Aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van de Ebenezer Howardpark 42

Verkeersbesluit

Gemeente Almere

Aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van de Ebenezer Howardpark 42

Steller: H. Bakkum

Afdeling: Stadsruimte

Nummer: 15952877 Datum: 21 maart 2023

 

Burgemeester en wethouders van Almere,

 

Gelet op:

De bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht;

 

Overwegende:

De afdeling Stadsruimte van de gemeente Almere heeft vanuit de afdeling Zorg & Welzijn een verzoek ontvangen voor het aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken. De aanvraag voor de gehandicaptenparkeerplaats is ingediend en getoetst bij de afdeling Zorg & Welzijn. Na het toetsen van het recht op een gehandicaptenparkeerplaats heeft de desbetreffende wijkregisseur een plek aangewezen.

Besluitverplichting:

Op grond van artikel 15, eerste lid van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor de onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Op grond van artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de Provincie of een waterschap.

Uit het oogpunt van:

 • het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 • vrijheid van het verkeer

 

Is het gewenst om:

een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken te realiseren. De aanwijzing van de gehandicaptenparkeerplaats zal bewerkstelligd worden door het plaatsen van het verkeersbord E6 en onderbord OB309. Het plaatsen van dit bord zal ervoor zorgen dat de parkeerplaats gereserveerd is voor het voertuig met het desbetreffende kenteken.

 

Motivering:

De aanvraag voor het aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats is op kenteken is getoetst door Servicepunt Zorg & Welzijn en goed bevonden. Het beleid van de gemeente Almere is mede gericht om de gemeente voor minder validen goed en makkelijk bereikbaar te houden. Aangenomen moet worden dat mate van bewegingsvrijheid van de aanvrager onvoldoende is om in de nabijheid van het woonadres een vrije zelfstandig bereikbare parkeerplaats te vinden. Het gebruik van de gehandicaptenparkeerplaats op kenteken is alleen voorbehouden voor het voertuig met het desbetreffende kenteken. Het realiseren van de gehandicaptenparkeerplaats zal ten koste gaan van een openbare parkeerplaats.

 

Gehoord

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg geweest met de Politie Midden Nederland.

 

Financiën

De maatregel wordt uitgevoerd door de afdeling Stadsruimte en zal betaald worden uit budgetten van afdeling Stadsruimte.

 

Communicatie

Van het besluit wordt een openbare bekendmaking geplaatst in het Gemeenteblad.

 

 

 

 

BESLUITEN

Op grond van vorenstaande overwegingen besluit burgemeester en wethouders om:

 

 • 1.

  door het plaatsen van het verkeersbord E6 met het onderbord OB309 (kenteken), van Bijlage 1 van het RVV 1990, een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan te wijzen ten behoeve van de Ebenezer Howardpark 42, kenteken 11-TBX-6.

 • 2.

  een en ander overeenkomstig is met de bij dit verkeersbesluit behorende situatietekening;

 

Hoogachtend,

 

burgemeester en wethouders van Almere,

namens hen,

 

technicus Stedelijke Beheersystemen

van de afdeling Stadsruimte

H. Bakkum

 

Bezwaar- of beroepsclausule

Tegen deze beslissing kunnen belanghebbenden, op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht, schriftelijk bezwaar maken. Zij moeten dan binnen zes weken na bekendmaking in het Gemeenteblad, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. de bezwaarschriftencommissie, postbus 200, 1300 AE Almere.

 

In het bezwaarschrift moet het volgende vermeld worden:

 • Naam en adres van de indiener;

 • Datum;

 • Omschrijving van het verkeersbesluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • Reden(en) waarom de indiener van het bezwaar het niet met het besluit eens is;

 • Handtekening van de indiener

Het is ook mogelijk om digitaal een bezwaarschrift in te dienen, middels het e-formulier op de website van de gemeente. Daarvoor moet de indiener wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Na het indienen van een bezwaarschrift blijft de genomen beslissing gelden, in ieder geval totdat het college van burgemeester en wethouders op het bezwaarschrift heeft beslist. Dit geldt niet indien de beslissing gebonden is aan een termijn die van rechtswegen verloopt.

 

Indien belanghebbende de beslissing op het bezwaarschrift niet kunnen afwachten, kunnen zij om een tijdelijke voorziening vragen bij de voorzieningenrechter:

 

Rechtbank Midden-Nederland

Afdeling bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken of voorlopige voorzieningen

Postbus 16005

3500 DA Utrecht

 

De rechter weegt hun belang af tegen het belang van de gemeente en neemt een tijdelijke beslissing of wijst het verzoek af.

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE: Situatietekening 43080 _ 43080

 

 

Naar boven