Subsidieregeling Maatschappelijke Initiatieven Meierijstad

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad;

Overwegende:

dat hun college op grond van de artikelen 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11,12,13, 17, 18, 19, 20 21 en 22 van de Algemene Subsidieverordening Meierijstad 2018 (= ASV 2018) nadere regels kan stellen met betrekking tot:

 • a.

  de voor subsidie in aanmerking komende activiteiten, de doelgroepen die voor subsidie in aanmerking komen, de berekening van de subsidie en de uitbetaling van de subsidie;

 • b.

  de afwijking van de regels van de verordening voor zover dat nodig is ten behoeve van het voldoen aan Europese steunkaders;

 • c.

  de wijze van verdeling van subsidies waarvoor een subsidieplafond is vastgesteld ;

 • d.

  de eventuele afwijking van de in de verordening opgenomen indexering;

 • e.

  de eventuele afwijking van de regel dat een subsidieaanvraag schriftelijk bij het college moet worden ingediend en van de voorschriften met betrekking tot de bij de aanvraag te overleggen gegevens;

 • f.

  de aanvraagtermijn;

 • g.

  de beslistermijn;

 • h.

  de weigering van een subsidie;

 • i.

  de verantwoording van de besteding van de subsidie en de daarbij te overleggen gegevens;

 • j.

  de berekeningswijze van uurtarieven, voor zover daarvan gebruik gemaakt wordt bij de bepaling van de subsidiabele kosten;

 • k.

  de definiëring van kostenbegrippen bij de berekening van uurtarieven;

 • l.

  bijzondere omstandigheden die nopen tot afwijking van de nadere regels.

dat Meierijstad de leefbaarheid en participatie wenst te bevorderen door versterking van sociale samenhang, verbinding, verbetering van de fysieke woon- en leefomgeving en veiligheid;

dat dat doel kan worden bereikt door beschikbaarstelling van subsidie voor initiatieven op dat gebied;

gelet op artikel 156 van de Gemeentewet en bovengenoemde artikelen van de ASV 2018.

besluit

vast te stellen de:

‘Subsidieregeling Maatschappelijke Initiatieven Meierijstad’

Artikel 1 Doel van deze subsidieregeling

Het doel van deze regeling is om inwoners van Meierijstad te stimuleren zelf activiteiten uit te voeren of objecten te realiseren die de leefbaarheid en participatie (sociale samenhang, verbinding, veiligheid en/of woon- en leefomgeving) in (een deel van) Meierijstad verbeteren/versterken.

Artikel 2 Doelgroep

Een subsidie op grond van deze regeling is bestemd voor natuurlijke personen of rechtspersonen zonder winstoogmerk, die wonen of gevestigd zijn in de gemeente Meierijstad.

Artikel 3 Initiatieven die voor subsidie in aanmerking komen

In aanmerking voor subsidie komen initiatieven, die een bijdrage leveren aan het versterken en/of verbeteren van de leefbaarheid en participatie (sociale samenhang, verbinding, veiligheid en/of woon- en leefomgeving) en die aan de volgende criteria en/of voorwaarden voldoen:

 • 1.

  het initiatief heeft een duidelijke meerwaarde en levert een bijdrage aan het versterken en/of verbeteren van de leefbaarheid en participatie in Meierijstad;

 • 2.

  er is draagvlak voor het initiatief, dit moet aangetoond worden door de aanvrager, b.v. deelnemerslijst, adhesiebetuigingen of dat deelnemers bereid zijn een eigen bijdrage te betalen;

 • 3.

  het initiatief is niet in strijd met de geldende wetgeving en er wordt rekening gehouden met de bedoeling van het gemeentelijk beleid en het algemeen belang;

 • 4.

  er is nooit eerder voor een vergelijkbaar initiatief op dezelfde locatie of door dezelfde initiatiefnemer subsidie verkregen op grond van deze regeling;

 • 5.

  het initiatief is laagdrempelig en openbaar toegankelijk;

 • 6.

  initiatieven van verenigingen en andere rechtspersonen komen alleen voor subsidie in aanmerking als deze buiten de reguliere activiteiten vallen en ook gericht zijn op niet-leden.

Artikel 4 Initiatieven die niet voor subsidie in aanmerking komen

 • 1.

  initiatieven die gericht zijn op individuele hulpverlening, eigenbelang, commercieel belang of commerciële belangen van derden;

 • 2.

  initiatieven die tot doel hebben fondsen te werven;

 • 3.

  initiatieven die plaatsvinden op privaat terrein, tenzij het terrein permanent of tijdens de activiteit opengesteld is voor publiek;

 • 4.

  initiatieven die betreffen jubilea, reünies of andere feestelijkheden of herdenkingen van persoonlijke aard van natuurlijke – of rechtspersonen.

Artikel 5 Hoogte subsidie

 • 1.

  Bij de beoordeling van de hoogte van de subsidie worden uitsluitend de kosten betrokken die:

  • a.

   rechtstreeks verband houden met het doel van deze regeling;

  • b.

   betrekking hebben op vrijwilligers- en onkostenvergoedingen, deze vergoeding mag niet meer bedragen dan 10% van de subsidie die beschikbaar wordt gesteld.

  • c.

   in artikel 6 niet zijn uitgesloten.

 • 2.

  De hoogte van de subsidie is gelijk aan de in lid 1 genoemde kosten, maar niet hoger dan € 10.000,-- per aanvraag.

 • 3.

  In afwijking van het bepaalde in het tweede lid bedraagt de subsidie voor ontmoetingsactiviteiten € 10,-- per deelnemer met een maximum van € 500,-- per activiteit.

Artikel 6 Niet subsidiabele kosten

 • 1.

  Loonkosten.

 • 2.

  Bijdrage in reguliere exploitatiekosten van verenigingen of stichtingen.

Artikel 7 Subsidieplafond en wijze van verdeling

 • 1.

  Voor deze regeling maakt het college per kalenderjaar het subsidieplafond bekend.

 • 2.

  Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het voor deze regeling vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 3.

  Als de aanvrager volgens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de volledige aanvraag is ontvangen.

 • 4.

  Als het moment van aanvraag door een storing in het gemeentelijke systeem niet meer vast te stellen is en het vastgestelde subsidieplafond dreigt te worden overschreden als gevolg van het aantal aanvragen dat wordt ontvangen, worden de aanvragen die in de periode van storing zijn ontvangen, door middel van loting gerangschikt.

Artikel 8 Aanvraagformulier en beslistermijn

 • 1.

  De aanvraag wordt digitaal ingediend via het aanvraagformulier dat op Jouw initiatief - Participatie (meierijstad.nl) is te vinden.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders kan in afwijking van artikel 11, tweede lid van de Algemene Subsidieverordening Meierijstad 2018 de beslistermijn met 6 weken verlengen.

Artikel 9 Weigeringsgronden

In aanvulling op het bepaalde in artikel 12 van de ASV 2018 kan subsidieverlening worden geweigerd als het initiatief, waarvoor subsidie wordt gevraagd, is afgerond voordat de aanvraag is ontvangen.

Artikel 10 Bijzondere subsidievoorwaarden

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan aan een subsidie de volgende verplichtingen verbinden:

  • a.

   promotie van de gemeente Meierijstad in diverse communicatie uitingen (krant, Facebook, website, e.d.) voor, tijdens en na de activiteit door de aanvrager;

  • b.

   bij initiatieven zoals barbecues en ontmoetingsactiviteiten kan, onder meer afhankelijk van doelgroep en situatie, een tegenprestatie worden gevraagd;

  • c.

   bij initiatieven die betrekking hebben op objecten kan als voorwaarde worden gesteld dat de aanvrager de structurele kosten en onderhoud voor zijn/haar rekening neemt.

 • 2.

  Als het nodig is zorgt de aanvrager voor het aanvragen van een evenementen- of omgevingsvergunning of het doen van een melding van een klein evenement, zie de website https://www.meierijstad.nl/home/vergunningen_3400/ ;

 • 3.

  De aanvrager werkt het initiatief zelf uit en voert dit ook zelf uit of samen met anderen.

 • 4.

  De aanvrager is contactpersoon voor de aanvraag en activiteit, ook voor de andere betrokkenen.

Artikel 11 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na de bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2023.

 • 2.

  De subsidieregeling Leefbaarheidsbudget Meierijstad 2021 wordt op die dag ingetrokken, met dien verstande dat deze van toepassing blijft op subsidies die op basis van de regeling zijn verstrekt.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 28 februari 2023.

Het college voornoemd,

De secretaris,

Drs.M.G.C.Wilms-Wils RA.

De burgemeester,

Ir. C.H.C. van Rooij

Naar boven