Verhuur verzamelgebouw Mauritslaan te Waddinxveen

De gemeente heeft afgelopen jaar het verzamelgebouw aan de Mauritslaan gerenoveerd. In het eerste half jaar van 2023 wordt het gebouw weer in gebruik genomen door verschillende organisaties. Het gebouw aan de Mauritslaan is één van de bij de gemeente in eigendom zijnde maatschappelijke accommodaties. De inzet en het gebruik van maatschappelijke accommodaties is uitgewerkt in de Nota Maatschappelijke voorzieningen en accommodatiebeleid, gepubliceerd op 8 mei 2020 en de ter uitwerking van voormelde nota vastgestelde toetsingscriteria voor het verhuren van maatschappelijk vastgoed.

In verband met het (opnieuw) in gebruik geven van de ruimtes aan de Mauritslaan gaat de gemeente nieuwe huurovereenkomsten aan met zowel de bestaande gebruikers als met nieuwe gebruikers. De huurovereenkomst van de gebruikers waarmee de gemeente al een huurovereenkomst had wordt omgezet en geactualiseerd.

De partijen waarmee de gemeente een overeenkomst aangaat (opnieuw dan wel voor het eerst), zijn niet commerciële organisaties en komen allen in aanmerking voor een huurovereenkomst op basis van het accommodatiebeleid (nota maatschappelijke voorzieningen en accommodatiebeleid) van de gemeente en de door de gemeente vastgestelde toetsingscriteria voor het gebruik van maatschappelijk vastgoed. Zo leveren de huurders onder meer een bijdrage aan de gemeentelijke beleidsdoelstellingen als bedoeld in het accommodatiebeleid van de gemeente, past de functie bij het gebouw en zijn zij toegankelijk voor alle inwoners van Waddinxveen.

Gemeente is van oordeel dat o.a. op basis van eerdere overeenkomsten en aanmelding, voormeld beleid en de vastgestelde toetsingscriteria de partijen waarmee de gemeente een huurovereenkomst aangaat de enige partijen zijn die in aanmerking komen voor de huur van een ruimte in het verzamelgebouw aan de Mauritslaan.

Bezwaar tegen Verhuur

Als u het niet eens bent met de verhuur van het verzamelgebouw aan de Mauritslaan, omdat u van mening bent dat u zelf ook als kandidaat in aanmerking komt, dan dient u dit binnen 20 dagen na deze publicatie (met redenen) kenbaar te maken. Dit doet u door uw bezwaar en redenen/motivatie waaruit blijkt dat u ook aan de door de gemeente gestelde criteria voor deze verhuur kan voldoen kenbaar te maken door een aangetekende brief te sturen aan de gemeente Waddinxveen t.a.v. dhr. M. Cenin en mw. M. Berghout, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen en tevens per e-mail aan m.cenin@waddinxveen.nl en m.berghout@waddinxveen.nl. Berichten die niet zowel per aangetekende brief als e-mail door de gemeente Waddinxveen zijn ontvangen, worden niet-ontvankelijk verklaard.

Vervaltermijn

Als u niet op tijd kenbaar maakt dat u het niet eens bent met de verhuur, vervalt het recht om tegen de genoemde verhuur in rechte op te komen en/of daarop enige aanspraak in welke vorm of hoedanigheid dan ook te baseren, in ieder geval zijn uw rechten daarop uitgewerkt. De hiervoor genoemde termijn is een vervaltermijn.

Vragen

Heeft u vragen over de voorgenomen verhuur dan kunt u contact opnemen met de heer M. Cenin (m.cenin@waddinxveen.nl) en/of mevrouw M. Berghout (m.berghout@waddinxveen.nl) of per post naar Beukenhof 1, 2741 HS Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen onder vermelding van “Verhuur Mauritslaan”.

Naar boven