Gemeente Woudenberg - Instellen geslotenverklaring voor vrachtverkeer Laan 1940-1945

 

Situatietekeningen: Z.340446

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg,

gelet op:

• de bepalingen in artikelen 2, 14, 15, 16, 18 en 20 van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna te noemen: Wvw 1994);

• de bepalingen in artikelen 4, 12, 14, 18, 21, 24 en 26 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (hierna te noemen: BABW);

 

overwegende dat:

• de Laan 1940-1945 te Woudenberg een erftoegangsweg is binnen de bebouwde kom met een maximumsnelheid van 30 km/uur;

• de Laan 1940-1945, omdat deze binnen de bebouwde kom gelegen is, in beheer is bij de gemeente Woudenberg;

• de Laan 1940-1945 een weg is als bedoeld in artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna te noemen: Wvw 1994);

• gelet op bovengenoemd artikel het college van burgemeester en wethouders van Woudenberg bevoegd is een verkeersbesluit te nemen voor deze weg;

• het college van burgemeester en wethouders het nemen van verkeersbesluiten heeft gemandateerd aan de beleidsadviseur verkeer en vervoer;

• begin mei 2022 de rotonde Europaweg-Stationsweg West-Laan 1940-1945 open is gegaan voor al het verkeer, nadat de huidige rotonde is gereconstrueerd uit een kruispunt;

• bij bovengenoemde reconstructie de Laan 1940-1945, komende vanaf de rotonde, is ingericht als een eenrichtingsstraat voor gemotoriseerd verkeer (uitgezonderd fietsers);

• de Laan 1940-1945 enkel bereikt kan worden via de in mei 2022 opgeleverde rotonde uit de richting Europaweg/Stationsweg West;

• de reconstructie van de rotonde heeft geleid tot een krappe bochtstraal tussen de fietsoversteek bij de rotonde en de op te rijden Laan 1940-1945;

• vrachtverkeer, als gevolg van de krappe bochtstraal, de bocht naar de Laan 1940-1945 niet langer kan nemen;

• als vrachtverkeer de bocht naar de Laan 1940-1945 wel neemt, hierdoor schade aan het wegdek en het openbaar groen ontstaat;

• gelet op vorenstaande overwegingen het gewenst is om een geslotenverklaring voor vrachtverkeer in te stellen op de Laan 1940-1945 conform bord C07 uit Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV 1990);

 

overwegende voorts dat:

• gelet op artikel 12 van het BABW voor het plaatsen van verkeersbord C07 een verkeersbesluit vereist is;

• gelet op artikel 15, lid 1 van de Wvw 1994 een verkeersbesluit vereist is op grond waarvan de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het BABW opgenomen verkeerstekens en onderbord(en) een gebod of verbod ontstaat, of wordt gewijzigd;

• in het geval van de Laan 1940-1945 een verbod wordt ingesteld conform artikel 15, lid 1 van de Wvw 1994 jo. artikel 12 van het BABW;

• deze verkeersmaatregel strekt tot het waarborgen van de bruikbaarheid en het in stand houden van de weg conform artikel 2 van de Wvw 1994;

• deze verkeersmaatregel ook strekt tot het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer conform artikel 2 van de Wvw 1994;

• gelet op artikel 2 van de Wvw 1994 deze verkeersmaatregel eveneens strekt tot het voorkomen of beperken van het door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade, alsmede de gevolgen voor het milieu (als bedoeld in de Wet milieubeheer);

• dat het zoveel mogelijk waarborgen van de verkeersveiligheid op de weg zwaarder weegt dan eventuele overlast die, door het instellen van bovengenoemde verkeersmaatregel, zou kunnen ontstaan;

• dat het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd, en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van de betrokkenen behoren te blijven;

• gelet op artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de gemandateerde van de politie, eenheid Midden-Nederland;

• de politie heeft ingestemd met de hierna genoemde verkeersmaatregel;

 

Besluiten:

op grond van vorenstaande overwegingen om:

  • 1.

    een geslotenverklaring in te stellen voor vrachtverkeer op de Laan 1940-1945 door, ter hoogte van Stationsweg West 89a, het plaatsen van bord C07 uit Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

  • 2.

    bovenstaande verkeersmaatregel uit te voeren conform de situatie- en uitvoeringstekening bijgevoegd bij dit verkeersbesluit;

  • 3.

    toestemming te verlenen aan het plaatsen van het betreffende verkeersbord wanneer het verkeersbesluit onherroepelijk is verklaard.

 

Inzien en bezwaar/beroep

Het verkeersbesluit, inclusief de tekeningen, wordt online gepubliceerd via www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant. Het verkeersbesluit ligt eveneens ter inzage bij het Klantcontactcentrum op het gemeentehuis van Woudenberg, bij de receptie.

Indien u zich niet met dit verkeersbesluit kunt verenigen, kunt u als belanghebbende conform artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bezwaar indienen. Aan bezwaar maken bij de gemeente zijn geen kosten verbonden. Binnen 6 weken na de datum van bekendmaking, kunt u – wederom als belanghebbende – een bezwaarschrift indienen. Het bezwaar dient gericht te worden aan het college van Burgemeester en wethouders van Woudenberg (Postbus 16, 3930 EA te Woudenberg).

Het bezwaarschrift dient conform artikel 6:5 van de Awb te zijn ondertekend en bevat tenminste de volgende zaken: uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaar, een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar is gericht en de gronden/motivering van het bezwaar. Wanneer u zich door een derde laat vertegenwoordigen, verzoeken wij u tevens de naam, het volledige adres en het telefoonnummer van deze persoon te vermelden.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Bij een spoedeisend belang kan bij de rechtbank Utrecht, Postbus 16005, 3500 DA te Utrecht, een verzoek om een voorlopige voorziening worden gedaan om het besluit te schorsen. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een kopie van het bezwaarschrift. Voor het indienen van een bezwaarschrift bij de rechtbank zijn wel kosten verbonden (griffierecht). De rechtbank stuurt u daarvoor een rekening. Als u een advocaat of mediator inschakelt, komen hier extra kosten bij.

 

Woudenberg, 10 maart 2023

College van burgemeester en wethouders van Woudenberg,

Namens deze,

N. van der Tak

Beleidsadviseur Verkeer en Vervoer

Naar boven