Gemeente Woudenberg - Intrekkingsbesluit beurtelings parkeren - Koning Willem III-straat

 

Situatietekening: Z.340459

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg,

gelet op:

• bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (hierna te noemen: Awb);

• de bepalingen van artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna te noemen: Wvw 1994);

• het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna te noemen: RVV 1990);

 

overwegende dat:

• de Koning Willem III-straat gelegen is binnen de bebouwde kom van Woudenberg;

• de Koning Willem III-straat in beheer is bij de gemeente Woudenberg;

• de Koning Willem III-straat een weg is als bedoeld in artikel 18, lid 1 onder d van de Wvw 1994;

• gelet op bovengenoemd artikel het college van burgemeester en wethouders van Woudenberg bevoegd is om een verkeersbesluit te nemen voor de weg;

• de gemeente Woudenberg in het verleden, ver voordat verkeersbesluiten verplicht online gepubliceerd moesten worden, voor de Koning Willem III-straat beurtelings parkeren heeft ingesteld;

• deze parkeerverbodsregeling inhield dat bestuurders elke 1e tot en met de 15e van de maand niet aan de rechterzijde van de Koning Willem III-straat geparkeerd mocht worden, en elke 16e tot en met het einde van de maand niet aan de linkerzijde van de Koning Willem III-straat;

• het doel van beurtelings parkeren voor de Koning Willem III-straat inhield dat de last van geparkeerde voertuigen voor de bewoners over beide zijden van de straat verdeeld werd, om zo eventuele verkeershinder voor versmalde doorgangen te voorkomen;

 

overwegende voorts dat:

• de gemeente Woudenberg eind 2022 het groot onderhoud in combinatie met een herinrichting van de aangrenzende Nico Bergsteijnweg heeft afgerond;

• dat een deel van de Koning Willem III-straat in de herinrichting van de Nico Bergsteijnweg is meegenomen;

• de nieuwe inrichting van het kruispunt van de Koning Willem III-straat met de Nico Bergsteijnweg ervoor heeft gezorgd dat het beurtelings parkeren in de Koning Willem III-straat niet meer toegepast kan worden;

• de huidige parkeerverbodsregeling hierdoor niet langer gebruikt kan worden;

• op basis van het bovenstaande het wenselijk om de in het verleden besloten verkeersmaatregel (lees: het instellen van beurtelings parkeren in de Koning Willem III-straat te Woudenberg) ter plaatse ongedaan te maken;

• het dan ook noodzakelijk is om, met inachtneming van het bepaalde in artikel 6:19 van de Awb, het beurtelings parkeren in de Koning Willem III-straat te Woudenberg in te trekken;

• gelet op artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de gemandateerde van de politie, eenheid Midden-Nederland;

• de politie heeft ingestemd met dit intrekkingsbesluit;

 

Besluiten:

op grond van vorenstaande overwegingen om:

  • 1.

    met inachtneming van het bepaalde in artikel 6:19 van de Awb de huidige parkeerverbodsregeling van de Koning Willem III-straat te Woudenberg, in de vorm van beurtelings parkeren, in te trekken;

  • 2.

    het verkeersbord E01 (“parkeerverbod”) met onderbord OB215p (“1e t/m 15e van de maand”) aan de rechterzijde van de Koning Willem III-straat uit het straatbeeld te verwijderen;;

  • 3.

    het verkeersbord E01 (“parkeerverbod”) met onderbord OB216p (“16e t/m 31e van de maand”) aan de linkerzijde van de Koning Willem III-straat uit het straatbeeld te verwijderen.

 

Inzien en bezwaar/beroep

Het verkeersbesluit, inclusief de tekeningen, wordt online gepubliceerd via www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant. Het verkeersbesluit ligt eveneens ter inzage bij het Klantcontactcentrum op het gemeentehuis van Woudenberg, bij de receptie.

Indien u zich niet met dit verkeersbesluit kunt verenigen, kunt u als belanghebbende conform artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bezwaar indienen. Aan bezwaar maken bij de gemeente zijn geen kosten verbonden. Binnen 6 weken na de datum van bekendmaking, kunt u – wederom als belanghebbende – een bezwaarschrift indienen. Het bezwaar dient gericht te worden aan het college van Burgemeester en wethouders van Woudenberg (Postbus 16, 3930 EA te Woudenberg).

Het bezwaarschrift dient conform artikel 6:5 van de Awb te zijn ondertekend en bevat tenminste de volgende zaken: uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaar, een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar is gericht en de gronden/motivering van het bezwaar. Wanneer u zich door een derde laat vertegenwoordigen, verzoeken wij u tevens de naam, het volledige adres en het telefoonnummer van deze persoon te vermelden.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Bij een spoedeisend belang kan bij de rechtbank Utrecht, Postbus 16005, 3500 DA te Utrecht, een verzoek om een voorlopige voorziening worden gedaan om het besluit te schorsen. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een kopie van het bezwaarschrift. Voor het indienen van een bezwaarschrift bij de rechtbank zijn wel kosten verbonden (griffierecht). De rechtbank stuurt u daarvoor een rekening. Als u een advocaat of mediator inschakelt, komen hier extra kosten bij.

 

Woudenberg, 10 maart 2023

College van burgemeester en wethouders van Woudenberg,

Namens deze,

N. van der Tak

Beleidsadviseur Verkeer en Vervoer

Naar boven