Toestemming voor het herinrichten van de voormalige bouwmarkt naar meerdere bedrijfsunits aan Ambachtsweg en de Scheepmakerstraat te Katwijk

Verleende omgevingsvergunning

Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen tegen onderstaande besluiten.

Burgemeester en wethouders van Katwijk maken bekend de volgende omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, is verleend of geweigerd:

Locatie

Omschrijving

Bekendmaking besluit

Postcode

t.h.v. Ambachtsweg en Scheepmakerstraat, Katwijk

het herinrichten van de voormalige bouwmarkt naar meerdere bedrijfsunits

03-03-2023

2222 AJ

Bezwaar, beroep en voorlopige voorziening

Een bezwaar- of beroepschrift wordt ondertekend en bevat: uw naam, adres, datum, omschrijving van het besluit en de reden van uw bezwaar of beroep. Een bezwaarschrift dient u in bij burgemeester en wethouders, de burgemeester of de raad, binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van het besluit (http://www.katwijk.nl/bezwaar). Een beroepschrift dient u in bij de sector bestuursrecht van de rechtbank in Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Bij het indienen van een beroepschrift voegt u een kopie van het besluit waartegen u beroep instelt. Het indienen van een bezwaarschrift schorst (meestal) niet de werking van het besluit waartegen het is gericht. Bij onverwijlde spoed dient u een verzoek om voorlopige voorziening in bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht van rechtbank, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Het besluit treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Bij een verzoek om voorlopige voorziening stuurt u een kopie van het bezwaar- of beroepschrift mee. Een beroep en een voorlopige voorziening dient u in via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. U heeft hiervoor DigiD nodig en u betaalt griffierecht.

 

Naar boven