Gemeente Nijmegen – Gewijzigd Besluit maatwerkvoorschriften – Koningstraat 21 te Nijmegen

Burgemeester en Wethouders van Nijmegen maken bekend dat zij op basis van het Activiteitenbesluit het volgende maatwerkvoorschriften hebben opgelegd:

Voor : het aspect geluid

Locatie : Koningstraat 21 te Nijmegen

Datum besluit : 22 maart 2023

Datum verzending : 22 maart 2023

Zaaknummer ODRN: W.Z21.107611.04

MOGELIJKHEID VAN INZIEN

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen gedurende een termijn van zes weken ter inzage. Wilt u de stukken inzien, bel dan 024 - 751 7700 of stuur met vermelding van zaaknummer een email naar wabo@odrn.nl.

INWERKINGTREDEN BESLUIT

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking. Bekendmaking geschiedt door toezending van het besluit.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen. Alleen wanneer binnen deze termijn een verzoek om een voorlopige voorziening wordt gedaan, wordt de inwerkingtreding van het besluit opgeschort.

BEZWAAR EN MOGELIJKHEID VAN VOORLOPIGE VOORZIENING

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken nadat dit besluit is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen.

Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan het college van burgemeester en wethouders van gemeente Nijmegen, Bureau JZ 20, Postbus 9105, 6500 HG Nijmegen. Op envelop en brief duidelijk "Bezwaarschrift" vermelden.

Het is ook mogelijk om uw bezwaarschrift digitaal in te dienen via een webformulier op de website van Gemeente Nijmegen, onder Diensten > Klacht, bezwaar en beroep > bezwaar maken, beroep instellen. Hiervoor moet gebruik worden gemaakt van DigiD.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste:

a) de naam en het adres van de indiener;

b) de dagtekening;

c) een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht, waaronder het zaaknummer en datum van het besluit;

d) de gronden van het bezwaar.

Wanneer een bezwaarschrift wordt ingediend, kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid dat verzoek digitaal in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.

Naar boven