Besluit aanvraag omgevingsvergunning voor het ophogen van de walbeschoeiing op het perceel Saint Rémylaan 16A, 1687RC Wognum (reguliere voorbereidingsprocedure)

De gemeente heeft op 13 maart 2023 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer Z2022-00000295 voor een omgevingsvergunning voor het ophogen van de walbeschoeiing op locatie Saint Rémylaan 16A, 1687RC Wognum. De vergunning is verleend. Het besluit betreft de volgende onderdelen:

  • het bouwen van een bouwwerk

Inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage op het gemeentehuis.

Bezwaar

Binnen 6 weken na datum van verzending kan door belanghebbenden een bezwaarschrift worden ingediend bij burgemeester en wethouders, Postbus 45, 1687 ZG Wognum. De termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit is verzonden (verzenddatum: 13 maart 2023).

Voorlopige voorziening

Indien er sprake is van spoed dan kunt u tevens, onder voorwaarde van het indienen van een bezwaar- of beroepschrift, een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter, sectie Bestuur van de Rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Inhoud bezwaar- of beroepschrift

Een bezwaar- of beroepschrift moet worden ondertekend en minstens de volgende gegevens bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt / beroep wordt ingesteld en de reden(en) waarom bezwaar wordt gemaakt. Meer informatie vindt u op www.medemblik.nl. Hier vindt u ook het digitale formulier waar u met uw DigiD bezwaar kunt indienen.

Naar boven