Gemeente Woudenberg - Instellen parkeerplaats deelauto - De Stenen Brug nabij De Plantage 36

 

Situatietekening: Z.340461

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg,

gelet op:

• de bepalingen in artikelen 2, 14, 15, 16, 18 en 20 van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna te noemen: Wvw 1994);

• de bepalingen in artikelen 4, 12, 14, 18, 21, 24 en 26 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (hierna te noemen: BABW);

 

overwegende dat:

• de gemeente Woudenberg op het gebied van verkeer, vervoer en milieu een bijdrage wil leveren aan de reductie van de groeiende automobiliteit, ter bevordering van de leefbaarheid en bereikbaarheid in het dorp;

• het gebruik van deelmobiliteit bijdraagt aan de duurzaamheidsambities zoals opgenomen in het coalitieprogramma “Bouwen met vertrouwen” van de gemeente Woudenberg (d.d. mei 2022);

• het faciliteren van deelauto’s één van de middelen is die ingezet kan worden om deelautomobiliteit te bevorderen;

• landelijke onderzoeken naar deelauto’s uitwijzen dat deelauto’s minimaal drie (3) parkeerplaatsen vervangen, doordat één (1) deelauto resulteert in minimaal drie (3) bewoners die hun (tweede) auto weg doen;

• ter plaatse hiermee een positief effect op de parkeerdruk ontstaat en daarmee tegelijkertijd een bijdrage wordt geleverd aan de leefbaarheid in Woudenberg;

• het succes van gedeeld autogebruik sterk afhankelijk is van de beschikbaarheid van een vaste parkeerplaats waar de deelauto telkens kan worden geparkeerd;

• de organisatie Greenwheels begin 2023 één (1) deelauto in de gemeente Woudenberg heeft geplaatst op het parkeerterrein van De Stenen Brug, nabij De Plantage 36, nadat deze heeft onderzocht dat de locatie in kwestie hier geschikt voor bleek te zijn;

• de gemeente, gelet op vorenstaande overweging, heeft besloten om tegemoet te komen aan de plaatsing van de deelauto van Greenwheels door op deze locatie één (1) parkeervak aan te wijzen als parkeergelegenheid voor de deelauto;

 

overwegende voorts dat:

• De Stenen Brug gelegen is binnen de bebouwde kom van Woudenberg;

• De Stenen Brug in beheer is bij de gemeente Woudenberg;

• De Stenen Brug een weg is als bedoeld in artikel 18, lid 1 onder d van de Wvw 1994;

• gelet op bovengenoemd artikel het college van burgemeester en wethouders van Woudenberg bevoegd is een verkeersbesluit te nemen voor deze wegen;

• het college van burgemeester en wethouders het nemen van verkeersbesluiten heeft gemandateerd aan de beleidsadviseur verkeer en vervoer;

• een parkeerplaats aanwijzen voor een deelauto mogelijk gemaakt kan worden door het plaatsen van verkeersbord E04 van Bijlage 1 van het RVV 1990 met het onderbord ‘deelauto’;

• gelet op artikel 12 van het BABW voor het plaatsen van verkeersbord E04 met het betreffende onderbord een verkeersbesluit vereist is;

• gelet op artikel 15, lid 1 van de Wvw 1994 een verkeersbesluit vereist is op grond waarvan de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het BABW opgenomen verkeerstekens en onderbord(en) een gebod of verbod ontstaat, of wordt gewijzigd;

• in dit geval een verbod wordt ingesteld conform artikel 15, lid 1 van de Wvw 1994 jo. artikel 12 van het BABW, door één (1) parkeervak aan te wijzen waar alleen de deelauto van Greenwheels mag parkeren;

• deze verkeersmaatregel, naast het verzekeren van de veiligheid op de weg, ook strekt tot het beschermen van weggebruikers en passagiers conform artikel 2 van de Wvw 1994;

• gelet op artikel 2 van de Wvw 1994 deze verkeersmaatregel eveneens strekt tot het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

• dat het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd, en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van de betrokkenen behoren te blijven;

• gelet op artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de gemandateerde van de politie, eenheid Midden-Nederland;

• de politie heeft ingestemd met de hierna genoemde verkeersmaatregelen;

 

Besluiten:

op grond van vorenstaande overwegingen om:

  • 1.

    door het plaatsen van verkeersbord E04 van Bijlage 1 van het RVV 1990 met het onderbord ‘deelauto’ een parkeergelegenheid aan te bieden voor een deelauto op het parkeerterrein van De Stenen Brug, nabij De Plantage 36 te Woudenberg;

  • 2.

    bovenstaande verkeersmaatregel uit te voeren conform de situatie- en uitvoeringstekening bijgevoegd bij dit verkeersbesluit;

  • 3.

    toestemming te verlenen aan het plaatsen van het betreffende verkeersbord wanneer het verkeersbesluit onherroepelijk is verklaard.

 

Inzien en bezwaar/beroep

Het verkeersbesluit, inclusief de tekeningen, wordt online gepubliceerd via www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant. Het verkeersbesluit ligt eveneens ter inzage bij het Klantcontactcentrum op het gemeentehuis van Woudenberg, bij de receptie.

Indien u zich niet met dit verkeersbesluit kunt verenigen, kunt u als belanghebbende conform artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bezwaar indienen. Aan bezwaar maken bij de gemeente zijn geen kosten verbonden. Binnen 6 weken na de datum van bekendmaking, kunt u – wederom als belanghebbende – een bezwaarschrift indienen. Het bezwaar dient gericht te worden aan het college van Burgemeester en wethouders van Woudenberg (Postbus 16, 3930 EA te Woudenberg).

Het bezwaarschrift dient conform artikel 6:5 van de Awb te zijn ondertekend en bevat tenminste de volgende zaken: uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaar, een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar is gericht en de gronden/motivering van het bezwaar. Wanneer u zich door een derde laat vertegenwoordigen, verzoeken wij u tevens de naam, het volledige adres en het telefoonnummer van deze persoon te vermelden.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Bij een spoedeisend belang kan bij de rechtbank Utrecht, Postbus 16005, 3500 DA te Utrecht, een verzoek om een voorlopige voorziening worden gedaan om het besluit te schorsen. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een kopie van het bezwaarschrift. Voor het indienen van een bezwaarschrift bij de rechtbank zijn wel kosten verbonden (griffierecht). De rechtbank stuurt u daarvoor een rekening. Als u een advocaat of mediator inschakelt, komen hier extra kosten bij.

 

Woudenberg, 10 maart 2023

College van burgemeester en wethouders van Woudenberg,

Namens deze,

N. van der Tak

Beleidsadviseur Verkeer en Vervoer

Naar boven