Verlenging beslistermijn voor het wijzigen van de bestemming bedrijf naar wonen en het realiseren van een appartement op de eerste verdieping met een frans balkon aan De Ruijterstraat 12 te Rijnsburg

Kennisgeving verlenging beslistermijn

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Burgemeester en wethouders van gemeente Katwijk maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Locatie

Omschrijving

Uiterste beslisdatum

De Ruijterstraat 12 Rijnsburg

het wijzigen van de bestemming bedrijf naar wonen en het realiseren van een appartement op de eerste verdieping met frans balkon

25-04-23 (6 weken extra)

Dit verlengingsbesluit is niet vatbaar voor bezwaar of beroep, omdat het slechts een procedureel besluit betreft.

Naar boven