Verlenging beslistermijn voor het oprichten van een bedrijfshal tegenover De Vaart 1 te Rijnsburg

Kennisgeving verlenging beslistermijn

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Burgemeester en wethouders van gemeente Katwijk maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Locatie

Omschrijving

Uiterste beslisdatum

Perceel 7783 tegenover De Vaart 1 Rijnsburg

het oprichten van een bedrijfshal

19-04-23 (6 weken extra)

Dit verlengingsbesluit is niet vatbaar voor bezwaar of beroep, omdat het slechts een procedureel besluit betreft.

Naar boven