Verlenging beslistermijn voor het wijzigen van de voorgevel en het uitbreiden van het bestaande bedrijfsgebouw aan Laan Van Verhof 75 te Rijnsburg

Kennisgeving verlenging beslistermijn

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Burgemeester en wethouders van gemeente Katwijk maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Locatie

Omschrijving

Uiterste beslisdatum

Laan Van Verhof 75 Rijnsburg

het wijzigen van de voorgevel en het uitbreiden van het bestaande bedrijfsgebouw

24-04-23 (6 weken extra)

Dit verlengingsbesluit is niet vatbaar voor bezwaar of beroep, omdat het slechts een procedureel besluit betreft.

Naar boven