Herstelbesluit (ex artikel 6:19 Awb) bestemmingsplan 'Windpark Beuningen'

Burgemeester en wethouders van Beuningen maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 6:19 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend dat de gemeenteraad op 28 februari 2023 een herstelbesluit voor het bestemmingsplan Windpark Beuningen heeft vastgesteld (NL.IMRO.0209.BPWindpkBeuningen-va02).

Inhoud

De gemeenteraad heeft op 23 november 2021 het bestemmingsplan Windpark Beuningen gewijzigd vastgesteld. Daarna hebben burgemeester en wethouders op 13 december 2021 de omgevingsvergunning verleend voor de in het bestemmingsplan voorziene 5 windturbines van het windpark. De windturbines staan in het plangebied, bestaande uit 5 windturbinelocaties rondom knooppunt Ewijk, ten zuiden van de A73 en de Maas en Waalweg.

Tegen het bestemmingsplan en de omgevingsvergunningen is beroep ingesteld.

Artikel 6:19 Awb biedt de mogelijkheid om hangende het beroep gebreken uit het oorspronkelijke vaststellingsbesluit te herstellen in de vorm van het nemen van een zogenaamd herstelbesluit. De gebreken die in dit herstelbesluit gerepareerd worden hebben betrekking op:

Toelichting

De volgende paragraven zijn toegevoegd:

- 1.5.2 Aanpassingen december 2022 (aanleiding herstelbesluit);

- 3.3.4.1 Amoveren windturbines (artikel 4.3.4);

- 3.3.4.3 Lichthinder (artikel 4.4.6);

Planregels

De volgende planregels zijn toegevoegd:

- 4.3.4 Amoveren windturbines (regeling over verwijderen windturbines);

- 4.4.6 Verlichting (regeling voorwaardelijke verplichting obstakelverlichting volgens verlichtingsplan);

Bijlagen bij de planregels

De volgende bijlage is toegevoegd:

- Bijlage: Verlichtingsplan

Bijlagen bij de toelichting

De volgende bijlage is toegevoegd:

- Bijlage S: Memo aanvullende berekeningen (memo met enkele aanvullende geluids- en slagschaduwberekeningen uitgevoerd naar aanleiding van de aangevoerde beroepsgronden)

Coördinatiebesluit

Voor dit initiatief heeft de gemeenteraad op 17 december 2019 besloten de coördinatieregeling (artikel 3.30 Wro) toe te passen.

Inzage

Het herstelbesluit en het aangevulde bestemmingsplanliggen vanaf 21 maart tot en met 1 mei 2023 voor iedereen ter inzage en is raadpleegbaar gemaakt en beschikbaar gesteld op de volgende wijze:

Het bestemmingsplan is raadpleegbaar gemaakt en beschikbaar gesteld op de volgende wijze:

Indienen beroep

Tegen het herstelbesluit kunnen belanghebbenden beroep aantekenen.

Het beroep kan alleen worden gericht tegen de inhoud van het herstelbesluit. In het vaststellingsbesluit zijn deze aanpassingen beschreven en toegelicht. Ter verduidelijking zijn deze aanpassingen in het bestemmingsplan aangeduid met een grijze of gele achtergrond.

Het beroep moet worden ingesteld binnen zes weken ná de dag waarop deze besluiten ter inzage zijn gelegd. Dit moet schriftelijk bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State: Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift dient te worden ondertekend en bevat tenminste: de naam en het adres van de indiener; de dagtekening; een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht; de gronden van het beroep.

Op dit bestemmingsplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing.

Afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet is van toepassing. Dit betekent dat:

- u uw beroepsgronden in het beroepschrift moet opnemen

- uw beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard, als u binnen de beroepstermijn geen gronden indient, en

- u deze gronden na afloop van de beroepstermijn niet meer kunt aanvullen.

- Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Voorlopige voorziening

Diegene die beroep heeft ingesteld kan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Een verzoek om voorlopige voorziening dat binnen de beroepstermijn is ingediend schort de werking van het besluit op tot dat op het verzoek is beslist.

Voor de behandeling van zowel een beroepschrift als een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Voor nadere informatie over deze procedure(s) kunt u zich wenden tot de Raad van State (telefoon 070 - 426 44 26).

 

 

Naar boven