Gemeente Delft, verkeersbesluit Chopinlaan, intrekken gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

 

Burgemeester en wethouders van Delft,

 

 

Nummer: 5461503

Gelet op:

 • artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994) ingevolge verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de provincie of een waterschap en dat deze bevoegdheid op grond van het gewijzigde mandaatbesluit van 27 september 2011 is gemandateerd aan de gemeentedirecteur, waarbij onder mandaat is verleend aan de assetmanager Gebiedsbeheer bij afdeling Beheer Openbare Ruimte;

 • artikel 15 lid 1 van de WVW 1994 ingevolge de plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

 • artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW) ingevolge het plaatsen en verwijderen van de in dit artikel genoemde verkeerstekens moet geschieden krachtens een verkeersbesluit;

 • krachtens artikel 14 van het BABW wordt de plaatsing van onderborden, zoals bedoeld in artikel 8, lid 2 en lid 3 van het BABW, in het betrokken verkeersbesluit tot uitdrukking gebracht;

 • de Beleidsregels Gehandicaptenparkeerplaats 2013

 • artikel 24 BABW ingevolge verkeersbesluiten worden genomen na overleg met een gemachtigde van de korpschef van de politie;

 

Overwegende dat:

 • dit verkeersbesluit betrekking heeft op Chopinlaan in Delft;

 • de Chopinlaan gelegen is in de wijk Buitenhof;

 • de straat als erftoegangsweg kan worden gekenmerkt;

 • aangegeven is dat er geen gebruik meer wordt gemaakt van de toegewezen individuele gehandicaptenparkeerplaats;

 • deze individuele gehandicaptenparkeerplaats dan ook kan worden opgeheven;

 • het doel van het opheffen van de individuele gehandicaptenparkeerplaats is om de parkeerplaats ook weer beschikbaar te stellen voor andere weggebruikers met een motorvoertuig;

 • de onder ‘besluiten’ genoemde weg in eigendom, beheer en onderhoud is bij de gemeente Delft;

 • het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

 

nemen, gelet op het voorgaande, de volgende

 

BESLUITEN:

 • 1.

  door het verwijderen van een bord model E6 van Bijlage 1 van het RVV 1990 en het onderbord met daarop weergegeven het kenteken van het desbetreffende voertuig de individuele gehandicaptenparkeerplaats op Chopinlaan ter hoogte van pandnummer 61 op te heffen.

 • 2.

  het verkeersbesluit, met nummer 3684285, gedateerd 7 mei 2018, voor het instellen van de in sub 1 genoemde individuele gehandicaptenparkeerplaats hierbij in te trekken;

 • 3.

  de verkeersborden te verwijderen.

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van Delft,

Namens het college,

 

 

 

De heer P.A.J. Coene

Assetbeheerder Gebiedsbeheer

Afdeling Beheer Openbare Ruimte

Delft, 22 maart 2023

(deze brief is digitaal goedgekeurd en daarom niet met de hand ondertekend)

Als u het met dit besluit niet eens bent, kunt u binnen 6 weken na dagtekening een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat dit besluit genomen heeft. Hoe u dat doet, kunt u lezen op www.delft.nl/bezwaarschrift.

 

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet. Degenen die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, als er sprake is van spoedeisend belang, ook op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, bij de president van de Arrondissementsrechtbank ‘s-Gravenhage, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH ’s-Gravenhage vragen een voorlopige voorziening te treffen. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.

 

BIJLAGE

Naar boven