Besluit Omgevingsvergunning regulier: Burg. Dijckmeesterweg 19, Zutphen

 

Burgemeester en wethouders van Zutphen maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

 

Zaaknummer: 508398

Omschrijving: het plaatsen van zonnepanelen

Locatie: Burg. Dijckmeesterweg 19, Zutphen

Datum besluit : 22 maart 2023

 

Niet eens met het besluit

Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het Omgevingsloket (Team Vergunningen & Handhaving) van de Gemeente Zutphen, telefoonnummer 14 0575 of u stuurt een e-mail naar omgevingsloket@zutphen.nl.

Wilt u bezwaar maken? Schrijf dan een bezwaarschrift en stuur deze naar ons op. Dit moet binnen zes weken na de dag waarop wij dit besluit hebben bekendgemaakt.

Stuur uw bezwaarschrift naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 41, 7200 AA,  Zutphen. In uw bezwaarschrift moet staan:

  • uw naam, adres, telefoonnummer (waarop u overdag bereikbaar bent) en uw e-mailadres

  • de datum en een omschrijving van het besluit waarover uw bezwaar gaat

  • de reden waarom u het niet eens bent met het besluit

  • uw handtekening

 

Voorlopige voorziening

Wilt u niet wachten op een besluit over uw bezwaar? Vraag dan om een ‘voorlopige voorziening’ bij de rechter. Dat kan alleen als u ons al een bezwaarschrift heeft gestuurd. Een ‘voorlopige voorziening’ vraagt u via internet, met DigiD. Daarvoor gaat u naar http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Op deze website leest u hoe u dit moet doen.

Met een brief kan natuurlijk ook. Het adres is: Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

 

Kosten

De behandeling van uw bezwaar is gratis. Voor de behandeling van een ‘voorlopige voorziening’ moet u wel betalen.

 

 

 

Zutphen, 24 maart 2023

Burgemeester en wethouders van Zutphen

Naar boven