Gemeente Woudenberg - Instellen parkeerverbod - Prins Hendrikstraat

 

Situatietekening: Z.340455

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg,

gelet op:

• de bepalingen in artikelen 2, 14, 15, 16, 18 en 20 van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna te noemen: Wvw 1994);

• de bepalingen in artikelen 4, 12, 14, 18, 21, 24 en 26 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (hierna te noemen: BABW);

 

overwegende dat:

• gemeente Woudenberg, in samenwerking met meerdere externe partijen, al een aantal jaar bezig is met de voorbereidingen van het Centrumplan;

• een deel van het Centrumplan inhoudt dat er plannen zijn om een nieuwe Albert Heijn te realiseren, de Aldi van de ene locatie naar de andere locatie te verplaatsen en meer detailhandel in het dorpscentrum te realiseren;

• ook in de toekomst het vrachtverkeer de winkels primair zal gaan bevoorraden vanaf de Dorpsstraat;

• vrachtverkeer, op basis van de verkeersstructuur in het centrum, de Dorpsstraat enkel kan bereiken via de route N224-Europaweg-Stationsweg West;

• vrachtverkeer de route Prins Bernhardstraat-Prins Hendrikstraat-Nico Bergsteijnweg rijdt om de woonwijk uit te rijden na het laden/lossen van goederen;

• de Prins Hendrikstraat, tussen de Nico Bergsteijnweg en de Koningin Wilhelminastraat, een beperkte rijbaanbreedte heeft van 4,50 meter;

• geconstateerd dat er op de rijbaan van de Prins Hendrikstraat geparkeerd wordt;

• de Prins Hendrikstraat, gelet op het bovenstaande, een ontsluitende functie heeft voor het vrachtverkeer komende vanuit het dorpscentrum;

• uit onderzochte klachten en meldingen is geconstateerd dat geparkeerde voertuigen in de Prins Hendrikstraat hinder veroorzaken voor vrachtverkeer dat de woonwijk moet uitrijden na de bevoorrading;

• uitwijkend vrachtverkeer in de praktijk leidt tot schade aan het trottoir;

• uit onderzoek is gebleken dat er in de voldoende parkeergelegenheid aanwezig is op loopafstand;

• gelet op al het bovenstaande dat het wenselijk is om een parkeerverbod in te stellen op de Prins Hendrikstraat tussen de Nico Bergsteijnweg en de Koningin Wilhelminastraat;

 

overwegende voorts dat:

• de Prins Hendrikstraat gelegen is binnen de bebouwde kom van Woudenberg;

• de Prins Hendrikstraat in beheer is bij de gemeente Woudenberg;

• de Prins Hendrikstraat een weg is als bedoeld in artikel 18, lid 1 onder d van de Wvw 1994;

• gelet op bovengenoemd artikel het college van burgemeester en wethouders van Woudenberg bevoegd is een verkeersbesluit te nemen voor deze wegen;

• het college van burgemeester en wethouders het nemen van verkeersbesluiten heeft gemandateerd aan de beleidsadviseur verkeer en vervoer;

• een parkeerverbod instellen mogelijk gemaakt kan worden door het plaatsen van verkeersbord E01 van Bijlage 1 van het RVV 1990;

• gelet op artikel 12 van het BABW voor het plaatsen van verkeersbord E01 een verkeersbesluit vereist is;

• gelet op artikel 15, lid 1 van de Wvw 1994 een verkeersbesluit vereist is op grond waarvan de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het BABW opgenomen verkeerstekens en onderbord(en) een gebod of verbod ontstaat, of wordt gewijzigd;

• in dit geval een verbod wordt ingesteld voor al het overige wegverkeer conform artikel 15, lid 1 van de Wvw 1994 jo. artikel 12 van het BABW, door het niet langer toestaan van parkeren langs beide zijden van de weg;

• deze verkeersmaatregelen strekken tot het waarborgen van de bruikbaarheid en het in stand houden van de weg conform artikel 2 van de Wvw 1994;

• deze verkeersmaatregelen ook strekken tot het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer conform artikel 2 van de Wvw 1994;

• gelet op artikel 2 van de Wvw 1994 deze verkeersmaatregelen eveneens strekken tot het voorkomen of beperken van het door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade, alsmede de gevolgen voor het milieu (als bedoeld in de Wet milieubeheer)

• dat het zoveel mogelijk waarborgen van de verkeersveiligheid op de weg zwaarder weegt dan eventuele overlast die, door het instellen van bovengenoemde verkeersmaatregel, zou kunnen ontstaan;

• dat het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd, en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van de betrokkenen behoren te blijven;

• gelet op artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de gemandateerde van de politie, eenheid Midden-Nederland;

• de politie heeft ingestemd met de hierna genoemde verkeersmaatregel;

 

Besluiten:

op grond van vorenstaande overwegingen om:

  • 1.

    middels verkeersborden E01 uit Bijlage 1 van het RVV 1990 een parkeerverbod in te stellen op de Prins Hendrikstraat, tussen de Nico Bergsteijnweg en de Koningin Wilhelminastraat;

  • 2.

    bovenstaande verkeersmaatregel uit te voeren conform de situatie- en uitvoeringstekening bijgevoegd bij dit verkeersbesluit;

  • 3.

    toestemming te verlenen aan het plaatsen van het betreffende verkeersbord wanneer het verkeersbesluit onherroepelijk is verklaard.

 

Inzien en bezwaar/beroep

Het verkeersbesluit, inclusief de tekeningen, wordt online gepubliceerd via www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant. Het verkeersbesluit ligt eveneens ter inzage bij het Klantcontactcentrum op het gemeentehuis van Woudenberg, bij de receptie.

Indien u zich niet met dit verkeersbesluit kunt verenigen, kunt u als belanghebbende conform artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bezwaar indienen. Aan bezwaar maken bij de gemeente zijn geen kosten verbonden. Binnen 6 weken na de datum van bekendmaking, kunt u – wederom als belanghebbende – een bezwaarschrift indienen. Het bezwaar dient gericht te worden aan het college van Burgemeester en wethouders van Woudenberg (Postbus 16, 3930 EA te Woudenberg).

Het bezwaarschrift dient conform artikel 6:5 van de Awb te zijn ondertekend en bevat tenminste de volgende zaken: uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaar, een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar is gericht en de gronden/motivering van het bezwaar. Wanneer u zich door een derde laat vertegenwoordigen, verzoeken wij u tevens de naam, het volledige adres en het telefoonnummer van deze persoon te vermelden.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Bij een spoedeisend belang kan bij de rechtbank Utrecht, Postbus 16005, 3500 DA te Utrecht, een verzoek om een voorlopige voorziening worden gedaan om het besluit te schorsen. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een kopie van het bezwaarschrift. Voor het indienen van een bezwaarschrift bij de rechtbank zijn wel kosten verbonden (griffierecht). De rechtbank stuurt u daarvoor een rekening. Als u een advocaat of mediator inschakelt, komen hier extra kosten bij.

 

Woudenberg, 10 maart 2023

College van burgemeester en wethouders van Woudenberg,

Namens deze,

N. van der Tak

Beleidsadviseur Verkeer en Vervoer

Naar boven