Gemeente Woudenberg - Instellen woonerf - Gerard Doulaan en Breitnerlaan

 

Situatietekeningen: Z.340449

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg,

gelet op:

• de bepalingen in artikelen 2, 14, 15, 16, 18 en 20 van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna te noemen: Wvw 1994);

• de bepalingen in artikelen 44 en 45 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna te noemen: RVV 1990);

• de bepalingen in artikelen 4, 12, 14, 18, 21, 24 en 26 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (hierna te noemen: BABW);

 

overwegende dat:

• er op dit moment voorbereidingen worden getroffen om een deel van de Willem de Zwijgerlaan en de Jan Steenlaan en de gehele Gerard Doulaan en Breitnerlaan medio 2023 opnieuw in te richten;

• de riolering in al deze straten aan vervanging toe is;

• om de riolering in al deze straten te vervangen het noodzakelijk is om alles volledig open te breken;

• de gemeente Woudenberg van deze gelegenheid gebruikmaakt om tegelijkertijd de openbare ruimte opnieuw in te richten, zodat deze voldoet aan de meest recente (ontwerp)richtlijnen conform het ASVV;

• de bestekstekeningen inmiddels afgerond zijn en daarmee de ontwerptekeningen voor de bovengrondse infrastructuur definitief zijn;

• de Gerard Doulaan en de Breitnerlaan in de huidige situatie gecategoriseerd zijn als erftoegangswegen binnen de bebouwde kom met een maximumsnelheid van 30 km/uur;

• erftoegangswegen binnen de bebouwde kom onderdeel uitmaken van een verblijfsgebied;

• binnen verblijfsgebieden de verkeersfunctie ondergeschikt is en wonen en verblijven centraal staat;

• de gehele Gerard Doulaan en een groot deel van de Breitnerlaan in de toekomstige situatie ingericht worden zonder trottoir, er geen hoogteverschillen aanwezig zullen zijn in het dwarsprofiel, voorzien worden van molgoten in het midden van de weg en de parkeervakken aangeduid worden met een P-tegel;

• de kenmerken van de weginrichting van de gehele Gerard Doulaan en een groot deel van de Breitnerlaan overeenkomen met de inrichtingskenmerken van een woonerf;

• de gehele Gerard Doulaan en een groot deel van de Breitnerlaan conform de uitvoeringsvoorschriften van het BABW aangeduid kunnen worden als een woonerf;

• gelet op artikel 45 van het RVV 1990 een maximumsnelheid geldt van 15 km/uur binnen een woonerf;

• gelet op artikel 44 van het RVV 1990 voetgangers wegen gelegen binnen een erf over de volle breedte mogen gebruiken;

• hierdoor de verblijfsfunctie van het woongebied nog verder benadrukt wordt;

• gelet op vorenstaande overwegingen het gewenst is om de gehele Gerard Doulaan en de Breitnerlaan, komende vanaf de Willem de Zwijgerlaan, in te stellen als een woonerf conform het RVV 1990;

 

overwegende voorts dat:

• de Gerard Doulaan en de Breitnerlaan gelegen zijn binnen de bebouwde kom van Woudenberg;

• de Gerard Doulaan en de Breitnerlaan in beheer zijn bij de gemeente Woudenberg;

• de Gerard Doulaan en de Breitnerlaan wegen zijn als bedoeld in artikel 18, lid 1 onder d van de Wvw 1994;

• gelet op bovengenoemd artikel het college van burgemeester en wethouders van Woudenberg bevoegd is een verkeersbesluit te nemen voor deze wegen;

• het college van burgemeester en wethouders het nemen van verkeersbesluiten heeft gemandateerd aan de beleidsadviseur verkeer en vervoer;

• gelet op vorenstaande overwegingen het nodig is om zowel het begin van een woonerf als het einde van een woonerf in te stellen;

• dit doel bereikt kan worden door het plaatsen van verkeersborden G05 (begin woonerf) en G06 (einde woonerf) van Bijlage 1 van het RVV 1990;

• gelet op artikel 12 van het BABW voor het plaatsen van verkeersborden G05 en G06 een verkeersbesluit vereist is;

• gelet op artikel 15, lid 1 van de Wvw 1994 een verkeersbesluit vereist is op grond waarvan de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het BABW opgenomen verkeerstekens en onderbord(en) een gebod of verbod ontstaat, of wordt gewijzigd;

• in dit geval een gebod wordt ingesteld conform artikel 15, lid 1 van de Wvw 1994 jo. artikel 12 van het BABW, door het instellen van een nieuwe maximumsnelheid;

• deze verkeersmaatregelen, naast het verzekeren van de veiligheid op de weg, ook strekt tot het beschermen van weggebruikers en passagiers conform artikel 2 van de Wvw 1994;

• gelet op artikel 2 van de Wvw 1994 deze verkeersmaatregelen eveneens strekt tot het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

• dat het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd, en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van de betrokkenen behoren te blijven;

• dat het zoveel mogelijk waarborgen van de verkeersveiligheid op de Gerard Doulaan en de Breitnerlaan zwaarder wegen dan eventuele overlast die, door het instellen van deze verkeersmaatregelen, zou kunnen ontstaan;

• gelet op artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de gemandateerde van de politie, eenheid Midden-Nederland;

• de politie heeft ingestemd met de hierna genoemde verkeersmaatregel;

 

Besluiten:

op grond van vorenstaande overwegingen om:

 

 • 1.

  door het plaatsen van verkeersborden G05 van Bijlage 1 van het RVV 1990 de Gerard Doulaan en de Breitnerlaan, komende vanaf de Willem de Zwijgerlaan, in te stellen als het begin van een woonerf;

 • 2.

  door het plaatsen van verkeersborden G06 van Bijlage 1 van het RVV 1990 de Gerard Doulaan en de Breitnerlaan, bij het verlaten van onderhavige straten, in te stellen als het einde van een woonerf;

 • 3.

  bovenstaande verkeersmaatregelen uit te voeren conform de situatie- en uitvoerings- tekening bijgevoegd bij dit verkeersbesluit;

 • 4.

  toestemming te verlenen aan het plaatsen van de betreffende verkeersborden wanneer het verkeersbesluit onherroepelijk is verklaard.

 

Inzien en bezwaar/beroep

Het verkeersbesluit, inclusief de tekeningen, wordt online gepubliceerd via www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant. Het verkeersbesluit ligt eveneens ter inzage bij het Klantcontactcentrum op het gemeentehuis van Woudenberg, bij de receptie.

Indien u zich niet met dit verkeersbesluit kunt verenigen, kunt u als belanghebbende conform artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bezwaar indienen. Aan bezwaar maken bij de gemeente zijn geen kosten verbonden. Binnen 6 weken na de datum van bekendmaking, kunt u – wederom als belanghebbende – een bezwaarschrift indienen. Het bezwaar dient gericht te worden aan het college van Burgemeester en wethouders van Woudenberg (Postbus 16, 3930 EA te Woudenberg).

Het bezwaarschrift dient conform artikel 6:5 van de Awb te zijn ondertekend en bevat tenminste de volgende zaken: uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaar, een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar is gericht en de gronden/motivering van het bezwaar. Wanneer u zich door een derde laat vertegenwoordigen, verzoeken wij u tevens de naam, het volledige adres en het telefoonnummer van deze persoon te vermelden.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Bij een spoedeisend belang kan bij de rechtbank Utrecht, Postbus 16005, 3500 DA te Utrecht, een verzoek om een voorlopige voorziening worden gedaan om het besluit te schorsen. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een kopie van het bezwaarschrift. Voor het indienen van een bezwaarschrift bij de rechtbank zijn wel kosten verbonden (griffierecht). De rechtbank stuurt u daarvoor een rekening. Als u een advocaat of mediator inschakelt, komen hier extra kosten bij.

 

Woudenberg, 10 maart 2023

College van burgemeester en wethouders van Woudenberg,

Namens deze,

N. van der Tak

Beleidsadviseur Verkeer en Vervoer

Naar boven