Gemeente Woudenberg - Intrekkingsbesluit laad- en losplaats - Middenstraat 2

 

Situatietekening: Z.340458

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg,

gelet op:

• bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (hierna te noemen: Awb);

• de bepalingen van artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna te noemen: Wvw 1994);

• het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna te noemen: RVV 1990);

 

overwegende dat:

• de Middenstraat gelegen is binnen de bebouwde kom van Woudenberg;

• de Middenstraat in beheer is bij de gemeente Woudenberg;

• de Middenstraat een weg is als bedoeld in artikel 18, lid 1 onder d van de Wvw 1994;

• gelet op bovengenoemd artikel het college van burgemeester en wethouders van Woudenberg bevoegd is om een verkeersbesluit te nemen voor de weg;

• de gemeente Woudenberg op 1 juli 2016 een verkeersbesluit met kenmerk Stcrt-2016-35030 heeft gepubliceerd in de Staatscourant, waarin nabij Middenstraat 2 middels het verkeersbord E07 met onderbord OB203p uit Bijlage 1 van het RVV 1990 een laad- en losplaats werd ingesteld van maandag tot en met vrijdag van 08:00-17:00 uur;

• de aanleiding voor het instellen van een laad- en losplaats bedoeld was voor een lokale firma die, met het regelmatig laden en lossen van goederen door de beperkte breedte van de Middenstraat zorgde voor verkeersstremmingen en onveilige verkeerssituaties;

• het doel van het op 1 juli 2016 gepubliceerde verkeersbesluit was om de doorstroming van het verkeer te bevorderen door het instellen van een laad- en losplaats;

 

overwegende voorts dat:

• de gemeente Woudenberg eind 2022 een aantal meldingen heeft ontvangen van bewoners dat de lokale firma naar een andere locatie binnen Woudenberg verhuisd is, en dat de laad- en losplaats hierdoor niet meer nodig is;

• de gemeente de binnengekregen meldingen heeft onderzocht;

• de lokale firma, die voorheen aan Middenstraat 2 gevestigd was, inderdaad naar een andere locatie binnen Woudenberg is verhuisd;

• de laad- en losplaats op dit moment onnodig parkeerruimte in beslag neemt, en dat hierdoor het nut en de noodzaak van een laad- en losplaats er niet meer is;

• op basis van het bovenstaande het wenselijk om de besloten verkeersmaatregel van 1 juli 2016 (lees: het instellen van een laad- en losplaats nabij Middenstraat 2 te Woudenberg) ter plaatse ongedaan te maken;

• het dan ook noodzakelijk is om, met inachtneming van het bepaalde in artikel 6:19 van de Awb, het verkeersbesluit met kenmerk Stcrt-2016-35030 betreffende het instellen van een laad- en losplaats nabij Middenstraat 2 te Woudenberg in te trekken;

• gelet op artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de gemandateerde van de politie, eenheid Midden-Nederland;

• de politie heeft ingestemd met dit intrekkingsbesluit;

 

Besluiten:

op grond van vorenstaande overwegingen om:

  • 1.

    met inachtneming van het bepaalde in artikel 6:19 van de Awb het verkeersbesluit met kenmerk Stcrt-2016-35030, betreffende het instellen van een laad- en losplaats nabij Middenstraat 2 te Woudenberg, in te trekken;

  • 2.

    het verkeersbord E07 (“parkeergelegenheid laden/lossen”) met onderbord OB203p (“ma t/m vr 08-17 h”) op de locatie Middenstraat 2 uit het straatbeeld te verwijderen.

 

Inzien en bezwaar/beroep

Het verkeersbesluit, inclusief de tekeningen, wordt online gepubliceerd via www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant. Het verkeersbesluit ligt eveneens ter inzage bij het Klantcontactcentrum op het gemeentehuis van Woudenberg, bij de receptie.

Indien u zich niet met dit verkeersbesluit kunt verenigen, kunt u als belanghebbende conform artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bezwaar indienen. Aan bezwaar maken bij de gemeente zijn geen kosten verbonden. Binnen 6 weken na de datum van bekendmaking, kunt u – wederom als belanghebbende – een bezwaarschrift indienen. Het bezwaar dient gericht te worden aan het college van Burgemeester en wethouders van Woudenberg (Postbus 16, 3930 EA te Woudenberg).

Het bezwaarschrift dient conform artikel 6:5 van de Awb te zijn ondertekend en bevat tenminste de volgende zaken: uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaar, een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar is gericht en de gronden/motivering van het bezwaar. Wanneer u zich door een derde laat vertegenwoordigen, verzoeken wij u tevens de naam, het volledige adres en het telefoonnummer van deze persoon te vermelden.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Bij een spoedeisend belang kan bij de rechtbank Utrecht, Postbus 16005, 3500 DA te Utrecht, een verzoek om een voorlopige voorziening worden gedaan om het besluit te schorsen. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een kopie van het bezwaarschrift. Voor het indienen van een bezwaarschrift bij de rechtbank zijn wel kosten verbonden (griffierecht). De rechtbank stuurt u daarvoor een rekening. Als u een advocaat of mediator inschakelt, komen hier extra kosten bij.

 

Woudenberg, 10 maart 2023

College van burgemeester en wethouders van Woudenberg,

Namens deze,

N. van der Tak

Beleidsadviseur Verkeer en Vervoer

Naar boven