziening, inclusief het planMER, ter inzage ligt, kunt u uw zienswijze over het plan indienen. Dat kan schriftelijk, elektronisch of mondeling. In een zienswijze beschrijft u met welke punten u het wel of niet eens bent en waarom. Deze punten kan de gemeenteraad dan nog meenemen in het definitieve besluit.

 

 • Schriftelijk/elektronisch:

  • schrijf een brief aan de gemeente Leeuwarden, t.a.v. de gemeenteraad, Postbus 21000, 8900 JA Leeuwarden.

  • stuur een mail naar gemeente@leeuwarden.nl, t.a.v. de gemeenteraad.

    

   Vermeld in uw brief/mail:

   • ontwerp partiële herziening bestemmingsplan Leeuwarden - Recreatiegebied Groene Ster t.b.v. evenementen en/of planMER

   • waarom u een zienswijze indient

   • de datum

   • uw naam en adres

   • in geval van een brief uw handtekening

 • mondeling: maak een afspraak via 14 058 (ma. t/m vr. 08.30 - 17.00 uur).

Naar boven