BESCHIKKING Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de bouw van 10 woningen aan de Laurierstraat in ‘s-Gravenpolder

Burgemeester en wethouders van Borsele maken bekend dat zij, op grond van artikel 2.12, lid 1, onder a, sub 3˚ en artikel 3.10, lid 1, sub a van de Wabo jo. afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, een omgevingsvergunning hebben verleend voor de activiteiten ‘bouwen’ en ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ ten behoeve van de realisatie van 10 levensloopbestendige woningen aan de Laurierstraat in ’s-Gravenpolder. In dit verband ligt de beschikking tezamen met de bijbehorende ruimtelijke onderbouwing van 23 maart tot en met 3 mei 2023 voor een ieder ter inzage.

Inhoud

Op een kavel aan de Laurierstraat in de uitbreidingswijk Oostgaarde in ’s-Gravenpolder werd oorspronkelijk de bouw van patiowoningen beoogd. Tot op heden is deze ontwikkeling niet van de grond gekomen. Voor de locatie is een nieuw plan ontwikkeld waarbij 10 grondgebonden, levensloopbestendige woningen worden gerealiseerd in de vorm van een hofje. Een deel van de kavel wordt daarbij als groengebied ingericht en wordt openbaar. Het gewijzigde woningtype en de nieuwe stedenbouwkundige opzet passen niet binnen de regels van het vigerende bestemmingsplan. Om het beoogde bouwplan planologisch-juridisch mogelijk te maken wordt een uitgebreide omgevingsvergunningsprocedure gevoerd.

Inzage

U kunt de beschikking met bijbehorende ruimtelijke onderbouwing raadplegen via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0654.OVGPLS2023-0002 .

Daarnaast ligt de beschikking met bijbehorende stukken ter inzage in het gemeentehuis, Stenevate 10 in Heinkenszand. Het gemeentehuis is voor het inzien van stukken geopend van maandag t/m donderdag van 08:30 – 12:00 uur en van 13:00 – 15:30 uur en vrijdagochtend van 08:30 – 12:00 uur. Wij vragen u om voor het inzien van stukken van tevoren telefonisch een afspraak te maken, zodat deze alvast voor u kunnen worden klaargelegd. U kunt daarvoor contact opnemen met het team Informatiebeheer en Ondersteuning via het algemene telefoonnummer 0113 - 23 83 83.

Beroep

Tegen het besluit tot vergunningverlening kan door een belanghebbende beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Cluster Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. De beroepstermijn loopt van 24 maart tot en met 4 mei 2023.

Inwerkingtreding

De omgevingsvergunning treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Daartoe moet, binnen de beroepstermijn, door een belanghebbende die een beroepschrift heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van bovengenoemde rechtbank. Indien er binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, kan er geen gebruik worden gemaakt van de verleende omgevingsvergunning voordat op het verzoek is beslist.

Heinkenszand, 22 maart 2023

 

Naar boven