Gemeente Etten-Leur – verkeersbesluit reserveren parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen aan de Bruininkhuizen.

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur;

 

Gelet op:

 het bepaalde in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

 het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

 het bepaalde in het Besluit administratieve bepalingen inzage het wegverkeer (BABW);

 

Overwegende dat:

 een aanvraag ontvangen is van een particulier voor het plaatsen van een oplaadpunt voor het opladen van elektrische auto’s in het openbaar gebied

 

 het centrale doel van het nationale Klimaatakkoord is het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen in Nederland met 49 % ten opzichte van 1990;

 

 als onderdeel van het Klimaatakkoord de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) is vastgesteld waarin is opgenomen dat de ontwikkeling van laadinfrastructuur geen belemmering mag vormen voor de groei van het aantal elektrische auto’s;

 

 de provincies Noord-Brabant en Limburg en de gemeenten samen de NAL regio Zuid vormen en met de collectieve concessie afspraken uit het Klimaatakkoord voor elektrisch vervoer vormgeven;

 

 de provincies Noord-Brabant en Limburg namens de gemeente Etten-Leur een contract met Vattenfall hebben afgesloten voor “Plaatsing en exploitatie van slimme laadinfrastructuur”;

 

 de gemeente via de provincie een concessieovereenkomst is aangegaan met Vattenfall voor het verlenen van openbare laaddiensten;

 

 de provincies Noord-Brabant en Limburg met dit contract namens de deelnemende gemeenten invulling geven aan de doelstellingen en vereisten zoals opgenomen in de Nationaal Agenda Laadinfrastructuur (NAL);

 

 een plankaart is opgesteld voor gemeente Etten-Leur waarin locaties zijn bepaald waar op basis van de voorspelde behoefte een laadpaal kan worden geplaatst;

 

 bij het opstellen van de plankaart rekening is gehouden met de al bestaande laadpalen en de te verwachten groei van het elektrisch vervoer in Etten-Leur tot 2025;

 

 we bij de keuze voor de locatie voor de nieuwe laadpaal aan de Bruininkhuizen gelet hebben op het volgende: een goed vindbare locatie, liefst haakse parkeervakken zodat een uitbreiding met een extra laadpaal mogelijk is, niet direct bij mensen voor het raam/ deur is, de mogelijkheid voor de aanleg van een stroomvoorziening en de aanwezigheid van bomen en ander waardevol groen;

 

 de onderstaande verkeersmaatregelen, als bedoeld in artikel 2 WVW 1994, kan leiden tot het beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of nadelige gevolgen voor het milieu, zoals bedoeld in de Wet Milieubeheer;

 

 in beginsel er één parkeerplaats ingericht wordt en bij veel gebruik de tweede parkeerplaats ook ingericht wordt voor het opladen van elektrische auto’s;

 

 het wenselijk is het waarborgen van de vrijheid van het verkeer om oplaadplaatsen voor elektrische auto’s te reserveren;

 

 overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer overleg is gepleegd over de handhaafbaarheid van de maatregelen met de verkeersadviseur eenheden Hart van Brabant en de Baronie, namens de korpschef;

 

 de genoemde weg in het besluit in eigendom, beheer en onderhoud is van de gemeente Etten-Leur;

 

 er geen aanwijzingen zijn dat er sprake is van belangen die strijdig zijn met de gewenste verkeersmaatregelen, in die mate dat gesproken kan worden van onevenredigheid als bedoeld in artikel 3:4, lid 2, van de Algemene wet bestuursrecht;

 

Besluit:

  • 1.

    tot het aanwijzen van twee parkeerplaatsen, uitsluitend bedoeld voor het opladen van elektrische voertuigen, door middel van het plaatsen van het bord E8c (parkeergelegenheid alleen bestemd voor het opladen van elektrische voertuigen) en het onderbord OB504 (verwijzing parkeervak), tegenover huisnummer 11a.

 

 

 

 

 

Een en ander zoals aangegeven op de bijgevoegde situatietekening.

Etten-Leur, 3 februari 2023

namens burgemeester en wethouders,

A. van Heeren

Teamleider Civiel en Cultuurtechniek

Afdeling Leefomgeving

 

Mededelingen

Ter inzage legging

Het verkeersbesluit en de daarbij behorende tekening liggen gedurende 6 weken na de openbare bekendmaking voor een ieder ter inzage in het informatiecentrum in de publiekshal van het Stadskantoor.

 

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan eenieder wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Dit dient te gebeuren binnen zes weken na de dag waarop burgemeester en wethouders het besluit hebben gepubliceerd. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan burgemeester en wethouders van Etten-Leur, Postbus 10.100, 4870 GA Etten-Leur. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt en de gronden van het bezwaar.

 

Het maken van bezwaar schorst niet de werking van dit besluit.

Tegelijk met het bezwaarschrift en gedurende de behandeling daarvan kan bij de voorzieningenrechter (Rechtbank Breda, sector bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda) een verzoek om voorlopige voorziening, waaronder schorsing, worden ingediend. Een dergelijk verzoek kan pas worden gedaan als een bezwaarschrift is ingediend en onverwijlde spoed, gelet op het betrokken belang, dat vereist. Voor de behandeling van het verzoek wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Naar boven