Verkeersbesluit tot het aanwijzen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats op het parkeerterrein aan de voorzijde van de Terp, ten behoeve van Terp 98 te Zeewolde (65449)

BEVOEGDHEID

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 is het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde bevoegd dit verkeersbesluit te nemen. Het betreft namelijk verkeer op wegen onder beheer van de gemeente Zeewolde.

BESLUIT OP GROND VAN EEN VERZOEK

Bij schrijven van 14 februari 2023 is door M. v.d. V. een verzoek ingediend tot het aanwijzen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van Terp 98 te Zeewolde.

OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT

Krachtens artikel 15 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 dient er een verkeersbesluit te worden genomen voor de plaatsing van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer opgenomen verkeerstekens (bord E06), evenals voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

De aanvrager van deze parkeerplaats in het bezit is van een geldige, op medisch advies afgegeven, gehandicaptenparkeerkaart als bestuurder met een geldigheidsduur van 5 jaar.

Ondanks dat de parkeerdruk nabij bovengenoemd adres dermate hoog is dat niet steeds een vrije parkeerplaats in de directe omgeving aanwezig is, er nog wel voldoende parkeergelegenheid is voor bewoners en hun bezoek in de direct omgeving.

De aanvrager kan niet voorzien in een parkeerplaats op eigen terrein.

Conform artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is er overleg geweest met de politie Zeewolde.

BESLUIT

Op grond van voorgaande overwegingen is de gemeente tot het besluit gekomen om de parkeerplaats in de nabijheid van de woning aan te wijzen als individuele gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van de bewoner door het aanbrengen van bord E6 van bijlage I van het RVV 1990, met als onderbord het kenteken van de auto van deze bewoner én het aanbrengen van een witte markering rondom deze parkeerplaats.

Hiervan mededeling te doen in het Gemeenteblad, als gevolg van artikel 26 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, onder vermelding van de bezwaar mogelijkheid zoals vermeld in artikel 6:4 en volgende van de Algemene wet bestuursrecht. Eveneens wordt hiervan een mededeling gedaan in de plaatselijke krant.

NADERE INFORMATIE

Voor vragen of opmerkingen over dit besluit kunt u contact opnemen met de gemeente Zeewolde (036) 522 95 22.

De burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde.

 

Datum besluit: 13-03-2023

Datum inwerkingtreding: 22-03-2023

MEDEDELINGEN

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u binnen zes weken een bezwaarschrift indienen. Deze termijn gaat in op de dag na de publicatie van dit besluit in het Gemeenteblad.

U kunt dit schriftelijk doen bij burgemeester en wethouders, t.a.v. de bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde.

Ook kunt u online bezwaar maken via het digitale bezwaarformulier op www.zeewolde.nl/bezwaar. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig als digitale handtekening.

In het bezwaarschrift moet u motiveren waarom u het niet eens bent met het besluit en u moet het ondertekenen. Wilt u verder uw telefoonnummer en e-mailadres vermelden en bovenaan de brief duidelijk vermelden dat het om een bezwaarschrift gaat?

U kunt naast het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. U moet dan een kopie van het bezwaarschrift meesturen.

U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij deze rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor de behandeling van een voorlopige voorziening moet u griffierecht betalen. De griffie van de rechtbank informeert u over de hoogte van dit bedrag en over de manier van betalen.

Meer informatie vindt u op onze website www.zeewolde.nl/bezwaar

Naar boven