Ontwerpwijzigingsplan “Stobbeweg 2, Tonden” gemeente Brummen

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brummen maken, gelet op artikel 3.6 jo. en artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat zij op 21 februari 2023 hebben ingestemd met het ontwerpwijzigingsplan “Stobbeweg 2”.

 

Het ontwerpwijzigingsplan herziet bestemmingsplan Buitengebied 2008 ter plaatse van de Stobbeweg 2 te Tonden. Het ontwerpbestemmingsplan is opgesteld in het kader van het functieveranderingsbeleid en staat toe om een woning toe te voegen en aanwezige schuren op het perceel te slopen.

 

I nzage termijn

Analoog

Het ontwerpwijzigingsplan en de bijbehorende stukken, na het maken van een afspraak, vanaf liggen vanaf zaterdag 18 maart 2023 tot en met vrijdag 28 april 2023 gedurende zes weken, tijdens openingstijden, ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis (Engelenburgerlaan 31, Brummen).

  •  

Digitaal

Het ontwerpwijzigingsplan is tevens digitaal in te zien op de gemeentelijke website www.brummen.nl (onder Inwoner en ondernemer / Bouwen en Wonen / Bestemmingsplannen / bestemmingsplannen in procedure). Het ontwerpwijzigingsplan is tevens te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl via onderstaande link:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0213.BPBG700083-on01

 

Zienswijze

Gedurende bovengenoemde inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze indienen omtrent het ontwerpwijzigingsplan kenbaar maken bij de gemeenteraad (Postbus 5, 6970 AA te Brummen). Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de heer S. (Sjoerd) van den Berg, adviseur RO procedures, via telefoonnummer (0575) 568 591 of per e-mail op s.vandenberg@brummen.nl.

Tijdig ingediende zienswijzen zullen worden betrokken bij het definitieve besluit.

 

Vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer S. van den Berg, adviseur ruimtelijke ontwikkeling, via telefoonnummer (0575) 568 591 of per mail op s.vandenberg@brummen.nl .

 

 

Naar boven