Vaststellingsbesluit omgevingsvergunning Achtbundersweg 9 te Ransdaal

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ten behoeve van het plan Achtbundersweg 9, 6312 AL te Ransdaal, kadastraal bekend Voerendaal, sectie I, perceelnummer 340: het realiseren van een verblijfsruimte gerelateerd aan de activiteiten binnen de vergunde inrichting (zaak 2022-013678) het vaststellingsbesluit tot verlening van een omgevingsvergunning ter inzage is gelegd.

 

\Inzage

Het vaststellingsbesluit ligt met ingang van de dag na bekendmaking gedurende 6 weken (18 maart 2023 t/m 19 april 2023) tijdens openingstijden ter inzage bij het Klantcontactcentrum van de gemeente Voerendaal, Raadshuisplein 1.

U kunt de stukken ook inzien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl

 

\Beroep

U kunt tijdens de 6 weken dat het vaststellingsbesluit ter inzage ligt digitaal, via de website van de rechtbank Limburg, of schriftelijk een brief schrijven met de volgende onderdelen:

- uw naam en adres;

- de datum waarop u beroepschrift schrijft;

- tegen welk besluit u in beroep gaat;

- uw handtekening;

- een kopie van het besluit waartegen u in beroep gaat.

 

Deze brief stuurt u naar:

Rechtbank Limburg

t.a.v. Sector bestuursrecht

Postbus 9506040 AZ Roermond

 

Indien er sprake is van spoed kunt u tevens, onder voorwaarde van het indienen van een beroepschrift, een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van Rechtbank Limburg.

Naar boven