Gemeente Woudenberg - Aanpassen onderbord gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Prinses Beatrixstraat 25

 

Situatietekening: Z.340450

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg,

gelet op:

• de bepalingen in artikelen 2, 14, 15, 16, 18 en 20 van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna te noemen: Wvw 1994);

• de bepalingen in artikel 2 en 26 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna te noemen: RVV 1990);

• de bepalingen in artikelen 4, 12, 14, 18, 21, 24 en 26 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (hierna te noemen: BABW);

 

overwegende dat:

• onlangs door een bewoner woonachtig in de Prinses Beatrixstraat te Woudenberg een verzoek is ingediend om, in de nabijheid van zijn/haar woning, een nieuw onderbord te realiseren ten behoeve van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken;

• de bewoner recent een ander voertuig heeft aangeschaft, waardoor het huidige onderbord met daarop het kenteken van het oude voertuig niet meer van toepassing is;

• de aanvrager niet over een parkeerplaats op eigen terrein beschikt en daarom aangewezen is op parkeren in het openbaar gebied;

• gelet op de beperkingen van de aanvrager dat de aanvrager gebaat is bij het zo dicht mogelijk parkeren voor of nabij de eigen woning;

• uit onafhankelijk medisch onderzoek is gebleken dat de aanvrager zodanige beperkingen heeft, dat de aanvrager recht heeft op een gehandicaptenparkeerkaart;

• de aanvrager aantoonbaar in het bezit is van een gehandicaptenparkeerkaart;

• de inwilliging van het verzoek voor een nieuw onderbord het algemeen verkeersbelang niet in de weg staat;

 

overwegende voorts dat:

• de Prinses Beatrixstraat gelegen is binnen de bebouwde kom van Woudenberg;

• de Prinses Beatrixstraat in beheer is bij de gemeente Woudenberg;

• de Prinses Beatrixstraat een weg is als bedoeld in artikel 18, lid 1 onder d van de Wvw 1994;

• gelet op bovengenoemd artikel het college van burgemeester en wethouders van Woudenberg bevoegd is een verkeersbesluit te nemen voor deze wegen;

• het college van burgemeester en wethouders het nemen van verkeersbesluiten heeft gemandateerd aan de beleidsadviseur verkeer en vervoer;

• gelet op artikel 26, lid 1, onder c van het RVV 1990 het nieuwe kenteken van het voertuig gelieerd aan de bewoner niet gekoppeld is aan de gehandicaptenparkeerplaats op kenteken;

• gelet op het bovenstaande een nieuw onderbord nodig is om de gehandicaptenparkeerplaats op kenteken te koppelen aan het nieuwe voertuig;

• dit doel bereikt kan worden door het plaatsen van verkeersbord E06 van Bijlage 1 van het RVV 1990 met onderbord OB309 (kenteken);

• gelet op artikel 12 van het BABW voor het plaatsen van verkeersbord E06 met onderbord OB309 een verkeersbesluit vereist is;

• gelet op artikel 15, lid 1 van de Wvw 1994 een verkeersbesluit vereist is op grond waarvan de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het BABW opgenomen verkeerstekens en onderbord(en) een gebod of verbod ontstaat, of wordt gewijzigd;

• in dit geval een verbod wordt ingesteld voor al het overige wegverkeer conform artikel 15, lid 1 van de Wvw 1994 jo. artikel 12 van het BABW, door de parkeerplaats exclusief aan te wijzen voor één specifiek voertuig;

• gelet op artikel 14 van het BABW de plaatsing van het onderbord in dit verkeersbesluit tot uitdrukking worden gebracht zoals in bedoeld in artikel 8, leden 2 en 3 van het BABW;

• deze verkeersmaatregel, naast het verzekeren van de veiligheid op de weg, ook strekt tot het beschermen van weggebruikers en passagiers conform artikel 2 van de Wvw 1994;

• gelet op artikel 2 van de Wvw 1994 deze verkeersmaatregel eveneens strekt tot het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

• dat het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd, en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van de betrokkenen behoren te blijven;

• gelet op artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de gemandateerde van de politie, eenheid Midden-Nederland;

 

Besluiten:

op grond van vorenstaande overwegingen om:

 • 1.

  tegenover Prinses Beatrixstraat 25 onder verkeersbord E06 van Bijlage 1 van het RVV 1990 het onderbord OB309 met daarop het kenteken SK-766-S weg te halen;

 • 2.

  tegenover Prinses Beatrixstraat 25 onder hetzelfde verkeersbord E06 van Bijlage 1 van het RVV 1990 een nieuw onderbord OB309 op te hangen met daarop het kenteken 28-PN-HR vermeld;

 • 3.

  bovenstaande verkeersmaatregel uit te voeren conform de situatie- en uitvoeringstekening bijgevoegd bij dit verkeersbesluit;

 • 4.

  toestemming te verlenen aan het plaatsen van het betreffende verkeersbord wanneer het verkeersbesluit onherroepelijk is verklaard.

 

Inzien en bezwaar/beroep

Het verkeersbesluit, inclusief de tekeningen, wordt online gepubliceerd via www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant. Het verkeersbesluit ligt eveneens ter inzage bij het Klantcontactcentrum op het gemeentehuis van Woudenberg, bij de receptie.

Indien u zich niet met dit verkeersbesluit kunt verenigen, kunt u als belanghebbende conform artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bezwaar indienen. Aan bezwaar maken bij de gemeente zijn geen kosten verbonden. Binnen 6 weken na de datum van bekendmaking, kunt u – wederom als belanghebbende – een bezwaarschrift indienen. Het bezwaar dient gericht te worden aan het college van Burgemeester en wethouders van Woudenberg (Postbus 16, 3930 EA te Woudenberg).

Het bezwaarschrift dient conform artikel 6:5 van de Awb te zijn ondertekend en bevat tenminste de volgende zaken: uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaar, een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar is gericht en de gronden/motivering van het bezwaar. Wanneer u zich door een derde laat vertegenwoordigen, verzoeken wij u tevens de naam, het volledige adres en het telefoonnummer van deze persoon te vermelden.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Bij een spoedeisend belang kan bij de rechtbank Utrecht, Postbus 16005, 3500 DA te Utrecht, een verzoek om een voorlopige voorziening worden gedaan om het besluit te schorsen. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een kopie van het bezwaarschrift. Voor het indienen van een bezwaarschrift bij de rechtbank zijn wel kosten verbonden (griffierecht). De rechtbank stuurt u daarvoor een rekening. Als u een advocaat of mediator inschakelt, komen hier extra kosten bij.

 

Woudenberg, 10 maart 2023

College van burgemeester en wethouders van Woudenberg,

Namens deze,

N. van der Tak

Beleidsadviseur Verkeer en Vervoer

Naar boven