Bestemmingsplan “Kern Nieuwdorp, gedeelte Multifunctionele accommodatie, 2022” en gecoördineerd besluit omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Borsele maken, in het kader van artikel 3.32 van de Wet ruimtelijke ordening, het volgende bekend:

 

 • 1.

  Bij besluit van 2 maart 2023 heeft de gemeenteraad van Borsele het bestemmingsplan “Kern Nieuwdorp, gedeelte Multifunctionele accommodatie, 2022” gewijzigd vastgesteld.

 • 2.

  Bij besluit van 9 maart 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders van Borsele de omgevingsvergunning verleend voor de activiteit bouw Multifunctionele accommodatie Prinses Irenestraat 1/Coudorp 1 en 3 in Nieuwdorp.

Het te nemen raadsbesluit is conform artikel 3.8 lid 4 Wro toegezonden aan Gedeputeerde Staten van Zeeland. Zij hebben op 13 februari 2023 aangegeven dat er geen bezwaar is tegen vervroegde publicatie van het besluit. Per brief van 21 februari 2012 heeft het Rijk medegedeeld dat zij in haar algemeenheid instemt met vervroegde publicatie indien er in het plan geen directe rijksbelangen spelen.

Hoofdlijnen van het bestemmingsplan

Het bestemmingsplan biedt het planologisch-juridisch kader om te komen tot nieuwbouw van een school, sport-/gymzaal en kinderopvang aan de Prinses Irenestraat 1, de restauratie en herinvulling van de Bethelkerk Coudorp 1 en de voormalige pastorie Coudorp 3 in Nieuwdorp.

Het plan voorziet in het navolgende.

 • 1.

  De sloop en nieuwbouw van de school waarbij deze, zowel in hoogte als oppervlakte, wordt uitgebreid. Er is een gymzaal voorzien, die met de school wordt verbonden. Het speelplein is aan de west- en zuidzijde van de nieuwbouw geprojecteerd.

 • 2.

  Door de verruiming van de bouw- en gebruiksmogelijkheden kan gekomen worden tot een flexibelere en efficiëntere benutting van de bebouwing.

 • 3.

  In de voormalige pastorie is kinderopvang toegestaan, waarbij de eerste verdieping mede voor flexwerken kan worden aangewend. De pastorie zal met het schoolgebouw en de kerk zowel functioneel als fysiek worden verbonden.

 • 4.

  Het kerkgebouw heeft een multifunctionele bestemming, waarbij (een deel van) de bestaande binnenruimte voor onder meer religieuze bijeenkomsten (zoals uitvaarten en huwelijken), dorpshuis met ondergeschikte horeca en dienstverlening mag worden aangewend. Daarnaast is het houden van voorstellingen, feesten en partijen en een zelfstandig restaurant -onder voorwaarden- toegestaan en wordt de aanleg van twee terrassen toegestaan. Door deze verruimde bouw- en gebruiksmogelijkheden wordt gekomen tot een flexibele en efficiënte benutting van de bebouwing.

 • 5.

  De tuin behorende bij de kerk en pastorie blijft behouden, waarbij -na herinrichting- het huidige gebruik zal worden voortgezet.

Ambtshalve aanpassingen

De gemeenteraad heeft bij de vaststelling aanpassingen in het bestemmingsplan aangebracht. Dit vanwege het gegeven dat er na de ter tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan nieuwe Aeriusberekeningen zijn uitgevoerd als gevolg van:

 • 1.

  het beschikbaar komen van een nieuwe versie van de Aerius-calculator voor de vaststelling van het bestemmingsplan;

 • 2.

  de uitspraak van de Raad van State van 2 november 2022, waardoor er vanaf die datum ook berekeningen moeten worden uitgevoerd voor de aanleg-/bouwfase van dit project.

Toelichting

In de Toelichting van het bestemmingsplan zijn de resultaten van de nieuwe Aeriusberekeningen vermeld.

Bijlagen

In Bijlage 8 (rapportage onderzoek stikstofdepositie), behorende bij de Toelichting, zijn de nieuwe Aeriusberekeningen opgenomen , ter vervanging van de stikstofberekeningen uit het ontwerpbestemmingsplan.

Verleende omgevingsvergunning

De verleende omgevingsvergunning betreft nieuwbouw van een school, sport-/gymzaal en kinderopvang aan de Prinses Irenestraat 1 en de restauratie en herinvulling van de Bethelkerk Coudorp 1 en de voormalige pastorie Coudorp 3 in Nieuwdorp.

Inzage

U kunt het bestemmingsplan en het vaststellingsbesluit vanaf 16 maart 2023 raadplegen via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0654.BPNDMFA2022-0003 .

Daarnaast liggen het bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit en de omgevingsvergunning vanaf 16 maart 2023 ter inzage in het gemeentehuis, Stenevate 10 in Heinkenszand. Het gemeentehuis is voor het inzien van stukken geopend van maandag t/m donderdag van 08:30 – 12:00 uur en van 13:00 – 15:30 uur en vrijdagochtend van 08:30 – 12:00 uur. Wij vragen u om voor het inzien van stukken van tevoren telefonisch een afspraak te maken wanneer u de stukken in wilt zien, zodat deze alvast voor u kunnen worden klaargelegd. U kunt daarvoor contact opnemen met het team Informatiebeheer en Ondersteuning via het algemene telefoonnummer 0113-238383.

Coördinatieregeling

Met de gelijktijdige terinzagelegging van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning wordt toepassing gegeven aan de coördinatieregeling van paragraaf 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening. Hiermee is het mogelijk dat procedures gezamenlijk worden doorlopen.

Beroep

In het kader van de beroepsprocedure worden de besluiten die gecoördineerd zijn genomen aangemerkt als één besluit. Tegen deze besluiten kan door belanghebbenden beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

De beroepstermijn loopt van 17 maart tot en met 1 mei 2023.

Inwerkingtreding

De besluiten treden in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend, wordt de werking van de besluiten opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Heinkenszand, 15 maart 2023

Naar boven