Gemeente Woudenberg - Instellen parkeerverbodszone - Europaweg i.h.k.v. 'Klein maar fijn wonen'

 

Situatietekening: Z.340456

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg,

gelet op:

• de bepalingen in artikelen 2, 14, 15, 16, 18 en 20 van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna te noemen: Wvw 1994);

• de bepalingen in artikelen 4, 12, 14, 18, 21, 24, 26 en 37 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (hierna te noemen: BABW);

 

overwegende dat:

• de gemeente Woudenberg op dit moment voorbereidingen aan het treffen is om, in samenwerking met Omnia Wonen, dertig (30) sociale huurwoningen te realiseren;

• er voor de realisatie van deze sociale huurwoningen een project is gestart getiteld ‘Klein maar fijn wonen’;

• de gemeente hiermee wil voorzien in de behoefte aan kleinere, betaalbare woningen in Woudenberg;

• deze sociale huurwoningen vijftien (15) jaar zullen blijven staan op de plek van de hondenuitlaatplaats ter hoogte van de Vermeerlaan, op het terrein van de Europaweg, nabij de brandweerkazerne;

• de tijdelijke plaatsing van de sociale huurwoningen ertoe leidt dat er tijdelijke verkeersmaatregelen genomen moeten worden langer dan vier (4) maanden;

• de tijdelijke plaatsing van de sociale huurwoningen raakt aan hetgeen dat opgenomen is in artikel 37 van het BABW;

• gelet op artikel 37 van het BABW een verkeersbesluit vereist is als de tijdelijke verkeersmaatregelen langer dan vier (4) maanden duren;

• de locatie voor het project ‘Klein maar fijn wonen’ nabij de toegangsweg van de brandweerkazerne van Woudenberg ligt;

• de brandweer een nood- en hulpdienst is die te allen tijde veilig en snel moet kunnen uitrukken als er sprake is van een noodgeval of calamiteit;

• het wenselijk is om de toegangsweg van de brandweerkazerne te allen tijde vrij te houden indien er uitgerukt moet worden voor een noodgeval of calamiteit;

• de grote voertuigen van de brandweer de ruimte niet hebben om veilig en snel uit te kunnen rukken als er langs de toegangsweg geparkeerd wordt door toekomstige bewoners van ‘Klein maar fijn wonen’;

• gelet op het bovenstaande dat het wenselijk is om een parkeerverbodszone in te stellen op het toekomstige terrein langs de Europaweg, om zo de bereikbaarheid van de brandweer te kunnen waarborgen;

 

overwegende voorts dat:

• de Europaweg gelegen is binnen de bebouwde kom van Woudenberg;

• de Europaweg in beheer is bij de gemeente Woudenberg;

• de Europaweg een weg is als bedoeld in artikel 18, lid 1 onder d van de Wvw 1994;

• gelet op bovengenoemd artikel het college van burgemeester en wethouders van Woudenberg bevoegd is een verkeersbesluit te nemen voor deze wegen;

• het college van burgemeester en wethouders het nemen van verkeersbesluiten heeft gemandateerd aan de beleidsadviseur verkeer en vervoer;

• het begin en einde van een parkeerverbodszone instellen mogelijk gemaakt kan worden door het plaatsen van verkeersbord E01zb en E01ze van Bijlage 1 van het RVV 1990;

• gelet op artikel 12 van het BABW voor het plaatsen van verkeersborden E01zb en E01ze een verkeersbesluit vereist is;

• gelet op artikel 15, lid 1 van de Wvw 1994 een verkeersbesluit vereist is op grond waarvan de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het BABW opgenomen verkeerstekens en onderbord(en) een gebod of verbod ontstaat, of wordt gewijzigd;

• in dit geval een verbod wordt ingesteld voor al het overige wegverkeer conform artikel 15, lid 1 van de Wvw 1994 jo. artikel 12 van het BABW, door het verbieden van parkeren buiten de daarvoor aangewezen parkeervakken;

• deze verkeersmaatregelen strekken tot het waarborgen van de bruikbaarheid en het in stand houden van de weg conform artikel 2 van de Wvw 1994;

• deze verkeersmaatregelen ook strekken tot het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer conform artikel 2 van de Wvw 1994;

• gelet op artikel 2 van de Wvw 1994 deze verkeersmaatregelen eveneens strekken tot het voorkomen of beperken van het door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade, alsmede de gevolgen voor het milieu (als bedoeld in de Wet milieubeheer)

• dat het zoveel mogelijk waarborgen van de verkeersveiligheid op de weg zwaarder weegt dan eventuele overlast die, door het instellen van bovengenoemde verkeersmaatregel, zou kunnen ontstaan;

• dat het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd, en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van de betrokkenen behoren te blijven;

• gelet op artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de gemandateerde van de politie, eenheid Midden-Nederland;

• de politie heeft ingestemd met de hierna genoemde verkeersmaatregel;

 

Besluiten:

op grond van vorenstaande overwegingen om:

 • 1.

  middels verkeersbord E01zb uit Bijlage 1 van het RVV 1990 met het onderbord ‘toegang brandweer vrijhouden’ het begin van een parkeerverbodszone in te luiden bij het oprijden van het toekomstige woonterrein langs de Europaweg te Woudenberg;

 • 2.

  middels verkeersbord E01ze uit Bijlage 1 van het RVV 1990 het einde van de parkeerverbodszone duidelijk te maken na het verlaten van het toekomstige woonterrein langs de Europaweg te Woudenberg;

 • 3.

  bovenstaande verkeersmaatregel uit te voeren conform de situatie- en uitvoeringstekening bijgevoegd bij dit verkeersbesluit;

 • 4.

  toestemming te verlenen aan het plaatsen van het betreffende verkeersbord wanneer het verkeersbesluit onherroepelijk is verklaard.

 

Inzien en bezwaar/beroep

Het verkeersbesluit, inclusief de tekeningen, wordt online gepubliceerd via www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant. Het verkeersbesluit ligt eveneens ter inzage bij het Klantcontactcentrum op het gemeentehuis van Woudenberg, bij de receptie.

Indien u zich niet met dit verkeersbesluit kunt verenigen, kunt u als belanghebbende conform artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bezwaar indienen. Aan bezwaar maken bij de gemeente zijn geen kosten verbonden. Binnen 6 weken na de datum van bekendmaking, kunt u – wederom als belanghebbende – een bezwaarschrift indienen. Het bezwaar dient gericht te worden aan het college van Burgemeester en wethouders van Woudenberg (Postbus 16, 3930 EA te Woudenberg).

Het bezwaarschrift dient conform artikel 6:5 van de Awb te zijn ondertekend en bevat tenminste de volgende zaken: uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaar, een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar is gericht en de gronden/motivering van het bezwaar. Wanneer u zich door een derde laat vertegenwoordigen, verzoeken wij u tevens de naam, het volledige adres en het telefoonnummer van deze persoon te vermelden.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Bij een spoedeisend belang kan bij de rechtbank Utrecht, Postbus 16005, 3500 DA te Utrecht, een verzoek om een voorlopige voorziening worden gedaan om het besluit te schorsen. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een kopie van het bezwaarschrift. Voor het indienen van een bezwaarschrift bij de rechtbank zijn wel kosten verbonden (griffierecht). De rechtbank stuurt u daarvoor een rekening. Als u een advocaat of mediator inschakelt, komen hier extra kosten bij.

 

Woudenberg, 10 maart 2023

College van burgemeester en wethouders van Woudenberg,

Namens deze,

N. van der Tak

Beleidsadviseur Verkeer en Vervoer

Naar boven