Intrekking Gereserveerde Gehandicaptenparkeerplaats aan de Zeppelinstraat te Beverwijk

College van Burgemeester en wethouders van Beverwijk,

 

 

 

Gelet op:

 

Artikel 18 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna WVW 1994) ingevolge verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de provincie of een waterschap.

 

Artikel 15 lid 1 van de WVW 1994, ingevolge de verwijdering van de algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat, geschiedt krachtens een verkeersbesluit.

 

Artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer(hierna: BABW) ingevolge de verwijdering van het verkeersteken E6 van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990(hierna: RVV 1990) moet geschieden krachtens een verkeersbesluit.

 

Overwegende dat:

 

de in dit verkeersbesluit genoemde wegen op het grondgebied van de gemeente Beverwijk, zijn gelegen binnen de bebouwde kom van Beverwijk en in eigendom, beheer en onderhoud bij de gemeente Beverwijk. De bewoner van de Zeppelinstraat ong, geen bestuurder meer is en aangegeven heeft geen gebruik meer te maken van de gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats. Deze gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats kan dan ook worden opgeheven. Het doel van het opheffen van de gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats is om de parkeerplaats ook weer beschikbaar te stellen voor andere weggebruikers met een motorvoertuig;

 

Besluiten:

 

De gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan de Zeppelinstraat achterzijde appartementencomplex De Groene Horst, op te heffen door het verwijderen van het bord, conform model E6 van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met onderbord vermeldende het kenteken 53-FL-XD.

 

 

                                               burgemeester en wethouders van Beverwijk,

                                               namens hen,

 

 

 

                                               G. Renirie

                                               Teammanager Werk, Inkomen en Zorg

 

 

Mededelingen

Niet eens met het besluit

Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u een brief schrijven. Zo’n brief heet een bezwaarschrift. Het bezwaarschrift moet u binnen 6 weken naar de gemeente sturen, gerekend vanaf één dag nadat het besluit is verstuurd of overhandigd. U richt het bezwaarschrift aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beverwijk, Postbus 450, 1940 AL Beverwijk. U kunt alleen een bezwaarschrift schrijven als het besluit gevolgen voor u heeft.

 

Wat schrijft u in ieder geval in het bezwaarschrift?

Uw naam

Uw adres

De datum

Uw handtekening

Een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt

Een uitleg waarom u bezwaar maakt.

Voorlopige voorziening aanvragen

Als u bezwaar maakt, blijft het besluit geldig. Kunt u aantonen dat het besluit meteen grote gevolgen voor u heeft? Dan kunt u de voorzieningenrechter vragen om een voorlopige voorziening. De voorzieningenrechter kan dan beslissen dat het besluit nog niet mag ingaan. Dit mag alleen als u al bezwaar hebt gemaakt. Wilt u een voorlopige voorziening aanvragen? Stuurt u dan een brief naar de Voorzieningenrechter van de rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. Zo’n brief heet een verzoekschrift.

 

Wat schrijft u in ieder geval in het verzoekschrift?

Uw naam

Uw adres

De datum

Uw handtekening

Een uitleg waarom u verzoekt om een voorlopige voorziening

Bij het verzoekschrift moet u ook een kopie van het bezwaarschrift meesturen.

 

 

 

 

 

Het aanvragen van een voorlopige voorziening is niet gratis. U moet griffierecht betalen. Wilt u hier meer over weten? De griffier van de rechtbank kan u meer informatie geven

Naar boven